Anseo atá tú: Baile > Oideachas agus Oiliúint > Oideachas Réamhscoile agus Cúram Leanaí > Luathoideachais don óige

Luathoideachais don óige

Eolas

Sí an chiall atá le luathoideachais don óige ná an t-oideachas a fhaigheann siad roimh an scolaíocht fhoirmiúil nó an t-oideachas roimh an aois ginearálta a chaithfeas páistí freastal ar an scoil. Baineann luathoideachas le páistí idir 0-6 bliana. Leagann an reachtú síos go gcaithfidh páistí freastal ar scoil (nó oideachas) ó 6 bhliain d'aois ar aghaidh. Go ginearálta freastalaíonn tromlach na bpáistí atá 5 bliana d'aois agus leath na bpáistí atá 4 bliana d'aois ar bhunscoileanna anseo in Éirinn.

Folaíonn seirbhísí luathoideachais don óige ranganna naíonáin sna bunscoileanna agus réimse seirbhísí chúram leanaí réamhscoile.

Scéim um Chúram agus Oideachas Luath-Óige (COLO)

Soláthraíonn an Scéim um Chúram agus Oideachas Luath-Óige (COLO) bliain réamhscoile cúraim agus oideachais luath- óige saor in aisce ar fáil do leanaí aois réamhscoile. Thosaigh an scéim in Eanáir 2010. Go ginearálta, cuirtear 3 uair in aghaidh an lae, 5 lá in aghaidh na seachtaine ar feadh 38 seachtaine sa bhliain do leanaí atá cláraithe i réamhscoileanna rannpháirteacha. Faigheann na leanaí atá cláraithe i seirbhísí chúram leanaí 2 uair agus 15 nóiméad in aghaidh an lae ar feadh 50 seachtaine.

Riartar an scéim ag Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach.

Luathoideachais agus an Roinn Oideachais agus Scileanna

Tá an ról a ghlacann an Roinn Oideachais agus Scileanna i luathoideachais don óige dírithe ar idirghábhail do pháistí faoi míbhuntáiste nó iad siúd a bhfuil riachtanais speisialta acu. Oibríonn an tAonad Beartais um Oideachas sna Luathbhlianta den Roinn Oideachais agus Scileanna agus Oifig an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige ar cheisteanna beartais a bhfuil tionchar acu ar oideachas agus luath-chúram leanaí.

Ranganna Naíonán sna bunscoileanna

Tá deontas speisialta ceadaithe do scoileanna náisiúnta le treallamh agus ábhair a cheannach do ranganna naíonán.

Tús Luath

Sí an aidhm atá ag an gClár an Túis Luaith ná dul i ngleic le míbhuntáiste oideachais tré pháistí a aimsiú atá i mbaol nach mbainfidh siad amach a gcumas lastigh den chóras oideachais. Scéim sheachanta idirghábhála bliana a chuirtear ar fáil do i scoileanna faoi leith atá i gceantair aitheanta faoi mhíbhuntáiste in Éirinn é an Clár Píolótach Túsluath Réamhscoile.

Páistí faoi 4 bliana d'aois le riachtanais speisialta

Cuireann an Roinn Oideachais agus Scileanna seirbhís múinteoir taistil ar fáil do pháistí óga ar a bhfuil lagú radhairc/éisteachta ó 2 bhliain d'aois ar aghaidh.

Cuireann Oifigí Sláinte Áitiúla agus/nó eagraíochtaí deonacha seirbhísí ar fáil do pháistí óga le míchumais déine. Soláthraítear na seirbhísí in Ionaid Oideachais agus Forbartha do Pháistí agus go hiondúil is riarthóir cliniciúil atá i gceannas orthu le foireann banaltraí a bhfuil cáilíochtaí acu ag plé le daoine míchumasacha. Siad múinteoirí Montessori a dhéanann an teagasc. Go minic bíonn teiripithe spraoi fostaithe sna hionaid seo.

Níl ceart sainiúil ag leanaí réamhscoile oideachas a fháil. Tá siad i dteideal seirbhísí sláinte áirithe atá bainteach le hoideachas, áfach. Tá Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte freagrach as seirbhísí síceolaíochta agus seirbhísí teiripe urlabhra agus teanga a chur ar fáil do leanaí réamhscoile faoi mhíchumas a meastar na seirbhísí seo a bheith ag teastáil uathu. Déantar measúnú ar leanaí atá faoi 5 bliana d'aois faoina forálacha ar mheasúnú riachtanas san Acht Míchumais 2005.

