Clár Leonardo da Vinci 2007-2013

Eolas

Tá deireadh leis an gclár d'iarratasóirí nua agus cuireadh Erasmus+ ina áit.

Tá clár Leonardo da Vinci dírithe orthu seo a leanas:

 • Daoine atá ag foghlaim i ngach gné den ghairmoideachas agus oiliúint ach amháin ag an tríú leibhéal
 • Daoine sa mhargadh saothair
 • Institiúidí agus eagraíochtaí atá ag cur deiseanna foghlama ar fáil i réimse cláir Leonardo da Vinci
 • Múinteoirí, oiliúnóirí agus foireann eile taobh istigh de na hinstitiúidí nó na heagraíochtaí seo
 • Cumainn agus ionadaithe dóibh siúd atá páirteach sa ghairmoideachas agus oiliúint, fiontair, comhpháirtithe sóisialta agus ionadaithe eile ó shaol na hoibre, cumainn tráchtála agus eagraíochtaí trádála eile san áireamh
 • Forais atá ag cur treorach, comhairleoireachta agus seirbhísí eolais maidir le haon ghné d'fhoghlaim ar feadh an tsaoil ar fáil
 • Daoine agus forais atá freagrach as córais agus polasaithe maidir le haon ghné den ghairmoideachas agus oiliúint ag leibhéal áitiúil, réigiúnach agus náisiúnta
 • Ionaid thaighde agus forais atá ag déileáil le ceisteanna maidir le foghlaim ar feadh an tsaoil
 • Institiúidí ardoideachais
 • Eagraíochtaí neamhbhrabúsacha, comhlachtaí deonacha, eagraíochtaí neamhrialtasacha

Is iad príomhaidhmeanna sonracha an chláir ná:

 • Soghluaisteacht na ndaoine atá i ngairmoideachas tosaigh agus oiliúint agus in oiliúint leanúnach a fheabhsú.
 • Cleachtais nuálacha a fhorbairt sa ghairmoideachas agus oiliúint gan an tríú leibhéal a chur san áireamh
 • Trédhearcacht agus aitheantas cáilíochtaí agus inniúlachtaí a fheabhsú, chomh maith leo siúd faighte trí fhoghlaim neamhfhoirmeálta agus neamhfhoirmiúil
 • Foghlaim nuatheangacha iasachta a spreagadh

I roghnú tionscadal chun páirt a ghlacadh sa chlár, is féidir tosaíocht a thabhairt dóibh siúd a thugann tacaíocht do dhaoine mhíchumasaithe agus do dhaoine ó chúlraí míbhuntáisteacha.

Rialacha

Is iad seo a leanas na príomhghníomhaíochtaí is féidir leis an gclár Leonardo da Vinci tacaíocht a thabhairt dóibh:

Soghluaisteacht dhaoine: Tugann sé seo san áireamh ionaduithe oiliúnaithe (déantar tagairt dóibh mar dhaoine i dtúsoiliúint ghairme - TOG) agus daoine in fhostaíocht (déantar tagairt dóibh mar dhaoine ar an margadh fostaíochta - DMF) in institiúidí oiliúna nó fiontair i dtíortha páirteacha eile. Tugann sé san áireamh freisin ionaduithe agus malartuithe dírithe ar fhorbairt ghairmiúil bhreise do oiliúnóirí agus threoirchomhairleoirí agus iad siúd atá freagrach as forais oiliúna agus as pleanáil oiliúna agus treoirchomhairleoireachta taobh istigh de fhiontair ( déantar tagairt dóibh mar dhaoine atá freagrach as gairmoideachas agus oiliúint ar leibhéal gairmiúil -GOG).

Tá seans ann go mbronnfar an doiciméad Soghluaisteachta Europass ar dhaoine a ghlacann páirt sa chlár.

Comhpháirtíochtaí: Comhpháirtíochtaí atá dírithe ar théamaí comhleasa do na heagraíochtaí páirteacha beidh siad intofa do thacaíocht ó 2008

Tionscadail iltaobhacha: Tá na tionscadail seo dírithe ar fheabhsú na gcóras oiliúna trí dhíriú ar aistriú nuálaíochta maidir le hoiriúint teangeolaíochta, cultúrtha agus dlí do riachtanais náisiúnta táirgí nuálacha agus próiseas forbartha i gcomhthéacsanna difriúla nuálaíochta.

Líonraí saineolaithe: Is féidir tacaíocht a thabhairt do líonraí saineolaithe agus eagraíochtaí atá ag obair ar shaincheisteanna maidir le gairmoideachas agus oiliúint.

Conas iarratas a dhéanamh

Tá formhór de ghníomhaíochtaí Leonardo in Éirinn faoi bhainistíocht Léargas agus ba chóir gach fiosrúchán maidir le cáilitheacht agus maoiniú a dhíriú chuige.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Léargas

189-193 Sráid Parnell
Baile Átha Cliath 1
Éire

Facs:(01) 8731316
Láithreán Gréasáin: http://www.leargas.ie/
R-phost: info@leargas.ie

Page edited: 28 January 2014