Luathoideachais don óige

Eolas

Ciallaíonn luathoideachas don óige, go ginearálta, an t-oideachas a fhaigheann leanaí sula gcuirtear tús le scolaíocht fhoirmiúil nó roimh an aois a bhíonn ar leanaí freastal ar scoil, go ginearálta. Cumhdaíonn sé an tréimhse ó bhreith an linbh go dtí aois 6 bliana. Ceanglaíonn an reachtaíocht maidir le freastal ar scoil go bhfreastalaíonn leanaí ar scoil (nó go gcuirtear oideachas orthu) ó aois 6 bliana ar aghaidh. I gcleachtas, tarlaíonn go bhfreastalaíonn nach mór gach leanbh 5 bliana d’aois agus leath na leanaí 4 bliana d’aois ar bhunscoileanna.

Áirítear le seirbhísí luathoideachais don óige ranganna naíonáin i mbunscoileanna agus réimse de sheirbhísí cúram leanaí agus réamhscoile. Déanann an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach seirbhísí cúram leanaí réamhscoile a rialáil.

An Scéim um Chúram agus Oideachas na Luath-Óige (COLO)

Cuireann an Scéim um Chúram agus Oideachas na Luath-Óige (ECCE) cúram agus oideachas luath-óige ar fáil do leanaí in aois réamhscoile. Go ginearálta, is ionann an soláthar agus 3 uair an chloig in aghaidh an lae, 5 lá sa tseachtain thar líon áirithe seachtainí do pháistí atá cláraithe i naíonraí rannpháirteacha.

Riarann an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige Scéim COLO.

Luathoideachais agus an Roinn Oideachais agus Scileanna

Tá an ról a ghlacann an Roinn Oideachais agus Scileanna i luathoideachais don óige dírithe ar idirghábhail do pháistí faoi míbhuntáiste nó iad siúd a bhfuil riachtanais speisialta acu. Oibríonn an tAonad Beartais um Oideachas sna Luathbhlianta den Roinn Oideachais agus Scileanna agus Oifig an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige ar cheisteanna beartais a bhfuil tionchar acu ar oideachas agus luath-chúram leanaí.

Ranganna Naíonán sna bunscoileanna

Tá deontas speisialta ceadaithe do scoileanna náisiúnta le treallamh agus ábhair a cheannach do ranganna naíonán.

Tús Luath

Sí an aidhm atá ag an gClár an Túis Luaith ná dul i ngleic le míbhuntáiste oideachais tré pháistí a aimsiú atá i mbaol nach mbainfidh siad amach a gcumas lastigh den chóras oideachais. Scéim sheachanta idirghábhála bliana a chuirtear ar fáil do i scoileanna faoi leith atá i gceantair aitheanta faoi mhíbhuntáiste in Éirinn é an Clár Píolótach Túsluath Réamhscoile.

Páistí faoi 4 bliana d'aois le riachtanais speisialta

Soláthraíonn Oifigí Áitiúla Sláinte agus/nó comhlachtaí deonacha seirbhísí do leanaí óga atá faoi mhíchumas tromchúiseach nó trom.

Níl ceart ar leith chun oideachais ag leanaí réamhscoile. Tá siad i dteideal roinnt seirbhísí sláinte a fháil a bhaineann leis an oideachas, áfach. Tá Feidhmeannacht na Seirbhís Sláinte freagrach as seirbhísí síceolaíocha agus seirbhísí teiripe urlabhra agus teanga a sholáthar do leanaí réamhscoile atá faoi mhíchumas a ndearnadh measúnú orthu agus ar deimhníodh go dteastaíonn na seirbhísí seo uathu. Tugtar faoi mheasúnuithe ar leanaí faoi aois 5 bliana faoi fhorálacha um measúnú ar riachtanais an Achta um Míchumas, 2005.

