Sraith Shóisearach

Eolas

Déantar freastal ar dhaltaí idir 12 agus 15 leis an tSraith Shóisearach agus is iondúil go seasann daltaí an scrúdú agus iad 14 nó 15 bliana d’aois agus trí bliana d’oideachas iar-bhunscoile faighte acu. Reáchtáltar scrúdú an Teastais Shóisearaigh ag deireadh na Sraithe Sóisearaí i scoileanna iar-bhunscoile.

Le linn na Sraithe Sóisearaí, déanann daltaí staidéar ar ocht mór-réimse:

 • Teanga agus Litríocht
 • Léann na Matamaitice
 • Eolaíocht agus Teicneolaíocht
 • Oideachas Sóisialta, Polaitiúil agus Imshaoil
 • Oideachas san Ealaín
 • Corpoideachas
 • Oideachas Reiligiúin agus Morálta
 • Treoir, Comhairle agus Cúram Tréadach.

Ba cheart go mbeadh taithí fhoirmeálta ag gach dalta ar fud na n-ocht réimse i rith na tréimhse trí bliana a bhaineann leis an tSraith Shóisearach. Tá sé ábhar agus fiche ar fáil faoi láthair ach ní bhíonn siad ar fad ar fáil i ngach scoil. Tá eolas faoi shiollabas agus curaclam na n-ábhar ar fáil. Ní mór do gach dalta cúrsaí a leanacht sa Ghaeilge (ach amháin i gcás díolúine), sa Bhéarla, sa Mhatamaitic agus san Oideachas Saoránaíoch, Sóisialta agus Polaitiúil. D’fhéadfadh go mbeadh ábhair éigeantacha eile i gceist ag brath ar chineál na scoile.

Clár Scoile an Teastais Shóisearaigh

Leagadh amach Clár Scoile an Teastais Shóisearaigh d’fhonn cuidiú le daoine óga a bheadh i mbaol an scoil a fhágáil go luath agus a mbainfeadh tairbhe as cúnamh speisialta agus iad ag obair leis an Teastas Sóisearach a bhaint amach.

Féachtar leis an gcumas sna réimsí seo a leanas a thabhairt chun cinn leis an gclár:

 • Litearthacht, uimhearthacht agus scileanna sa teanga labhartha
 • Taithí ar réimsí éagsúla ar nós bearta ealaíne agus bearta eolaíochta
 • Eolas agus treoir maidir le cúrsaí sláinte pearsanta, féinfhios gnéis agus caidrimh
 • Taithí múnlaitheach san oideachas morálta, reiligiúnda agus spioradálta
 • Cumas ríomhaireachta
 • Eolas agus tuiscint ar an oidhreacht chultúir shóisialta
 • Tuiscint ar chúrsaí saoránachta.

Bíonn acmhainní breise ag scoileanna a thairgíonn an clár d’fhonn cuidiú le múinteoirí cur chuige an mheithil a chothú maidir le cúnamh a thabhairt do na daltaí.

Leanann daltaí atá ag seasamh Clár Scoile an Teastais Shóisearaigh gnáthshiollabas an Teastais Shóisearaigh. Ní mór gach dalta atá ag glacadh páirt i Clár Scoile an Teastais Shóisearaigh a chur isteach ar scrúdú an Teastais Shóisearaigh agus tá gach dalta a ndearnadh próifíl air i dteideal próifíl a fháil, tuairisc faoi leith ar a bhfuil bainte amach ag an dalta sin. Sa bhreis ar an Teastas Sóisearach an phróifíl sin.

Beidh athbhreithniú ar an Clár Scoile an Teastais Shóisearaigh ann i 2014.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 15 April 2011

Teanga

English

Ábhar Gaolmhar

Téigh i dteagmháil linn

Má tá ceist agat a bhaineann leis an ábhar seo, is féidir leat glao a chur ar an tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh 0761 07 4000 (Luan go hAoine idir 9rn agus 8in) no trí bhualadh isteach san Ionad Faisnéise do Shaoránaigh is gaire duit.