Anseo atá tú: Baile > Oideachas agus Oiliúint > Oideachas Réamhscoile agus Cúram Leanaí > Do roghanna maidir le cúram leanaí

Do roghanna maidir le cúram leanaí

Réamhrá

Cinneadh mór d’aon tuismitheoir is ea cinneadh a dhéanamh ar chúram leanaí. Tá líon rudaí ann a imreoidh tionchar ar do chinneadh deiridh a dhéanamh. Ina measc seo tá:

  • Aois do linbh
  • Cibé acu an dteastaíonn cúram lánaimseartha nó páirtaimseartha uait
  • Na huaireanta sa lá a theastaíonn na seirbhísí uait (gnáthuaireanta, i rith an lae, um thráthnóna nó le linn an deireadh seachtaine)
  • An méid airgid is féidir leat caitheamh ar na seirbhísí
  • Na seirbhísí atá ar fáil i do cheantar.

Is tábhachtach riachtanais do linbh a phlé le soláthraí na seirbhíse cúram linbh agus an tseirbhís is féidir leo a sholáthar. Ba cheart duit a sheiceáil an bhfuil na cáilíochtaí cuí ag an bhfoireann agus go bhfuil beartais agus nósanna imeachta cuí i bhfeidhm ag an soláthraí, mar shampla, cosaint leanaí, bainistíocht iompair agus timpistí. Anuas air sin, is tábhachtach táillí, uaireanta seirbhíse agus tréimhsí saoire a sheiceáil. Cinntigh go dtugann tú cuairt ar an áit nuair a bhíonn leanaí ann, ionas gur féidir leat blaiseadh den atmaisféar a fháil. D’fhoilsigh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) liosta leideanna áisiúla chun naíonra a roghnú. Tá an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige (RLGÓ) tar éis liosta cáilíochtaí aitheanta a fhoilsiú chun críocha na gclár cúraim leanaí de chuid na RLGÓ.

De réir an dlí, ní mór go dtugann áiseanna cúram leanaí naíonra fógra d’FSS agus bheith iniúchta ag FSS. Féadfaidh tú rochtain a fháil ar thuarascálacha iniúchta FSS ar sheirbhísí cúram leanaí anseo. Tá fáil ar fhaisnéis níos sonraí faoi rialáil seirbhísí cúram leanaí ó d’Oifig Áitiúil Sláinte – féach ‘Cá ndéanfaidh mé iarratas?’ thíos.

Féadfaidh do Choiste Cúram Leanaí Contae nó Cathrach liosta de na soláthraithe cúram leanaí atá i do cheantar a sholáthar duit. Ina theannta sin, féadfaidh siad thú a chur i dteagmháil le d’oifigeach áitiúil naíonra d’FSS – féach ‘Conas iarratas a dhéanamh’ thíos.

Roghanna éagsúla cúram leanaí

Is dóigh go bhfuil roghanna cúram leanaí faoi leith ann arb iad na huaireanta oscailte agus na struchtúir bhainistíochta na saintréithe a ghabhann leo. I gcásanna eile, beidh saintréithiúlacht ag roinnt leis an gcuraclam oideachais a bhíonn in úsáid acu. Oiliúint foirne sin rud eile a mbíonn tionchar aige ar an gcineál seirbhíse a bhíonn ar fáil, chomh maith le riachtanais na dtuismitheoirí i do cheantar féin i gcoitinne. I measc na gcineál éagsúil cúraim chlainne atá ann, tá:

Cúram ar feadh an lae
Seirbhís struchtúrtha cúraim is ea seo a chuirtear ar fáil ar feadh breis agus 5 huaire an chloig sa lá agus d’fhéadfadh seirbhís sheisiúnach a bheith i gceist léi chomh maith. Bíonn na páistí faoi chúram lucht na seirbhíse ar feadh tréimhse idir aois 3 mhí agus 6 bliana. I gcásanna ar leith, tharlódh freastal ann tar éis na scoile. I gcás an chúraim ar feadh an lae, caithfidh na socruithe codlata agus réitithe bia a bheith de réir na gcaighdeán atá leagtha síos ag an bhFeidhmeannacht Seirbhíse Sláinte. Bíonn naíonraí lae agus naíolanna i measc na nithe a chuireann lucht seirbhíse ar fáil.

