Scoileanna agus teicneolaíocht faisnéise

Réamhrá

Tá an Roinn Oideachais agus Scileanna (DES) freagrach as Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide (TFC) i scoileanna a fhorbairt. Tá sé mar chuspóir cabhrú le múinteoirí chun TFC a ionchorprú isteach ina sraitheanna scileanna agus cleachtas múinteoireachta, agus chun acmhainní curaclaim agus foghlama a fhorbairt a úsáideann TFC.

Tugtar breac-chuntas sa cháipéis seo ar na straitéisí agus na cláir atá i bhfeidhm chun na cuspóirí seo a bhaint amach. Déanann an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (PDST) mórchuid na gclár seo a fheidhmiú agus a bhainistiú.

An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (PDST)

Ón 1 Meitheamh 2012, tagann feidhmeanna agus ról an Lárionaid Náisiúnta do Theicneolaíocht san Oideachas (NCTE) faoi chuimsiú na Seirbhíse um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí.

Cuireann an PDST comhairle agus tacaíocht ar fáil don Roinn agus do chomhlachtaí eile ar fhorbairt agus úsáid TFC san oideachas. Ina theannta sin, cuireann siad roinnt seirbhísí tacaíochta TFC ar fáil do scoileanna tríd an méid a leanas:

  • Sraith cláir inghairme oiliúna TFC a dhearadh agus a chur i bhfeidhm do mhúinteoirí
  • ScoilNet a fhorbairt agus a chothabháil – tairseach oideachasúil ar líne Ina theannta sin, tá siad freagrach as forbairt láithreán gréasáin eile ag a bhfuil baint ar leith leis an gcuraclam
  • Ceannaireacht scoile a éascú agus tacú léi i bpleanáil ríomhfhoghlama
  • Tacú le húsáid agus comhtháthú nuálaíoch TFC i scoileanna trí thionscadail phíolótacha
  • Seirbhís ghinearálta chomhairle TFC a chur ar fáil do scoileanna

Clár Leathanbhanda le haghaidh Scoileanna

Tá an PDST freagrach as an gClár leathanbhanda le haghaidh Scoileanna a chomhordú. Cuireann seo seirbhís chomhtháite ar fáil, lena n-áirítear nascacht leathanbhanda, agus seirbhísí óstáilte, ar nós scagadh ábhair, óstáil-blagáil gréasáin agus seirbhísí slándála. Déanann Foireann Leathanbhanda na Scoileanna a áiríonn an PDST, an Roinn agus HEAnet na seirbhísí seo a bhainistiú.

Ina theannta sin, bainistíonn an PDST Deasc Seirbhíse Leathanbhanda. Pointe singil teagmhála é seo do scoileanna do gach saincheist leathanbhanda chomhghaolmhar.

Sábháilteacht idirlín

Tá an PDST freagrach as bainistiú agus forbairt a dhéanamh ar chláir shábháilteachta idirlín agus modúil ábhair, agus comhairle a thabhairt ar fhorbairt agus ar úsáid Polasaithe Úsáide Inghlachta (AUPanna) i scoileanna. Cuireann Webwise, Lárionad Idirlín Níos Sábháilte na hÉireann úsáid shábháilte, fhreagrach fearais idirlín agus shoghluaiste chun cinn i measc leanaí agus ógánach. Tá sé comhchistithe ag Clár Idirlín Níos Sábháilte an Aontais Eorpaigh agus ag an Roinn.

Oideachas speisialta agus TFC

Cuireann an PDST comhairle ar fáil maidir le húsáid teicneolaíochta le daltaí ag a bhfuil riachtanais speisialta oideachais.

Sa bhreis air sin, cuireann an Roinn Oideachais agus Scileanna deontais teicneolaíochta cúnta ar fáil do dhaltaí aonair ag a bhfuil riachtanais speisialta oideachais. Ní mór don Eagraí Riachtanais Speisialta Oideachais (SENO) áitiúil iarratais a dhéanamh ar an gcistiú.

An Clár TFC i Scoileanna

Cuireadh tús leis an gClár TFC i Scoileanna i 1998. Bunaíodh an NCTE ag an Roinn Oideachais agus Scileanna chun Tionscnamh scoileanna IT2000 a bhainistiú agus chun tacaíocht a chur ar fáil do scoileanna chéad agus dara leibhéal agus TFC á chomhtháthú acu san fhoghlaim agus sa teagasc.

In 2008, d’fhoilsigh an Roinn 2 thuarascáil ar TFC i scoileanna. Is í Innfheistíocht Éifeachtach a dhéanamh i dTeicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide i Scoileanna 2008-2013 (Investing Effectively in Information and Communications Technology in Schools 2008-2013) tuarascáil an ghrúpa straitéise a ceapadh le comhairle a chur ar na tosaíochtaí d’infheisíocht i TFC i scoileanna. Is measúnú TFC i Scoileanna ar thionchar TFC ar theagasc agus ar fhoghlaim a rinne Stiúrthóireacht na Roinne.

In 2009, d’fhoilsigh an Comhghrúpa Comhairleach an tuarascáil Smart Schools = Smart Economy (pdf). Cheap an tAire um an dtaca sin an Grúpa seo chun oibriú leis an tionscal chun cur chuige féideartha a fhiosrú maidir le moltaí Thuarascáil Ghrúpa Straitéise 2008 a chur i bhfeidhm.

Ina theannta sin, cuireadh deontais trealaimh ar fáil do scoileanna faoin gclár seo.

Cá ndéanfaidh mé iarratas?

An tSeirbhis um Fhorbairt Ghairmiuil do Mhuinteoiri

14 Bealach an tSeoighigh
Páirc Ghnó na Páirce Thiar
Bóthar Nangair
Baile Átha Cliath 12
Éire

Teil:(01) 435 8595
Facs:(01) 435 8596
Láithreán Gréasáin: https://sites.google.com/a/pdst.ie/pdst/
R-phost: info@pdst.ie

Ionad Náisiúnta don Teicneolaíocht san Oideachas

Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath
Glas Naíon
Baile Átha Cliath 9
Éire

Teil:(01) 700 8200
Facs:(01) 700 8210
Láithreán Gréasáin: http://www.ncte.ie/
R-phost: info@ncte.ie

Page edited: 30 May 2013