Teastas Báis

Réamhrá

Ceanglaítear sa dlí in Éirinn gach bás a tharlaíonn sa Stát a chur i dtaifead agus a chlárú. Déantar na taifid ar bhásanna in Éirinn a choimeád in Oifig an Ard-Chláraitheora, arb í sin an taisclann lárnach shibhialta le haghaidh Breitheanna, Póstaí agus Básanna in Éirinn. Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar chóip de dheimhniú báis ar aon Chlár Breitheanna, Póstaí agus Básanna nó ar an bPríomh-Oifig Chlárúcháin.

Rinne an tAcht um Chlárú Sibhialta, 2004 roinnt athruithe ar na rialacha maidir le bás a chlárú. Tháinig na hathruithe seo i bhfeidhm an 5 Nollaig 2005.

Rialacha

Is féidir bás a chlárú in oifig aon Chláir Bhreitheanna, Phóstaí agus Bhásanna, gan aird ar cén áit a dtarlaíonn sé. Beidh foireann an ospidéil (má tharla an bás in ospidéal) nó foireann d’ionaid sláinte áitiúil in ann insint duit cén áit ar féidir leat an bás a chlárú.

Ní mór básanna a chlárú a luaithe agus is féidir i ndiaidh an bháis agus tráth nach déanaí ná 3 mhí. Is gnách go ndéanann an neasghaol an bás a chlárú. Mar rogha air sin, is féidir le duine a bhí i láthair ag an mbás nó le linn thinneas báis an mhairbh, nó duine a bhfuil eolas aige/aici ar na critéir riachtanacha an bás a chlárú. Tá fáil ar bhreis faisnéise ar cé ar féidir leis/léi an bás a chlárú ó láithreán gréasáin na Príomh-Oifige Clárúcháin.

Rátaí

Ní ghearrtar aon táille ar bhás a chlárú.

Deimhniú Báis

Gearrtar táillí ar chóip de dheimhniú báis.

Eisítear deimhniú ar mhaithe le cuspóirí leasa shóisialaigh ar chostas laghdaithe. Teastaíonn fianaise gurb ar mhaithe le cuspóirí leasa shóisialaigh atá an deimhniú, ar nós nóta ón Roinn Coimirce Sóisialaí.

Ó 19 Nollaig 2016, má bhí an leanbh éagtha faoin bhun 12 mhí aois ar dháta báis, ní aon táille do theastas báis ag tráth an chlárúcháin.

Gearrtar na táillí a leanas ar chóipeanna de dheimhnithe:

  • €20 ar dheimhniú iomlán caighdeánach
  • €1 ar chóip chun críocha leasa shóisialaigh (litir ón Roinn Coimirce Sóisialaí ag teastáil)
  • €4 ar chóip neamhdheimhnithe d’iontráil sa Chlár
  • €10 go ndéantar an deimhniú a fhíordheimhniú (níl seo ar fáil ach ón bPríomh-Oifig Chlárúcháin)

Conas iarratas a dhéanamh

An bás a chlárú

Chun bás a chlárú, ní mór Foirm an Fhógra Báis a luann cúis an bháis a thabhairt d’aon Chláraitheoir Breitheanna, Póstaí agus Básanna. Beidh foireann an ospidéil (má tharla an bás in ospidéal) nó foireann d’ionaid sláinte áitiúil in ann insint duit cén áit ar féidir leat an bás a chlárú.

Is féidir Fhoirm an Fhógra Báis a fháil ón dochtúir a bhí i láthair leis an marbh le linn thinneas a mbáis. Ní mór duit Cuid 2 d’Fhoirm an Fhógra Báis a líonadh. Ní mór ansin an Clár a shíniú i láthair an Chláraitheora. Ní mór duit aitheantas grianghraif a thabhairt leat. Tá an clárú seo saor in aisce.

Ní mór do dhochtúir a bheith sásta faoi chúis an bháis sula ndéanann sé/sí é a dheimhniú. Mura bhfaca sé/sí an marbh ar a laghad 28 lá sular tharla an bás, nó mura bhfuil sé/sí sásta faoi chúis an bháis, ní mór dó/di teagmháil a dhéanamh leis an gCróinéir a dhéanfaidh cinneadh maidir le scrúdú iarbháis más gá. Má fuair an marbh bás mar thoradh ar thimpiste, nó faoi chúinsí foréigneacha nó nach bhfuil míniú orthu, ní mór an cróinéir a chur ar an eolas.

D’fhéadfadh moill a bheith ar bhás a chlárú sa chás go dtugtar faoi scrúdú iarbháis. Déantar an bás a chlárú go huathoibríoch sa chás go mbíonn ionchoisne nó scrúdú iarbháis ar siúl ar iarraidh an Chróinéara. Eisíonn an Cróinéir teastas don Chláraitheoir ina bhfuil na sonraí go léir atá le clárú.

Roimh an ionchoisne (nó fad a bhítear ag feitheamh leis an tuairisc iarbháis), soláthróidh oifig an chróinéara Deimhniú Eatramhach um Fhíric Bháis, a d’fhéadfadh bheith inghlactha ag bainc, comhlachtaí árachais agus institiúidí eile.

Ní mór básanna a chlárú a luaithe agus is féidir agus tráth nach déanaí ná 3 mhí ó dháta an bháis. Ní mór cead i scríbhinn a fháil ón Ard-Chláraitheoir chun aon bhás nár cláraíodh laistigh de bhliain a chlárú.

Ba chóir teagmháil a dhéanamh leis an ospidéal máithreachais nó le do Chláraitheoir áitiúil chun eolas a fháil maidir le conas leanbh marbh-bheirthe a chlárú.

Deimhniú báis a fháil

Is féidir leat cóipeanna den deimhniú báis a fháil ón gCláraitheoir nuair a chláraíonn tú an bás. Chun cóip den deimhniú báis a fháil ag tráth níos déanaí, is féidir leat dul díreach a fhad le hoifig aon Chláraitheora. Is féidir leat iarratas a dhéanamh, chomh maith ar dheimhniú báis sa phost. Tá fáil ar fhoirm iarratais ar chóip de dheimhniú báis ó Oifig na Príomh-Oifige Clárúcháin.

Chomh maith leis sin, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar líne ar chóip de dheimhniú.

Gearrtar táille laghdaithe orthu siúd a dteastaíonn an deimhniú báis uathu ar mhaithe le cuspóirí leasa shóisialaigh. Ní gá i gcónaí fanacht leis an deimhniú báis sula ndéantar sochair leasa shóisialaigh a éileamh, mar gheall go nglactar le cóip d’fhógra an bháis ó na nuachtáin má bhíonn moill ar an deimhniú báis a fháil.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Tá fáil ar fhaisnéis teagmhála do Chláir Bhreitheanna, Phóstaí agus Bhásanna ar fud na hÉireann ó láithreán gréasáin FSS agus ó d’Oifig Sláinte Áitiúil.

Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar líne ar dheimhniú.

Ba cheart iarratas ar chlárúchán déanach a dhéanamh le:

An tSeirbhís um Chlárú Sibhialta

Oifigí an Rialtais
Bóthar an Chlochair
Ros Comáin
Roscommon
Ireland

Teil:+353 90 663 2900
Lóghlao:1890 25 20 76
Facs:+353 90 663 2999
Láithreán Gréasáin: http://www.welfare.ie/en/Pages/General-Register-Office.aspx
R-phost: gro@groireland.ie

Page edited: 23 December 2016