Sochraidí

Eolas

Is gnách go ndéanann neasteaghlach an mhairbh na socruithe le haghaidh sochraide. D’fhéadfadh gur fhág an marbh orduithe sonracha faoin áit a bhfuiltear le hé/hí a chur nó a chréamadh agus faoi fhoirm cheart sheirbhís na sochraide. Bíonn meas ag an tromlach ar thoil an mhairbh, sa chás gur féidir.

Má thagann aon díospóid aníos faoi cé atá i dteideal socruithe a dhéanamh nó faoi na socruithe féin ar leith, tá na hionadaithe pearsanta i dteideal na cinntí a dhéanamh. Is iad ionadaithe pearsanta an mhairbh seiceadóirí na huachta más ann d’uacht nó na daoine atá i dteideal an t-eastát a riar murab ann d’uacht. Is iad daoine muinteartha an neasteaghlaigh na daoine atá i dteideal an t-eastát a riar ceal uachta.

Féadfaidh tú adhlacóir nó stiúrthóir sochraide a fhostú chun déileáil leis an gcuid is mó de ghnéithe na sochraide.

Stiúrthóir sochraide

Is iad Cumann Stiúrthóirí Sochraide na hÉireann an cumann trádála a bunaíodh do thionscal an adhlacóra. Ní mór dá bhaill a Chód Cleachtais a chomhlíonadh, a leagan na dualgais a leanas ar a bhaill:

  • táillí an stiúrthóra sochraide a phlé agus a chomhaontú leis an neasghaol roimh ré, mura n-iarrtar go sonrach gan seo a dhéanamh
  • gairmiúlacht agus cáilíocht na seirbhíse maidir leis an tsochraid a eagrú agus tabhairt fúithi
  • oscailteacht faoin gcostas agus faoin íocaíocht
  • fógraíocht chruinn faoi phraghsanna agus seirbhísí
  • íogaireacht, rúndacht agus bheith tiomanta chun gach cinneadh a fhágáil faoin gcustaiméir lena dhéanamh.

Bíonn difríocht fhairsing idir socruithe sochraide faoi leith agus braitheann siad, i measc rudaí eile, ar cá bhfuil an tsochraid ar siúl, cén saghas cónra atá i gceist agus an mbeidh gluaisteáin sochraide ar cíos agat nó nach mbeidh.

D’fhéadfaí a áireamh le post an stiúrthóra sochraide an méid a leanas:

  • A bhfuil ag teastáil ón teaghlach agus ón marbh agus a chinntiú go dtugtar faoi gach ceann de na sonraí agus go ngabhann an próiseas go léir ar aghaidh mar is ceart
  • An cónra, an cóiste, an aibíd/taiséadach, limisín/iompar an teaghlaigh a chur ar fáil agus an corp a bhalsú
  • Socrú agus íocaíocht cheannach na huaighe, oscailt na huaighe/táillí créamtha, ofrálacha eaglaise, fógraí nuachtáin, bláthanna, ceol ag an searmanas agus lónadóireacht a chur ar fáil.

Corp a Bhalsú

Foladh a stopann an corp ag meath a chur isteach sa chorp in áit na ngnáthsilteacha uilig atá i gceist le corp a bhalsú. Ní gá é a dhéanamh, go háirid má théann an corp chuig an seipéal agus má bhíonn an sochraid ann go luath tar éis báis. Thart ar leath na gcorp ar fad sa tír a bhalsaítear.

Adhlacadh

Tá difríochtaí móra idir praghasanna uaigheanna agus sochraidí, agus mar sin más féidir is fiú praghasanna a fhiosrú in áiteanna eagsúla.

Adhlacadh ag baile

Is féidir duine a adhlacadh taobh amuigh de reilig oifigiúil, ar thalamh an teaghlaigh mar shampla. Ach, tá sé thar a bheith deacair é seo a dhéanamh. Tá sé an-chríonna é seo ar fad a shocrú i bhfad roimh an mbás, ní gá go mbeidh sé indéanta na socruithe dleathúla a chur i gcrích taobh istigh de achar gairid. Tiocfaidh Cigire Sláinte Timpeallachta ó rannóg sláinte an údaráis áitiúil le cinntiú nach mbeidh an áit adhlacaidh ag cur isteach ar fhoinsí uisce nó bealaí draenála agus go bhfuil doimhneacht de ocht dtroigh ann. Ba cheart scríobh chuig an údarás áitiúil cuí (Comhairle Condae nó Bardás) le sonraí a fháil.

Créamadh

Is féidir corp an mhairbh a chréamadh agus an luaith a chur in uaigh an teaghlaigh, na háiseanna ag an gcréamatóir a úsáid, nó iad a chur de láimh go príobháideach.

Costais Sochraide

Bíonn an-difríocht idir costais sochraide ag brath ar céard go díreach a bhíonn ag teastáil uait agus ag brath ar sa chathair nó faoin tuath atá an tsochraid (go ginearálta cosnaíonn sochraid faoin tuath níos lú). Má tá deacrachtaí agat le n-íoc as sochraid labhair leis an t-ionadaí Roinne Coimirce Sóisialaí ag d'ionad sláinte áitiúil (a tugadh an tOifigeach Leasa Pobail air roimhe seo) agus d'fhéadfadh sé go mbeadh sé/sí in ann cabhrú leat.

Faisnéis dóibh siúd a bhí thíos le méala le déanaí

Foilseachán is ea Méala – faisnéis dóibh siúd a bhí thíos le méala le déanaí ón mBord um Fhaisnéis do Shaoránaigh. Tá an leabhrán seo dírithe orthu siúd a bhí thíos le méala le déanaí agus soláthraítear ann faisnéis agus comhairle ar cheisteanna praiticiúla agus ábhartha a thagann chun solais i ndiaidh báis. Cuimsítear ann faisnéis ar an méid atá le déanamh díreach i ndiaidh báis, teidlíochtaí féideartha leasa shóisialaigh, cáin, saincheisteanna cánach, airgeadais agus dlíthiúla a d’fhéadfadh eascairt agus cá féidir leat dul chun faisnéis agus tacaíocht bhreise a fháil.

Eagraíochtaí úsáideacha

Cumann Stiúrthóirí Sochraide na hÉireann

Teach Mesbil
Aonad Gnó Mespil
Bóthar Sussex
Baile Átha Cliath 4
Éire

Teil:0818 935 000
Láithreán Gréasáin: http://www.iafd.ie/

Cumann Balsamóir Gairmiúla na hÉireann

7 Sráid Emmet
Béal an Átha
Maigh Eo
Éire

Teil:(096) 75290
Láithreán Gréasáin: http://www.professionalembalmers.ie/
R-phost: info@professionalembalmers.ie


Page edited: 28 November 2016