Clár Grundtvig 2007-2013

Eolas

Tá deireadh leis an gclár d'iarratasóirí nua agus cuireadh Erasmus+ ina áit.

Tá an Clár Grundtvig dírithe orthu seo a leanas:

 • Foghlaimeoirí in oideachas aosach
 • Institiúidí nó eagraíochtaí a sholáthraíonn deiseanna foghlama in oideachas aosach
 • Múinteoirí agus ar fhoireann eile sna hinstitiúidí agus sna heagraíochtaí sin
 • Forais atá gníomhach ó thaobh oiliúint thosaigh nó bhreise a chur ar fhoireann oideachais aosaigh
 • Cumainn agus ionadaithe na ndaoine atá páirteach in oideachas aosach, cumainn foghlaimeoirí agus múinteoirí san áireamh
 • Forais a chuireann treoir, comhairleoireacht agus seirbhísí faisnéise ar fáil i leith aon ghné den fhoghlaim ar feadh an tsaoil
 • Daoine agus forais atá freagrach as córais agus beartais maidir le aon ghné den oideachas aosach ag an leibhéal áitiúil, réigiúnach nó náisiúnta
 • Ionaid taighde agus forais a dhéileálann le cúrsaí um fhoghlaim ar feadh an tsaoil
 • Fiontair
 • Eagraíochtaí neamhbhrabúis, forais dheonacha, Eagraíochtaí Neamhrialtasacha
 • Institiúidí ardoideachais

Is iad seo a leanas príomhsainchuspóirí an chláir:

 • Soghluaisteacht daoine a bhaineann le hoideachas aosach a fheabhsú
 • Comhoibriú idir eagraíochtaí a dhéileálann le hoideachas aosach a fheabhsú
 • Cabhrú le daoine ó ghrúpaí sóisialta leochaileacha agus i gcomhthéacsanna sóisialta imeallacha, daoine níos aosta agus daoine a d'fhág an córas oideachais gan bhun-cháilíochtaí go háirithe, chun deiseanna ailtéarnacha a thabhairt dóibh chun teacht ar oideachas aosach

Féadfar tosaíocht a thabhairt do thionscadail a chuireann tacaíocht ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas, do mhná agus do dhaoine ó ghrúpaí faoi mhíbhuntáiste.

Rialacha

Is iad seo a leanas na príomhghníomhaíochtaí a bhféadfadh an clár Grundtvig tacú leo:

Soghluaisteacht dhaoine aonair: d'fhéadfadh go mbeadh cuairteanna, cúntóireachtaí agus malartaithe do rannpháirtithe in oideachas aosach foirmiúil agus neamhfhoirmiúil i gceist anseo, oiliúint agus forbairt phroifisiúnta ar fhoirne oideachais aosaigh san áireamh. Tosófar ag tabhairt tacaíochta do shaorghluaisteacht foghlaimeoirí aonair agus múinteoirí oideachais aosaigh nuacháilithe.

Comhpháirtíochtaí: Comhpháirtíochtaí Foghlama Grundtvig ag díriú ar théamaí a bhfuil suim choiteann ag na heagraíochtaí rannpháirteacha iontu

Tionscadail iltaobhacha dírithe ar chórais oideachais aosaigh a fheabhsú trí fhorbairt agus aistriú nuálaíochta agus dea-chleachtais

Líonraí saineolaithe agus eagraíochtaí ag plé go háirithe le:

 • Oideachas aosach a fhorbairt sa disciplín, réimse ábhair nó réimse bainistíochta lena mbaineann siad
 • Dea-chleachtais agus nuálaíocht a aithint, a fheabhsú agus a leathadh
 • Tacaíocht inneachair a sholáthar do thionscadail agus do chomhpháirtíochtaí a bhunaigh daoine eile agus idirghníomhaíocht idir tionscadail agus comhpháirtíochtaí dá leithéid a éascú
 • Forbairt ar anailís riachtanas agus ar dhearbhú cáilíochta laistigh d'oideachas aosach a chur chun cinn

Conas iarratas a dhéanamh

Déan teagmháil le Léargas chun tuilleadh faisnéise a fháil maidir le modhanna agus foirmeacha iarratais.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Léargas

189-193 Sráid Parnell
Baile Átha Cliath 1
Éire

Facs:(01) 8731316
Láithreán Gréasáin: http://www.leargas.ie/
R-phost: info@leargas.ie


Page edited: 28 January 2014