Seirbhísí in aghaidh an tseisiúin
Is clár pleanáilte a bhíonn á thairiscint ag na seirbhísí seo, rud a mhaireann suas le 3.5 uair a' chloig (seisiún maidne nó seisiún tráthnóna, cuir i gcás). Go ginearálta, freastalaíonn siad ar leanaí idir 3 agus 5 bliana d’aois. Bíonn na seirbhísí seo ann le haghaidh páistí níos óige ná sin uaireanta freisin. Ionas gur féidir seirbhís cúram leanaí a chur ar fáil ina seisiúin, teastaíonn cáilíocht aitheanta i gcúram leanaí. Cuimsíonn na seirbhísí seisiúin:

  • Grúpaí Montessori: a dhéanann fócas ar oideachas gach páiste faoi seach, ar mhúineadh na scileanna sóisialta, agus ar gach forbairt dá mhéid a chur ar na páistí de réir mar is féidir sin. Déanann siad freastal ar pháistí suas go haois a 6.
  • Grúpaí tuismitheoirí agus naíonán: áit a dtagann grúpa tuismitheoirí, caomhnóirí nó lucht cúraim le chéile le féachaint ar shúgradh na bpáistí i gcomhluadar lena muintir.
  • Naíonraí: is é sin scoileanna do pháistí óga nó réamhscoileanna a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge.
  • Réamhscoileanna: áit a mbíonn deis ag na páistí súgradh le lucht a gcomhaoise, a gcuid féin den saol a roinnt lena chéile, rudaí a dhéanamh le chéile gach ré seal, agus rialacha an ranga a thuiscint, riail na héisteachta, cuir i gcás.
  • Túsluath: Scéim sheachanta idirghabhála bliana a chuirtear ar fáil i scoileanna faoi leith atá i gceantair aitheanta faoi mhíbhuntáiste do leanaí 3 bliana agus 4 bliana

Feighlithe leanaí
Tugann feighlithe leanaí aire do leanaí ina dteaghlach féin. Tá cead ag duine aire a thabhairt do líon nach mó nach 5 páistí faoi aois a 6 ar a theallach féin (a mhuirín féin san áireamh). Is gnách an tseirbhís a chur ar fáil don lá oibre ó thús deireadh, nó i rith tréimhsí éagsúla i gcaitheamh an lae. Is leis na tuismitheoirí agus feighlithe leanaí na téarmaí agus na coinníollacha a shocrú eatarthu féin.

Mar chuid den Tionscnamh Náisiúnta Cúram Leanaí, tá deontais fhorbartha aire do pháistí agus treoirlínte d'fheighlithe leanaí í (pdf) ar fáil d'fheighlithe leanaí ón gCoiste Aire do Pháistí Cathrach nó Contae (CCC) atá ann go háitiúil. Chomh maith leis sin, tá lascaine cánach d'fheighlithe leanaí ann do dhaoine a mbíonn suas le 3 páistí faoina gcúram ar a dteallach féin. Ní bhíonn cáin ar an méid a thuilleann siad agus iad ag tabhairt aire do pháistí ach amháin má théann a luach sin thar €15,000 in aghaidh na bliana. Má théann an tuilleamh thar an méid sin, gearrtar cáin ar an sochar ina iomláine. Daoine a bhíonn ag tabhairt aire do pháistí, caithfidh siad ioncam na hoibre sin a chur san áireamh sa tuairisc cánach bliantúil a dhéanann siad. Ní mór dóibh scéal a chur chuig an CCC áitiúil chomh maith le rá go bhfuil seirbhís acu ag tabhairt aire do pháistí.

