Rialúchán na soláthraithe seirbhísí chúram leanaí réamhscoile

Eolas

Forálann dlí i gcomhair rialúchán agus iniúchadh seirbhísí chúram leanaí réamhscoile. Faoin Acht um Chúram Leanaí, 1991 arna leasú ag an Acht um an nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach, 2013 (pdf) tá an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach (Tusla) freagrach as sláinte, sábháilteacht agus leas leanaí réamhscoile atá ag freastal ar sheirbhísí a chinntiú. Sainmhínítear leanaí réamhscoile mar “leanbh nach bhfuil sé bliana d’aois slánaithe aige agus nach bhfreastalaíonn ar scoil náisiúnta ná ar scoil a sholáthraíonn clár oideachasúil den tsamhail chéanna le scoil náisiúnta”. Is iad réamhscoileanna, grúpaí imeartha, naíolanna lae, créiseanna, feighlithe agus seirbhísí dena samhail atá ag tabhairt aire do níos mó na triúr leanbh réamhscoile a n-áirítear i seirbhísí réamhscoile.

Iniúchadh agus fógairt

Éilítear ar soláthraithe chúram réamhscoile cur in iúl don Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach go bhfuil seirbhísí á soláthair acu. Ina theannta sin, éilítear orthu gach beart réasúnacht chun sláinte, sábháilteacht agus leas na leanaí réamhscoile a fhreastalaíonn ar a seirbhís a chaomhnú. Leagtar amach sonraí sonracha faoi sheirbhísí cúram leanaí réamhscoile a rialáil i Rialacháin an Achta um Chúram Leanaí, 1991 (Seirbhísí Luathblianta), 2016. Leagann na Rialacháin seo síos chaighdeáin sláinte, sábháilteachta agus leasa a chaithfear chur ar bun sular féidir seirbhísí cúraim a sholáthair.

D’fhoilsigh Cigireacht Luathbhlianta Tusla Creat Cáilíochta agus Rialála (CCR), chun cabhrú le seirbhísí cúram leanaí na Rialacháin a chomhlíonadh. Tá an CCR deartha timpeall ar cháilíocht agus sábháilteacht an chúraim a sholáthraítear do leanaí.

Go ginearálta, is leis an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige dualgas ar na Rialacháin seo agus ar pholasaí sa réimse seo a fhorbairt. Éilítear ar an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach seirbhísí cúram leanaí réamhscoile a iniúchadh agus a rialú. D’fhoilsigh an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach leideanna chun réamhscoil a roghnú.

Cad iad na seirbhísí cúram leanaí réamhscoile atá clúdaithe?

Tá cur síos ar na cineálacha seirbhísí cúram leanaí réamhscoile sna Rialacháin mar a leanas:
Seirbhísí seisiúnacha
Grúpaí imeartha, créiseanna, grúpaí Montessori, réamhscoileanna, naíonraí, agus feighlithe atá ag tabhairt cúram do níos mó ná triúr leanbh seirbhísí seisiúnacha réamhscoile. Is iad cláir atá leagtha amach nach bhfuil os cionn 3.5 uair a chloig in aghaidh an tseisiúin na gnáthseirbhísí atá á dtairiscint (mar shampla, maidin nó tráthnóna). Is gnách go bhfreastalaíonn siad ar leanaí réamhscoile atá idir 3 agus 5 bliana d’aois.

Cúram páirtlae
Tugann sé seo seirbhís chúram lae struchtúrach do leanaí réamhscoile atá os cionn 3.5 uair a chloig agus nach bhfuil os cionn 5 uair a chloig in aghaidh an lae.

Cúram lánlae
Is seirbhís cúram leanaí struchtúrach níos mó ná 5 uair a chloig in aghaidh an lae. Áirítear naíonraí lae agus créiseanna sna soláthraithe.

