Seirbhís síceolaíochta i scoileanna

Eolas

Soláthraíonn an tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (SNSO) seirbhísí síceolaíochta i mbunscoileanna agus iar-bhunscoileanna poiblí agus príobháideacha in Éirinn agus in ionaid oideachais ghaolmhara. Is seirbhís í an SNSO faoin Roinn Oideachais agus Scileanna agus is í a cuspóir ná tacú le forbairt phearsanta, shóisialta agus oideachais gach linbh trí chleachtas agus theoiric shiceolaíochta a chur i bhfeidhm san oideachas. Tugann an tSeirbhís aird ar leith ar leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu.

Tá tuilleadh eolais faoi reáchtáil seirbhísí SNSO sa leabhrán Ag Obair le Chéile ar Mhaithe le Leanaí (pdf) ar an suíomh gréasaín ROE.

Tá na síceolaithe a fhostaíonn SNSO lonnaithe i 8 n-áit timpeall na tíre. Oibríonn siad go díreach le roinnt scoileanna agus i measc a gcuid oibre tá:

  • Obair a dhéanamh de réir cáis le leanaí agus daoine óga aonair
  • Seirbhís chomhairliúcháin a sholáthar do mhúinteoirí agus thuismitheoirí
  • Bheith páirteach i dtionscnaimh scoile a bhaineann le síceolaíocht oideachais
  • Sláinte intinne a chur chun cinn i scoileanna

Sceim le Measúnuithe Pearsanta Síceolaíochta a Ordú (SMPS)

Is féidir le scoileanna atá gan SNSO faoi láthair leas a bhaint as an Scéim le Measúnuithe Pearsanta Síceolaíochta a Ordú (SMPS). Is idirbheart í an scéim sin a chuireann maoiniú ar fáil do scoileanna le riachtanais phráinneacha ar chomhairle Síceolaíochta, fad is atá seirbhísí SNSO á leathnú chuig na scoileanna ar fad. Níl ach síceolaithe atá liostaithe i bPainéal reatha an SCPA 2014-2015 (pdf) i dteideal tabhairt faoi obair faoi scéim an SCPA. Tá níos mó eolais ar an Scéim le Measúnuithe Pearsanta Síceolaíochta a Ordú ar fáil anseo

Cén chaoi gur cheart leanaí a roghnú le measúnú pearsanta síceolaíochta?

Is iondúil go bhfuil sé tugtha faoi deara ag na múnteoirí go bhfuil deacrachtaí ag na leanaí sin leis an ngnáth-churaclam a leanúint. Ba cheart aon deacrachtaí atá ag leanbh a chur in iúl do thuismitheoirí tamall fada sula mbeidh sé i gceist measúnú síceolaíochta a iarraidh do leanbh. Más gá, ba cheart tuismitheoirí a spreagadh an páiste a thabhairt go dtí an dochtúir lena s(h)láinte ghinearálta, éisteachta agus radharc na súl a scrúdú.

Roimh measúnú pearsanta síceolaíochta a ordú do leanbh, ba cheart d'fhoireann na scoile breathnú ar mhúinteoireacht bhreise mar rogha.

Má dhéanann an scoil an cinneadh go bhfuil gá le measúnú do pháiste faoi leith, ba cheart don phríomhoide nó do mhúinteoir ainmnithe agallamh pearsanta a shocrú leis an thuismitheoirí agus/nó caomhnóirí dlíthiúla.

Ba cheart na cúiseanna a bhaineann leis an measúnú a phlé agus gach cuid denfhoirm cheada le measúnú Síceolaíochta (foirm 1) a shíniú roimh iarraidh ar na tuismitheoirí í a shíniú.

Ní mór do na síceolaithe a dhéanann measúnú faoin scéim seo buaileadh leis na tuismitheoirí. Míneoidh siad torthaí an mheasúnaithe do na tuismitheoirí agus cuirfidh siad cóip den tuairisc shiceolaíochta ar fáil dóibh.

