Clár Comenius

Eolas

Tá an clár Comenius mar chuid den Chlár um Fhoghlaim ar Feadh an tSaoil, clár oideachais agus oiliúna maoinithe ag an AE.

Tá deireadh leis an gclár d'iarratasóirí nua agus cuireadh Erasmus+ ina áit.

Tá an Clár Comenius dírithe ar:

 • Scoláirí atá ar scoil chomh fada le hoideachas sinsearach iar-bhunscoile (ina n-áirítear naíolann, bunoideachas agus iar-bhunoideachas, gairmoideachas agus oideachas teicniúil san áireamh)
 • Scoileanna, mar atá sonraithe ag na ballstáit
 • Mhúinteoirí agus ar fhoireann eile na scoileanna sin.
 • Chumainn, eagraíochtaí neamhbhrabúis, Eagraíochtaí Neamhrialtais agus ionadaithe dóibh siúd a bhfuil baint acu le hoideachas scoile.
 • Dhaoine agus fhorais a bhfuil dualgas orthu i leith eagrú agus sheachadadh oideachais ag leibhéil áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta
 • Ionaid agus fhorais taighde a dhéileálann le cúrsaí um fhoghlaim ar feadh an tsaoil
 • Institiúidí um ard-oideachas
 • Fhorais a sholáthraíonn treoir, comhairleoireacht agus seirbhísí faisnéise i leith aon ghné den fhoghlaim ar feadh an tsaoil.

Is iad seo a leanas príomh-shainchuspóirí Chlár Comenius:

 • Soghluaiseacht scoláirí agus fhoireann oideachais a fheabhsú sna tíortha lena mbaineann an clár
 • Foghlaim nua-theangacha iasachta a spreagadh
 • Tacaíocht a thabhairt d'fhorbairt ábhair, seirbhísí, modhanna agus cleachtais múinte bunaithe ar theicneolaíocht na faisnéise agus nuálaíoch

Tacaíonn Clár Comenius leis na bearta seo a leanas:

Tionscadail Chomhpháirtíocht Scoile Comenius – cothaíonn sé seo comhoibriiú trasnáisiúnta idir scoileanna (tagann sé seo in ionad chlár Comenius 1)

Oiliúint Inseirbhíse Comenius d'fhorbairt ghairmiúil (thugtaí Comenius 2 air)

Tionscadail Iltaobhacha Comenius a chuirfidh feabhas ar bhun-oiliúint nó ar oiliúint inseirbhíse múinteoirí agus daoine eile atá ag obair san earnáil oideachas scoile. (thugtaí Comenius 2 air)

Líonraí Comenius atá deartha chun comhoibriú a chothú idir tionscadail scoile agus tionscadail oiliúint foirne Comenius (thugtaí Comenius 3 air)

Comhbhearta (thugtaí Bearta Comhlántacha orthu)

In Éirinn, déanann an Coimisiún Eorpach agus Léargas - an Biúró Malartaithe, Comenius a chomhreáchtáil

Conas iarratas a dhéanamh

Ba chóir duit dul i dteagmháil le Léargas má tá tuilleadh eolais uait maidir le gnáthaimh iarratais agus bainistiú Comenius.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Léargas

189-193 Sráid Parnell
Baile Átha Cliath 1
Éire

Facs:(01) 8731316
Láithreán Gréasáin: http://www.leargas.ie/
R-phost: info@leargas.ie

Page edited: 28 January 2014