Feighlithe leanaí

Soláthraíonn feighlithe leanaí cúram do leanaí i dteach féin an fheighlí leanaí. I gcaitheamh na bliana, cuireann siad an tseirbhís seo ar fáil don lá oibre iomlán nó ar feadh tréimhse éagsúla i rith an lae. Déanann tuismitheoirí agus feighlithe leanaí comhaontú ar a dtéarmaí féin, ar nós uaireanta, rátaí agus dualgas. Mar chuid den Tionscnamh Náisiúnta Feighlíochta Leanaí, d’fhoilsigh an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige treoirlínte d’fheighlithe leanaí (pdf).

Féadfaidh feighlí leanaí cúram a thabhairt do chúigear leanaí réamhscoile, ar a mhéid, ag aon tráth amháin, ina measc leanaí féin réamhscoile an fheighlí leanaí. Níl feighlithe leanaí a thugann cúram do bhreis agus triúr leanaí cumhdaithe ag an Acht um Chúram Leanaí, 1991.

Baineann faoiseamh cánach um fheighlíocht le daoine a thugann cúram do nach mó ná triúr leanbh i dteach cónaithe an fheighlí. Níl cáin iníoctha ar a dtuilleamh feighlíochta ar choinneáil go bhfuil níos lú ná €15,000 in aghaidh na bliana ann. Más níos mó ná an méid sin sa tuilleamh tá cáin iníoctha ar an mhéid iomlán. Ní mór d’fheighlithe a n-ioncam feighlíochta a chur isteach ina dtuairisceán cánach bliantúil. Ní mór dóibh cur in iúl dona gCoiste Áitiúil Chúram Leanaí na Cathrach nó an Chontae go bhfuil seirbhís cúram leanaí á soláthair acu.

Seirbhís cúram leanaí in ionad 'buail isteach'
Is ag tagairt do sheirbhís réamhscoile in ionad 'buail isteach' i gcás a bhfuil leanbh réamhscoile faoi chúram ar feadh tréimhse nach mó ná 2 uair a chloig fad is atá tuismitheoir nó caomhnóir ag úsáid seirbhíse nó ag freastal ar ócáid. Tá a leithid de sheirbhísí seo lonnaithe in áiteanna ar nós ionaid shiopadóireachta nó ionaid fhóillíochta.

Rialacha

Díolúintí

Tá díolúine ó chur in iúl an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach ag soláthraithe cúram leanaí éagsúla lena n-airítear:

  • Gaol den leanbh nó céile den ghaol sin (is é sin, an deartháir, deirfiúr, aintín, uncail, seantuismitheoir nó leastuismitheoir an linbh)
  • Má tá tú ag tabhairt cúram do leanbh réamhscoile amháin nó níos mó ón teaghlach céanna agus níl leanaí ar bith eile (seachas do leanaí féin) i do theach cónaithe féin.
  • Má tá tú ag tabhairt cúraim do nach mó ná triúr leanbh réamscoile ó theaghlaigh éagsúla (seachas do leanaí féin) i do theach cónaithe féin.

Na Rialacháin um Chúram Leanaí

Forordaítear i Rialacháin an Achta um Chúram Leanaí, 1991 (Seirbhísí Luathbhlianta), 2016 na bearta nach mór a bheith i bhfeidhm chun ceanglais an Achta um Chúram Leanaí, 1991 a chomhlíonadh. I measc na limistéar a chumhdaítear sna Rialacháin, tá an méid seo a leanas:

Sláinte, leas agus forbairt an linbh
Duine atá ag seoladh seirbhís réamhscoile, cinnteoidh sé/sí go n-éascaítear foghlaim, forbairt agus leas gach linbh laistigh d’imeachtaí laethúla na seirbhíse trí na deiseanna cuí a chur ar fail, mar aon leis na heispéiris, na gníomhaíochtaí, an idirchaidhreamh, na hábhair agus an trealamh a oireann d’aois agus do stáid forbartha an linbh agus dá c(h)omhthéasc cultúrtha.