Is féidir an bhileog eolais SNSO do thuismitheoirí a íoslódáil anseo

Leasa leanaí a chosaint

Cé go bhfuil an scéim seo ann le go mbeidh leanaí a bhfuil riachtanais speisialta acu in ann tairbhe a bhaint as na hacmhainní cuí, beidh go leor leanaí neirbhíseach má chaitheann siad bualadh le síceolaí. Ba cheart cuimhniú má tá a fhios ag leanaí go bhfuil deacrachtaí acu ar scoil, go bhfuil gach seans ann go gcuirfidh sé sin isteach ar a muinín má chaitheann siad bualadh le síceolaí. Mar sin de, tar éis labhairt le tuismitheoirí an linbh, níor cheart do scoil measúnú Síceolaíochta a ordú ach amháin sa chás go bhfuil siad lán-chinnte gur chun tairbhe an pháiste a bheidh an próiseas seo ar fad.

Soláthraíonn NEPS comhairle ar cibé acu ar cheart nó nár cheart duit insint do do leanbh go ndéanfaidh síceolaí measúnú ar a riachtanais foghlama.

Ar mhaithe le rúndacht an linbh a chosaint, baineann údaráis na scoile úsáid as ceannlitreacha a (h)ainm amháin ar gach cáipéis a chuirtear chuir an SNSO.

Ní mór do gach síceolaí atá ag plé le SNSO cead an Gharda a bheith faighte acu. Moltar freisin gur cheart do dhuine ar fhoireann na scoile buaileadh isteach sa seomra measúnaithe uair nó dhó le linn an agallaimh.

Go ginearálta, ba cheart an measúnú a dhéanamh i scoil an linbh, mar a bhfuil cur amach aige/aici ar a t(h)impeallacht agus ina mbeidh sé/sí compordach.

Rialacha

Is féidir leis na grúpaí seo a leanas iarratas ar mheasúnuithe síceolaíochta a ordú faoin Scéim le Measúnuithe Pearsanta Síceolaíochta a Ordú (SMPS):

  • Scoileanna nach bhfuil fáil fós acu ar an tseirbhís a chuireann SNSO ar fáil.
  • Tá discréid bhreise, ach teoranta, ag Stiúrthóirí Réigiúnacha SNSO maidir le déileáil le imthosca eisceachtúla a tharlaíonn ina réigiúin.

Rataí

Déanann SNSO íocaíocht go díreach chuig an síceolaí. Ní aisíocann SNSO scoileanna nó tuismitheoirí as measúnuithe.

Ní féidir le SNSO tuismitheoir a aisíoc as measúnú a ordú le síceolaí príobháideach. Sa chás seo tá faoiseamh cánach le fáil do na híocaíochtaí sin má úsáideann tú Foirm MED 1 (pdf).

Conas iarratas a dhéanamh

Go ginearálta is é príomhoide na scoile a chuireann leanaí ar aghaidh chuig SNSO. Ba chóir do thuismitheoirí aon imní atá orthu maidir le deacrachtaí foghlamtha a phlé le foireann na scoile ar an gcéad dul síos. Ba cheart aon cheisteanna faoi sheirbhís agus mheasúnuithe SNSO a dhéanamh go díreach chuig foireann na scoile.

Go ginearálta déanann tú iarratas ar sheirbhísí SNSO trí phríomhoide na scoile a bhfuil do leanbh ag freastal uirthi. Is féidir eolas teagmhála a fháil anseo don oifig SNSO in Éirinn (pdf)

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Seirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais

Cúirt Frederick
24-27 Sráid Frederick Thuaidh
Baile Átha Cliath 1
Éire

Teil:(01) 889 2700
Facs:(01) 889 2755
R-phost: neps@education.gov.ie

Is féidir eolas teagmhála a fháil anseo don oifig SNSO in Éirinn (pdf)
Page edited: 10 March 2015