Clár Fóirdheontais Chúram Leanaí Pobail (CCS)

Réamhrá

Faoin gClár Fóirdheontais Chúram Leanaí Pobail (CCS) féadfaidh tuismitheoirí faoi mhíbhuntáiste agus tuismitheoirí atá ag tabhairt faoi oiliúint, oideachas nó fostaíocht ísealphá cúram leanaí a fháil ar rátaí laghdaithe. Íoctar an fóirdheontas le leanaí atá ag freastal ar sholáthraí cúraim leanaí atá claraithe le Tusla. Ní mór do sholáthraithe ionadbhunaithe agus d’fheighlithe leanaí araon a bheith cláraithe le Tusla.

Féadfaidh an tseirbhís chúram leanaí an méid a leanas a chur ar tairiscint:

 • Áiteanna cúram lae iomláin (breis agus 5 huaire sa lá)
 • Áiteanna páirtaimseartha (idir 3 huaire agus 31 nóiméad agus 5 huaire)
 • Áiteanna seisiúnacha (idir 2 uair agus 16 nóiméad agus 3 huaire agus 30 nóiméad)
 • Áiteanna leathsheisiúin (idir 1 uair agus 2 uair agus 15 nóiméad)

Ní féidir le tuismitheoirí Scéim Cúram Leanaí agus Oideachais Luath-Óige agus laghdú táille CCS a fháil ag an tráth céanna. Féadfaidh tú an cinneadh a dhéanamh cén scéim is mó a rachadh chun do shochair.

Cúram leanaí saor do pháistí gan dídeann

Ó mhí Eanáir 2017, ofráltar cúram leanaí saor ar feadh 25 uair gach seachtain do pháistí ar aois 0-5 bliain iad agus a bhfuil na tuismitheoirí gan dídeann (agus iad siúd ag aistriú ó bheith gan dídeann go lóistín buan). Istigh leis an cúram leanaí saor do pháistí gan dídeann, tá 15 uair de réamhscoil shaor (ECCE) áit a bhfuil páistí incháilithe nó uaireanta scoile. Istigh leis tá béile laethúil. Ní iarrtar ar thuismitheoirí íoc as aon bhreisiú nó comh-íocaíocht do na huaireanta páirtaimseartha seo.

Rialacha

Féadfaidh tú cúnamh a fháil le do chostas feighlíochta linbh do pháiste atá faoi bhun 15 bliana d’aois ar an 1 Meán Fómhair 2018, más tuismitheoir nó caomhnóir tu agus:

 • Má tá cárta leighis agat
 • Má tá ioncam íseal agat
 • Má tá tú ar scoil
 • Má tá tu i mbun oideachas breise
 • Má tá tu faoi oiliúint poist
 • Má tá íocaíocht leasa sóisialaigh á fáil agat

Ta 4 bhanda dhifriúla ann maidir le rátaí difriúla fóirdheontais. Ní mór duit a bheith laistigh de bhanda A, Banda AJ, handa B nó handa D – Féach na ‘Rátaí’ thíos.

Rátaí

Déanann an Clár CCS seirbhísí cúram leanaí pobail a chistiú chun táillí laghdaithe seachtainiúla a sholáthar do thuismitheoirí agus do chaomhnóirí áirithe, mar a leanas:

Banda A – Tugtar laghdú seachtainiúil táille €145 duit i gcás seirbhís lánaimseartha, €80 i gcás seirbhís pháirtaimseartha, €45 i gcás seirbhís sheisiúnach agus €22.50 i gcás seirbhís uaireanta níos giorra.

Baineann an banda seo le tuismitheoirí a bhfuil cárta leighis acu agus a bhfuil ceann de na rudaí a leanas á fháil acu:

 • Formhór na n-íocaíochtaí Leasa Sóisialaigh
 • Scéimeanna áirithe fostaíochta

Féadfaidh leanbh de chuid dalta meánscoile a bhfuil cárta leighis aige/aici cáiliú le haghaidh áit chúram leanaí faoi Bhanda A, cibé acu má bhíonn nó mura mbíonn íocaíocht incháilithe leasa shóisialaigh á fáil ag an dalta meánscoile (i.e. an tuismitheoir).

Banda AJ – Tugtar laghdú seachtainiúil táille €80 duit i gcás seirbhís lánaimseartha, €80 i gcás seirbhís pháirtaimseartha, €45 i gcás seirbhís sheisiúnach agus €21.50 i gcás seirbhís uaireanta níos giorra.

Baineann an banda seo le tuismitheoirí a bhfuil cárta leighis acu agus a bhfuil ceann de na rudaí a leanas á fháil acu:

 • Sochar nó Liúntas Cuardaitheora Poist
 • Liúntas Leasa Fhorlíontaigh

Banda B – Tugtar laghdú seachtainiúil táille €70 duit i gcás seirbhís lánaimseartha, €35 i gcás seirbhís pháirtaimseartha, €17 i gcás seirbhís sheisiúnach agus €8.50 i gcás seirbhís uaireanta níos giorra.

Baineann an banda seo le tuismitheoirí:

 • A bhfuil cárta leighis acu ach nach bhfaigheann íocaíocht líostáilte faoi bhanda A ná AJ
 • Nach bhfuil cárta leighis acu, ach a bhfuil ceann de na híocaíochtaí á fháil acu a liostaítear i mBanda A nó AJ.

Banda D – Tugtar laghdú seachtainiúil táille €50 duit i gcás seirbhís lánaimseartha, €25 i gcás seirbhís pháirtaimseartha, €17 i gcás seirbhís sheisiúnach agus €8.50 i gcás seirbhís uaireanta níos giorra.

Baineann an banda seo le tuismitheoirí:

 • A bhfuil cárta cuairte LG acu i gcás go bhfuil an páiste 6 bliana d'aois nó níos sine.
 • Nach gcáilítear a thuilleadh le haghaidh Bhanda A nó AJ i mbliana, ach ar deimhníodh go raibh siad i mBanda A nó AJ ag deireadh na bliana scoile seo caite.

Tá breis sonraí ar fáil faoi na bandaí agus rátaí Fóirdheontais Chúram Leanaí Pobail.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas?

Chun teacht ar chúram leanaí inacmhainne agus ar sholáthraithe cúram leanaí i do cheantar, a bhfuil an clár Clár Fóirdheontais Chúram Leanaí Pobail á oibriú acu, déan teagmháil le do Choiste Cúram Leanaí Cathrach agus Contae.

Page edited: 14 August 2018