Garchabhair agus cúnamh leighis
Ní mór do bosca garchabhrach atá trealmhaithe go hoiriúnach le haghaidh leanaí agus socruithe i bhfeidhm chun glaoch ar chúnamh leighis i gcás éigeandála. Ní mór go mbíonn duine ar cuireadh oiliúint air/uirthi i ngarchabhair do leanaí a bheith ar fáil ag gach tráth.

Bainistíocht agus soláthair foirne
Forálann an dlí go bhfuil duine atá ag seoladh seirbhís réamhscoile, cinnteoidh sé/sí go mbíonn líon go leor d’aosaigh oiriúnacha agus inniúla ag maoirsiú na leanaí i gcónaí. Tá an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige (RLGÓ) tar éis liosta cáilíochtaí aitheanta a fhoilsiú chun críocha na gclár cúraim leanaí de chuid na RLGÓ.

Ní mór seiceáil a dhéanamh ar gach ball foirne, gach mac léinn agus gach saorálaí a bhfuil teagmháil acu le leanbh trí theistiméireachtaí a fháil agus trí Seiceáil na nGardaí ón Garda Síochána.

Coibhnis aoiseach/ leanaí agus spáis

Seirbhís réamhscoile Aois Leanaí Líon Aoiseach Líon Leanaí Achar urláir gach leanbh
Seirbhísí seisiúnacha 0-1 bliain 1 3 1.818 mhéadar cearnach, uasmhéid de 22 gach seomra
1-2.5 bliana 1 5 1.818 mhéadar cearnach, uasmhéid de 22 gach seomra
2.5-6 bliana 1 11 1.818 mhéadar cearnach, uasmhéid de 22 gach seomra
Cúram lánlae/ páirtlae* 0-1 bliain 1 3 3.5 mhéadar cearnach
1-2 bliana 1 5 2.8 mhéadar cearnach
2-3 bliana 1 6 2.35 mhéadar cearnach
3-6 bliana 1 8 2.3 mhéadar cearnach
Ionaid 'Buail Isteach' 0-6 bliana 1 4 (2 amháin nó líos lú faoin aois 15 mhí) 1.818 mhéadar cearnach, uasmhéid de 24 gach seomra
Feighlithe 0-6 bliana 1 5 (ina n-áirítear a chuid /a cuid féin) Nach mó ná 2 leanbh faoin aois 15 mhí
Seirbhís réamhscoile thar oíche 0-1 bliain 1 3
1-6 bliana 1 5

* I gcás a glacann seirbhís chúram lánlae leanaí nach bhfuil ar bhonn lánlae, baintear uimhreacha aoiseach seirbhíse seisiúnaigh.

Is féidir leis an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach teorann a chur ar uaslíon leanaí réamhscoile ar féidir freastal orthu ag an am céanna. Tá sé mar aidhm san foráil seo plódú i seirbhísí réamhscoile a chosc. Má mholann an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach an líon leanaí a chosc, cuirfear in iúl don soláthraí agus beidh deis aige achomharc a chur isteach nó uiríll a dhéanamh faoin chinneadh seo.

Bainistiú iompraíochta

Caithfidh duine atá ag seoladh seirbhís réamhscoile a chinntiú nach dtugtar pionós corpartha do leanbh réamhscoile atá ag freastal na seirbhíse. Caithfear go bhfuil polasaithe agus nósanna imeachta i scríbhinn i bhfeidhm chun déileáil le hiompraíocht dhúshlánach linbh agus chun an iompraíocht sin a láimhseáil agus chun cuidiú leis an leanbh a iompraíocht/hiompraíocht féin a láimhseáil.

Clár de leanaí réamhscoile

Caithfidh soláthraithe cúram leanaí réamhscoile clár a choinneáil a bhfuil sonraí gach linbh atá ag freastal ar an tseirbhís istigh ann lena n-áirítear an t-ainm, dáta breithe, uimhreacha teagmhála do thuismitheoirí agus do dhochtúir an linbh.

