Tacaíocht Oideachais

Deontais trealaimh do scoláirí le riachtanaisí speisealta
Tá cur síos anseo ar scéim a chuireann deontas ar fáil do scoileanna chun cur ar an gcumas treallamh a cheannacht do scolairí faoi mhíchumas.

Tacaíocht airgeadais le dul ar scoil
Tá roinnt scéimeanna i bhfeidhm chun cabhrú leis na costais a bhaineann le freastal ar scoil.

Seirbhís Múinteora ar Cuairt
Oibríonn an Roinn Oideachais agus Scileanna seirbhís mhúinteora ar cuairt le haghaidh páistí bodhra nó lagéisteachta agus páistí le lagú amhairc.

Acmhainní do dhaltaí nach cainteoirí Béarla iad
Tugann an cháipéis seo cur síos ar an tacaíocht oideachais le haghaidh daltaí nach cainteoirí Béarla iad i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna.

Seirbhís síceolaíochta i scoileanna
Cuireann an tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais seirbhísí síceolaíochta ar fáil i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna.

Socraithe oideachais don Lucht Siúil
Cur síos ar na socraithe oideachais atá ar fáil do pháistí an lucht siúil.

Cláir Luathfhágála Scoile
Tá roinnt scéimeanna oideachais ann do dhaoine óga agus do dhaoine eile a d'fhág an scoil gan aon cháilíocht aitheanta.

Scoileanna agus teicneolaíocht faisnéise
Tugtar breac-chuntas sa cháipéis seo ar fhorbairt agus ar thacaíocht le teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide i scoileanna.