Clár Fóirdheontais Chúram Leanaí Pobail (CCS)

Réamhrá

Faoin gClár Fóirdheontais Chúram Leanaí Pobail (CCS) féadfaidh tuismitheoirí faoi mhíbhuntáiste agus tuismitheoirí atá ag tabhairt faoi oiliúint, oideachas nó fostaíocht ísealphá cúram leanaí a fháil ar rátaí laghdaithe. Soláthraíonn seirbhísí pobalbhunaithe (neamhbhrabúsacha) an cúram leanaí a bhfuil páirt á glacadh acu sa Chlár CCS.

Féadfaidh an tseirbhís chúram leanaí an méid a leanas a chur ar tairiscint:

 • Áiteanna cúram lae iomláin (breis agus 5 huaire sa lá)
 • Áiteanna páirtaimseartha (idir 3 huaire agus 31 nóiméad agus 5 huaire)
 • Áiteanna seisiúnacha (idir 2 uair agus 16 nóiméad agus 3 huaire agus 30 nóiméad)
 • Áiteanna leathsheisiúin (idir 1 uair agus 2 uair agus 15 nóiméad)

Féadfaidh seirbhísí pobalbhunaithe cúram leanaí réimse cúram leanaí a chur ar tairiscint faoin gclár CCS. D’fhéadfaidís fiú club bricfeasta a reáchtáil. D’fhéadfadh seirbhísí cúram leanaí a dhéanann an clár CSS ach saghas amháin seirbhíse a chur ar tairiscint, mar shampla, cúram i ndiaidh na scoile.

Ní féidir le tuismitheoirí Scéim Cúram Leanaí agus Oideachais Luath-Óige agus laghdú táille CCS a fháil ag an tráth céanna. Féadfaidh tú an cinneadh a dhéanamh cén scéim is mó a rachadh chun do shochair.

Cúram leanaí saor do pháistí gan dídeann

Ó mhí Eanáir 2017, ofrálfar cúram leanaí saor ar feadh 25 uair gach seachtain do pháistí ar aois 0-5 bliain iad agus a bhfuil na tuismitheoirí gan dídeann (agus iad siúd ag aistriú ó bheith gan dídeann go lóistín buan). Istigh leis an cúram leanaí saor do pháistí gan dídeann, tá 15 uair de réamhscoil shaor (ECCE) áit a bhfuil páistí incháilithe nó uaireanta scoile. Istigh leis tá béile laethúil. Ní iarrfar ar thuismitheoirí íoc as aon bhreisiú nó comh-íocaíocht do na huaireanta páirtaimseartha seo.

Rialacha

Leanann an clár CSS an bhliain scoile. Más tuismitheoir incháilithe thú, chun do leanbh do leanbh a chlárú ó Meán Fómhair 2016:

 • Ní mór do do leanbh bheith faoi bhun 15 bliana d’aois an 1 Meán Fómhair 2016
 • Ní mór duit an líon laethanta a lua dá bhfuil an leanbh á c(h)lárú agus saghas na háite cúram leanaí a lua a theastaíonn
 • Ní mór duit dáta breithe an linbh a sholáthar
 • Ní mór duit bheith i mBanda A, Banda AJ nó Banda B – féach ‘Rátaí’ thíos.

Ní mór foirm um Dhearbhú Tuismitheora a bheith comhlánaithe. Dó seo, ní mór duit d’Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP) féin agus UPSP do linbh a sholáthar.

Ní cheadaítear don tseirbhís chúram leanaí iarraidh ar thuismitheoirí éarlaisí a íoc chun leanbh a chlárú faoin gclár CSS.

Rátaí

Ó Mheán Fómhair 2016, déanann an Clár Fóirdheontais Chúram Leanaí Pobail seirbhísí cúram leanaí pobail a chistiú chun táillí laghdaithe seachtainiúla a sholáthar do thuismitheoirí, mar seo a leanas:

Banda A – Tugtar laghdú seachtainiúil táille €95 do thuismitheoirí i gcás seirbhís lánaimseartha, €47.50 i gcás seirbhís pháirtaimseartha, €31.35 i gcás seirbhís sheisiúnach agus €15.20 i gcás seirbhís uaireanta níos giorra.

Baineann an banda seo le tuismitheoirí a bhfuil cárta leighis acu agus a bhfuil ceann de na rudaí a leanas á fháil acu:

 • Íocaíochtaí leasa shóisialaigh áirithe
 • Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh
 • Íocaíocht Fostaíocht Pobail

Féadfaidh leanbh de chuid dalta meánscoile ag a bhfuil cárta leighis cáiliú le haghaidh áit chúram leanaí faoi Bhanda A, cibé acu má bhíonn nó mura mbíonn íocaíocht incháilithe leasa shóisialaigh á fáil ag an dalta meánscoile (i.e. an tuismitheoir).

Banda AJ – Tugtar laghdú seachtainiúil táille €50 do thuismitheoirí i gcás seirbhís lánaimseartha, €47.50 i gcás seirbhís pháirtaimseartha, €31.35 i gcás seirbhís sheisiúnach agus €15.20 i gcás seirbhís uaireanta níos giorra.

Baineann an banda seo le tuismitheoirí a bhfuil cárta leighis acu agus a bhfuil ceann de na rudaí a leanas á fháil acu:

 • Sochar nó Liúntas Cuardaitheora Poist
 • Liúntas Leasa Fhorlíontaigh
 • Íocaíocht Tús
 • Íocaíocht Dreasacht Phoist Pháirtaimseartha

Banda B – Tugtar laghdú seachtainiúil táille €50 do thuismitheoirí i gcás seirbhís lánaimseartha, €25 i gcás seirbhís pháirtaimseartha, €17 i gcás seirbhís sheisiúnach agus €8.50 i gcás seirbhís uaireanta níos giorra.

Baineann an banda seo le tuismitheoirí:

 • A bhfuil cárta leighis
 • A bhfuil cárta cuairte LG acu i gcás go bhfuil an páiste 6 bliana d'aois nó níos sine. Tá páistí faoi bhun 6 bliana d'aois a bhí faofa d'fhóirdheontas Banda B in 2014/15 mar gheall ar chárta cuairte LG fós incháilithe.
 • Nach bhfuil cárta leighis acu, ach a bhfuil ceann de na híocaíochtaí á fháil acu a liostaítear i mBanda A nó AJ
 • Nach gcáilítear a thuilleadh le haghaidh Bhanda A nó AJ i mbliana, ach ar deimhníodh go raibh siad i mBanda A nó AJ ag deireadh na bliana scoile seo caite

Tá breis sonraí ar fáil faoi na bandaí agus rátaí Fóirdheontais Chúram Leanaí Pobail ar láithreán gréasáin na Roinne Leanaí agus Gnóthaí Óige.

Conas iarratas a dhéanamh

Chun iarratas a dhéanamh ar an gClár CCS, téigh i dteagmháil le do sholáthraí cúram leanaí. Líonfaidh do sholáthraí Foirm Chláraithe Linbh do CCS ar do shon. Beidh d'uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (PSP) agus uimhir PSP do linbh ag teastáil. Caithfidh tú, freisin, litir ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí a bheith agat, a dhearbhaíonn go bhfuil íocaíocht incháilithe á fáil agat, nó ráiteas mar an gcéanna ón áis uathoibrithe ar láithreán na Roinne.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Chun teacht ar chúram leanaí inacmhainne agus ar sholáthraithe cúram leanaí i do cheantar, a bhfuil an clár CCS á oibriú acu, déan teagmháil le do Choiste Cúram Leanaí Cathrach nó Contae.

Page edited: 21 November 2017