Faisnéis do thuismitheoirí

Ba cheart faisnéis a thabhairt do thuismitheoirí faoin tseirbhís, ina measc sonraí faoin duine atá i gceannas agus faoin bhfoireann eile, na cóimheasa daoine fásta/leanaí, réimse aoise na leanaí, saghas an chúraim, na saoráidí, na huaireanta oscailte agus na táillí.

Áitreabh cúram leanaí agus áiseanna

Éilítear ar seirbhísí réamhscoile (ina n-áirítear feighlithe, ionaid 'buail isteach', créiseanna, srl.) cinntiú go gcomhlíonainn a gcuid áiseanna caighdeáin éagsúla, ina n-áirítear sna rialacha:

  • Caithfear socruithe dóthain a chur ar bun chun dóiteáin a mhúchadh. Caithfear go mbeidh an fhoireann oilte in úsáid trealaimh. Ní mór don fhoireann agus leanaí réamhscoile bheith eolach ar nósanna imeachta aslonnaithe agus eile.
  • Caithfear go bhfuil feisteas cosaint seasta ar gach dromchla astaithe teasa nó bheith faoi réir teirmeastait.
  • Coimeádtar bail cheart ar dhaingneáin, ar an áitreabh agus ar fheistis agus go gcoimeádtar bail ghlan agus shláinteach orthu.
  • Ní mór go bhfuil troscán, trealamh súgartha agus oibre agus ábhair atá leordhóthanach agus oiriúnach ar áitreabh na seirbhíse réamhscoile.

Tá ar sholáthraithe cúram leanaí réamhscoile a chinntiú go bhfuil téamh, aerú agus soilsiú agus saoráidí sláintíocha oiriúnacha agus leordhóthanacha san fhoirgneamh.

Bearta sábháilteachta

Ní mór gach beart réasúnta a ghlacadh chun sláinte, sábháilteacht agus leas leanbh réamhscoile atá ag freastal ar an tseirbhís a chosaint lena chinntiú go bhfuil timpeallacht na seirbhíse sábháilte.

Ní mór go bhfuil ráiteas agus beartais sábháilteachta ag soláthraithe cláraithe cúram linbh ar roinnt limistéar, lena n-áirítear iompar a bhainistiú, cógas a thabhairt, rialú ionfhabhtaithe agus codladh sábháilte.

Bia agus deoch

Ba cheart go gcinnteodh seirbhís réamhscoile go bhfuil bia scamhardach agus go gcomhlíonann sé na riachtanais chothaithe agus reiligiúnacha.

treoirlínte (pdf) ag an Roinn Sláinte a thugann comhairle gur chóir nach lú na 2 bhéilí agus 2 sneaic a thairiscint do leanaí atá faoi chúram os cionn 5 uair a chloig in aghaidh an lae (cúram lánlae), ceann amháin de na béilí le bheith te.

Árachas

Cinnteoidh soláthróir go bhfuil dóthain árachais ar na leanaí réamhscoile in aghaidh díobhála agus iad ag freastal ar an tseirbhís.

Conas iarratas a dhéanamh

Má tá tuilleadh faisnéise de dhíth ort faoi na caighdeáin agus rialúcháin seirbhísí cúram leanaí réamhscoile ní mór duit dul i dteagmháil leis an gcigire luath-óige/réamhscoile.

Tuismitheoirí atá ag cuardach eolais ar sheirbhísí áitiúil cúram leanaí agus ceisteanna eile a bhaineann le cúram leanaí óga, ní mór dóibh dul i dteagmháil lena Coistí áitiúla Cúram Leanaí Cathrach/Contae (CCC).

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Déan teagmháil le do Choiste Cúram Leanaí Cathrach /Contae.

Tusla - An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach

Brunel Tógála
Heuston Ráithe Theas
Baile Átha Cliath 8
Éire

Teil:(01) 771 8500
Láithreán Gréasáin: http://www.tusla.ie/
R-phost: info@tusla.ie

Page edited: 28 November 2018