An Clár Fostaíocht Pobail um Chúram Leanaí

Réamhrá

Soláthraíonn an Clár Fostaíocht Pobail um Chúram Leanaí (CEC) áiteanna i gcúram leanaí d’iarratasóirí ar an gclár fostaíocht pobail (CE) a dteastaíonn cúram leanaí uathu ionas gur féidir leo glacadh le háit ar scéim fostaíocht pobail. Is féidir le rannpháirtithe CE agus iontrálaithe nua iarratas a dhéanamh ar an CEC.

Rialacha

Tá teorainn leis an líon áiteanna atá ar fáil faoin gClár Fostaíocht Pobail um Chúram Leanaí. Leithdháiltear áiteanna ar bhonn tús freastail ar an gceann is túisce.

Féadfaidh tú cáiliú le haghaidh áit chúram leanaí más rud é:

  • Gur tairgeadh áit i scéim CE duit
  • Gur tusa an príomhchúramóir linbh nó leanaí
  • Go dteastaíonn cabhair uait le cúram leanaí chun glacadh le háit i scéim CE
  • Go bhfuil do leanbh faoi bhun 5 bliana d'aois ar lá tosaithe chúram leanaí (réamhscoil)
  • Go bhfuil do leanbh faoi bhun 13 bliana d'aois ar lá tosaithe chúram leanaí (tar éis na scoile)

Cuirfear áiteanna ar fáil 50 seachtain i dtréimhse 12 mhí. Má tá tú as láthair ó CE ar feadh tréimhse fhada, ní bheidh tú in ann leas a bhaint as cúram leanaí tríd an gClár CEC.

An Scéim um Chúram agus Oideachas na Luath-Óige

Más rud é go bhfuil do leanbh ag glacadh páirt i Scéim um Chúram agus Oideachas na Luath-Óige (ECCE) an tráth céanna is atá tú i scéim CE (ar maidin nó tráthnóna), ní fhéadfaidh an leanbh sin aistriú chuig áit chúram leanaí ar an gClár CEC. Mar sin féin, má tá tú ag freastal ar scéim CE ag am sa lá atá difriúil leis an am sa lá a bhfuil clár ECCE do linbh ar siúl, féadfaidh tú leas a bhaint as áit chúram leanaí sa Chlár CEC agus tú i scéim CE.

Rátaí

Is é an t-uasmhéid sa leanbh a fhéadfaidh soláthraithe cúram leanaí a ghearradh ar thuismitheoirí sa tseachtain ná:

  • Páirtaimseartha: €15 sa tseachtain
  • Tar éis na scoile: €15 sa tseachtain

Conas iarratas a dhéanamh

Inseoidh d’urraitheoir CE duit faoin gClár CEC agus tabharfaidh sé liosta de na soláthraithe cúram leanaí atá ag glacadh páirt sa chlár duit. Ba cheart duit teagmháil a dhéanamh ansin le soláthraí cúram leanaí i do cheantar chun áit chúram leanaí a chur in áirithe faoin gClár CEC. Is féidir leat do litir thairisceana d’áit CE a úsáid chun déanamh amhlaidh.

Má tá tú sa scéim CE cheana féin, tabharfaidh d’urraitheoir litir duit lena sonraítear a leithéid. Glacfaidh an soláthraí cúram leanaí le do litir agus tairgfidh sé áit duit má tá áiteanna ar fáil.

Mura féidir leat áit a fháil do do leanbh ba cheart duit dul i dteagmháil leis an gCoiste Contae agus Cathrach i gCúram Leanaí atá áitiúil duit agus cur in iúl dóibh cé acu ceantar ina dteastaíonn áit chúram leanaí uait.

Page edited: 19 September 2017