Ionaid Buail Isteach
Is rud é ionad buail isteach a chuireann seirbhís ar fáil ar feadh tamaill bhig i rith an lae. Is minic teacht ar na hionaid seo in ionaid siopadóireachta, in ionaid caitheamh aimsire, i dtithe lóistín, mar a mbíonn áiseanna, srl. Is cuid de sheirbhís don chustaiméir nó don chliant a bhíonn ina leithéid seo de sheirbhís, agus tugtar aire do na páistí le linn dá muintir a bheith ag baint tairbhe as seirbhís nó ag freastal ar imeachtaí.

Cúram do pháistí atá in aois na scoile
Seirbhís do pháistí scoile, bíonn clubanna bricfeasta san áireamh i gcuid díobh, clubanna tar éis am scoile, agus cláir do na laethanta saoire, campaí samhraidh, srl. De réir an chineáil seirbhíse atá ann, tarlaíonn go mbíonn feitheoireacht ar an obair baile ann, imeachtaí pleanáilte, nó béile breá mór.

Cúram leanaí ar phraghas réasúnta

Is éard is cúram leanaí ar phraghas réasúnta ann, rud arb éard is sprioc dó aire a chur ar fáil do chlann na ndaoine atá ar bheagán ioncaim, sin agus tacú le tuismitheoirí ar mian leo filleadh ar a gcuid oibre. Áis phobail um chúram leanaí is ainm don chineál seo seirbhíse (rud nach mbíonn brabach air). Tá maoiniú ar fáil trí Chlár Náisiúnta Infheistíochta sa Chúram Leanaí (CNICL). Más mian leat breis eolais a fháil faoi na seirbhísí aire do pháistí ar airgead réasúnta atá i do cheantar féin, déan teagmháil leis an gCoiste Cathrach/Contae Chúram do Pháistí go háitiúil - féach 'Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas' thíos.

An Clár Fóirdheontais Chúram Leanaí Pobail: Faoin gClár Fóirdheontais Chúram Leanaí Pobail (CCS), féadann tuismitheoirí faoi mhíbhuntáiste agus tuismitheoirí atá in oiliúint, san oideachas nó i bhfostaíocht ar phá íseal leas a bhaint as cúram leanaí ar rátaí laghdaithe. Is iad a chuireann an cúram leanaí ar fáil ná seirbhísí pobalbhunaithe (seachbhrabúsacha) cúram leanaí atá páirteach sa Chlár Fóirdheontais Chúram Leanaí Pobail.

An Scéim Cúram Leanaí Iarscoile: Tacaíonn an Scéim Cúram Leanaí Iarscoile (ASCC) le daoine dífhostaithe ar ísealioncam filleadh ar an obair. Soláthraíonn an scéim áiteanna fóirdheonaithe i gcúram leanaí iarscoile do dhaoine a bhfuil leanaí atá d’aois bhunscoile acu agus a fhaigheann post, a mhéadaíonn líon na laethanta a oibríonn siad nó a théann i mbun scéim tacaíocht fostaíochta.

An Clár Tacaíochta um Oiliúint agus um Fhostaíocht Cúram Leanaí (CETS): Más rud é go bhfuil iarratas déanta agat ar chúrsa gairmoiliúna atá á chur ar fáil ag Bord Oideachais agus Oiliúna agus go dteastaíonn cúram leanaí uait, is féidir go gcáileoidh tú do chúram leanaí ar rátaí laghdaithe faoin gClár Tacaíochta um Oiliúint agus um Fhostaíocht Cúram Leanaí. Is féidir leis an scéim CETS áiteanna cúram leanaí lánaimseartha, páirtaimseartha nó iarscoile a chur ar fáil.

An Clár Fostaíocht Pobail um Chúram Leanaí (CEC): Soláthraíonn an Clár Fostaíocht Pobail um Chúram Leanaí (CEC) áiteanna i gcúram leanaí ar rátaí laghdaithe d’iarratasóirí ar an gclár fostaíocht pobail (CE) a dteastaíonn cúram leanaí uathu ionas gur féidir leo glacadh le háit ar scéim fostaíocht pobail.