Polasaí an Rialtais maidir le forbairt luathoideachais

Baineann an Páipéar Bán, Léamh le foghlaim le luathoideachas páistí idir 0-6 bliana. Tá príomhchuspóirí an luathoideachais leagtha amach mar "ag tabhairt tacaíochta do chur i gcrích oideachais agus forbairt páistí tré luathoideachas de ardchaighdeán a chur ar fáil, ag díriú isteach go háirithe ar ghrúpaí faoi míbhuntáiste agus iad siúd le riachtanais speisialta"

Tá cúpla prionsabal treorach leagtha síos:

 • Beidh ardchaighdeán ar gach gné de sholáthar luathoideachais
 • Déanfaidh an Stát forbairt ar an soláthar atá ann faoi láthair agus an gréasán rialacháin atá ann a úsaid chomh fada agus is féidir.
 • Déanfar cur i bhfeidhm de réir a chéile ar bhonn céimeanna, le déanamh cinnte go bhfuil na rannpháirtithe uilig sa gcóras ullmhaithe do na dúshláin atá rompu.
 • Déanfar dul chun cinn tré phróiséis comhairleoireachta, comhráití agus páirtíochta.

Molann an páipéar bán go dtabharfaí tacaíocht luath do theaghlaigh le páistí le riachtanais speisialta. Ba cheart go mbeadh saineolaí luathoideachais ar fáil mar chomhairleoir do na tuismitheoirí ag an tús ansin mar mhúinteoir.

Caithfidh soláthróirí luathoideachais a fhaigheann maoiniú stáit d'áiteanna forbartha / oideachais, caighdeán atá leagtha síos a chomhlíonadh. Is féidir le soláthróirí eile a chomhlíonann an caighdeán atá leagtha síos, aitheantas speisialta a fháil tré bhronnadh an marc Caighdeán in Oideachas (QE). Baineann an marc QE le caighdeán oideachais a bhaineann le curaclam, modhanna, cáilíochtaí agus traenáil foirne. Beidh na rialacháin cúram leanaí i bhfeidhm freisin.

Bunaíodh an Lárionad um Fhorbairt agus Oideachais na Luath-Óige (LFOL) sa bhliain 2002 ar mholadh an Pháipéir Bháin ach i Samhain 2008 dúnadh an LFOL nuair a chríochníodh airgead an Rialtais. Sa bhliain 2006 d’fhoilsigh sé Síolta: An Chreatlach Náisiúnta Cáilíochta d’Oideachas na Luath-óige lena n-áirítear ardchaighdeáin le haghaidh oideachais na luath-óige. Ba í aidhm an LFOL luathoideachas a fhorbairt agus a chomhordú de réir na gcuspóirí sa Pháipéar Bán Ready to Learn agus comhairle a chur ar an Roinn Oideachais agus Scileanna maidir le ceisteanna polasaí sa réimse seo.

Rinne an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta forbairt ar Aistear: Creat-churaclam na Luath-Óige a lainseáileadh i bhfómhair 2009.

Page edited: 11 February 2015

Teanga

English

Ábhar Gaolmhar

 • Túsluath
  Clár a cuireadh le chéile le cumas oideachais páistí 3 bliana agus 4 bliana ó cheantair faoi mhíbhuntáiste é Túsluath.
 • Cineálacha bunscoileanna
  Déanann an cháipéis seo cur síos ar úinéireacht bunscoileanna agus an chaoi a bhfuil siad maoinithe
 • Forléargas ar chóras oideachais na hÉireann
  Cuimsíonn córas oideachais na hÉireann oideachas chéad, dara agus tríú leibhéal agus breisoideachas. Tá beagnach gach oideachas maoinithe ag an Stát.

Téigh i dteagmháil linn

Má tá ceist agat a bhaineann leis an ábhar seo, is féidir leat glao a chur ar an tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh 0761 07 4000 (Luan go hAoine idir 9rn agus 8in) no trí bhualadh isteach san Ionad Faisnéise do Shaoránaigh is gaire duit.