Soláthraíonn Seirbhís na Múinteoirí Cuartaíochta de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna seirbhís do leanaí óga a bhfuil lagú amhairc agus/nó éisteachta orthu, ó aois 2 bhliain ar aghaidh.

Tá líon beag d’aonaid speisialta rang réamhscoile ann do leanaí ar a bhfuil neamhoird de chuid speictream an uathachais. Bíonn na haonaid seo ceangailte le bunscoileanna.

Buiséad 2016

Fógraíodh i mBuiséad 2016 go ndéanfar roinnt tacaíochtaí do leanaí faoi mhíchumas ionas gur féidir leo a bheith rannpháirteach go hiomlán i gcúram agus oideachas réamhscoile a chéimniú isteach le linn 2016. Áireofar ar na tacaíochtaí sin deontais do threalamh, fearais, athruithe beaga, rochtain ar idirghabháil theiripeach agus oiliúint d’fhoireann cúram leanaí.

Polasaí an Rialtais maidir le forbairt luathoideachais

Baineann an Páipéar Bán, Léamh le foghlaim le luathoideachas páistí idir 0-6 bliana. Tá príomhchuspóirí an luathoideachais leagtha amach mar "ag tabhairt tacaíochta do chur i gcrích oideachais agus forbairt páistí tré luathoideachas de ardchaighdeán a chur ar fáil, ag díriú isteach go háirithe ar ghrúpaí faoi míbhuntáiste agus iad siúd le riachtanais speisialta"

Tá cúpla prionsabal treorach leagtha síos:

  • Beidh ardchaighdeán ar gach gné de sholáthar luathoideachais
  • Déanfaidh an Stát forbairt ar an soláthar atá ann faoi láthair agus an gréasán rialacháin atá ann a úsaid chomh fada agus is féidir.
  • Déanfar cur i bhfeidhm de réir a chéile ar bhonn céimeanna, le déanamh cinnte go bhfuil na rannpháirtithe uilig sa gcóras ullmhaithe do na dúshláin atá rompu.
  • Déanfar dul chun cinn tré phróiséis comhairleoireachta, comhráití agus páirtíochta.

Molann an páipéar bán go dtabharfaí tacaíocht luath do theaghlaigh le páistí le riachtanais speisialta. Ba cheart go mbeadh saineolaí luathoideachais ar fáil mar chomhairleoir do na tuismitheoirí ag an tús ansin mar mhúinteoir.

Caithfidh soláthróirí luathoideachais a fhaigheann maoiniú stáit d'áiteanna forbartha / oideachais, caighdeán atá leagtha síos a chomhlíonadh. Is féidir le soláthróirí eile a chomhlíonann an caighdeán atá leagtha síos, aitheantas speisialta a fháil tré bhronnadh an marc Caighdeán in Oideachas (QE). Baineann an marc QE le caighdeán oideachais a bhaineann le curaclam, modhanna, cáilíochtaí agus traenáil foirne. Beidh na rialacháin cúram leanaí i bhfeidhm freisin.

Bunaíodh an Lárionad um Fhorbairt agus Oideachais na Luath-Óige (LFOL) sa bhliain 2002 ar mholadh an Pháipéir Bháin ach i Samhain 2008 dúnadh an LFOL nuair a chríochníodh airgead an Rialtais. Sa bhliain 2006 d’fhoilsigh sé Síolta: An Chreatlach Náisiúnta Cáilíochta d’Oideachas na Luath-óige lena n-áirítear ardchaighdeáin le haghaidh oideachais na luath-óige. Ba í aidhm an LFOL luathoideachas a fhorbairt agus a chomhordú de réir na gcuspóirí sa Pháipéar Bán Ready to Learn agus comhairle a chur ar an Roinn Oideachais agus Scileanna maidir le ceisteanna polasaí sa réimse seo.

Rinne an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta forbairt ar Aistear: Creat-churaclam na Luath-Óige a lainseáileadh i bhfómhair 2009.

Page edited: 18 January 2016