Scéim Cúram Leanaí agus Oideachas na Luath-Óige

Soláthraíonn Scéim Cúram Leanaí agus Oideachais na Luath-Óige (ECCE) cúram leanaí agus oideachas luath-óige saor in aisce do gach leanbh atá in aois naíonra.

Cáinaisnéis 2016

Fógraíodh i gCáinaisnéis na bliana 2016, go bhforbrófar clár cúraim leanaí incamhainne nua amháin chun teacht in ionad an Fhóirdheontais Chúraim Leanaí Pobail reatha, na Scéime Cúraim Leanaí Iar-Scoile, an Chláir Thacaíochta don Oideachas agus Oiliúint um Chúram Leanaí agus an Chláir Fostaíochta Pobail sa Chúram Leanaí. Is í an bhliain 2017 an spriocdháta don chlár nua.

Rataí

Braitheann costais cúram leanaí ar an gcineál cúraim a roghnaíonn tú, ar líon na n-uaireanta, agus ar leibhéal oiliúint na foirne san áis sin.

Níl aon táille don bhliain oideachais réamhscoile atá soláthartha faoin scéim Cúraim agus Oideachais Luath-Óige

Conas iarratas a dhéanamh

Beidh liosta de na soláthraithe cúram leanaí atá i do cheantar ag do Choiste Cúram Leanaí Contae nó Cathrach. Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh chomh maith ar an cigire luath-óige/réamhscoile chun teacht ar fhaisnéis faoi sheirbhísí áitiúla cúram leanaí. Is gnách go mbeidh eolas ag altraí sláinte poiblí ar sheirbhísí áitiúla agus ar fheighlithe leanaí atá i do cheantar agus féadtar a sonraí teagmhála a fháil ag d’ionad áitiúil sláinte.

Tá liosta d’eagraíochtaí náisiúnta deonacha cúram leanaí ann a chuireann cáilíocht i gcúram leanaí chun cinn.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Déan teagmháil le Coiste Cúram Leanaí na Cathrach/Contae go háitiúil.

Déan teagmháil le hionad sláinte na háite.

Déan teagmháil le hOifig Sláinte Aitiúil na háite.

Tuilleadh eolais

Coistí Cúram Leanaí Cathrach agus Contae

Déanann na Coistí Cúram Leanaí Cathrach agus Contae (CCSanna) straitéis chomhordaithe a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm le haghaidh cúram leanaí ardchaighdeáin inacmhainne agus inrochtana a sholáthar laistigh de gach contae. Cabhraíonn na CCSanna le pobail chun bearnaí atá i seirbhísí reatha cúram leanaí a shainaithint agus chun seirbhísí nua a fhorbairt chun freastal ar na riachtanais seo. Soláthraíonn siad faisnéis ar iarratais ar chistiú agus ar dheontas agus éascaíonn siad cur chuige comhordaithe i leith oiliúint cúram leanaí ar gach leibhéal.

Creatlach Bheartais

Leagfar amach beartais ardleibhéil an Rialtais le haghaidh leanaí agus daoine óga do na 5 bliana amach romhainn sa Chreatlach nua Bheartais do Leanaí agus Daoine Óga, a thiocfaidh in ionad na Straitéise deireanaí Náisiúnta Leanaí 2006-2010. Leanfaidh Straitéisí níos sonraí le haghaidh na Luathbhlianta (0-6 bliana), na Meán-Óige (6 bliana-12 bhliain), agus na hÓige (breis agus 12 bhliain d’aois) an chreatlach seo. Tá breis sonraí le fáil sa tuarascáil Right from the start (pdf).

Page edited: 1 November 2016

Teanga

English

Ábhar Gaolmhar

Téigh i dteagmháil linn

Má tá ceist agat a bhaineann leis an ábhar seo, is féidir leat glao a chur ar an tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh 0761 07 4000 (Luan go hAoine idir 9rn agus 8in) no trí bhualadh isteach san Ionad Faisnéise do Shaoránaigh is gaire du