Oideachas Réamhscoile agus Cúram Leanaí

Overview Document Do roghanna maidir le cúram leanaí
Tá cur síos ann ar na cineálacha éagsúla cúram leanaí atá ar fáil do thuismitheoirí, idir naíolanna, feighlithe leanaí agus réamhscoileanna, cuir i gcás.

Túsluath
Clár a cuireadh le chéile le cumas oideachais páistí 3 bliana agus 4 bliana ó cheantair faoi mhíbhuntáiste é Túsluath.

Luathoideachais don óige
Eolas ar luathoideachais an pháiste, an ról atá ag an Roinn Oideachais agus Scileanna, polasaí an rialtais agus rialacháin cúram leanaí

Rialúchán na soláthraithe seirbhísí chúram leanaí réamhscoile
Tá soláthróirí chúram páistí réamhscolaíochta in Éirinn rialaithe ag an dlí. Faigh eolas maidir le rialacha a bhaineann le naíonraí, naíolanna lae, creiseanna, feighlithe páistí agus soláthróirí seirbhíse eile.

Scéim Cúraim agus Oideachais Luath-Óige
Is í aidhm na scéime ná bliain cúraim agus oideachais luathóige a sholáthar saor in aisce do leanaí atá in aois réamhscolaíochta.

Clár Fóirdheontais Chúram Leanaí Pobail (CCS)
Tacaíonn an Clár CCS le tuismitheoirí atá faoi mhíbhuntáiste agus tuismitheoirí atá ag tabhairt faoi oiliúint, oideachas nó fostaíocht ísealphá cúram leanaí a fháil ar rátaí laghdaithe.

Cúram Leanaí le linn cúrsaí gairmoiliúna
Tá scéim chúraim leanaí ann do dhaoine atá ag freastal ar chlár oiliúna gairme.
This document is in: Oideachas agus Oiliúint > Gairmoideachas agus oiliúint

An Clár Fostaíocht Pobail um Chúram Leanaí
Soláthraíonn sé áiteanna i gcúram leanaí ar rátaí laghdaithe d’iarratasóirí ar an gclár Fostaíocht Pobail (CE) a dteastaíonn cúram leanaí uathu ionas gur féidir leo glacadh le háit ar scéim fostaíocht pobail.

An Scéim Cúram Leanaí Iarscoile
Más rud é go raibh tú dífhostaithe agus go bhfaigheann tú post nua, nó go méadaíonn tú líon na laethanta a oibríonn tú nó go dtéann tú i mbun scéim tacaíocht fostaíochta, is féidir go mbeidh tú incháilithe d’áit fhóirdheonaithe i gcúram leanaí do leanaí bunscoile.
This document is in: Leas Sóisialach > Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh > Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh agus Obair

Fóirdheontas uilíoch um chúram leanaí
Fóirdheontas chun costas cúraim leanaí do leanaí áirithe atá ag freastal ar chúram leanaí atá cláraithe le Tusla a laghdú.