Reiligí

Réamhrá

Tá na húdaráis áitiúla freagrach as reiligí. Tá go leor díobh á n-oibriú ag údaráis áitiúla a cheapann cláraitheoir nó feighlí do gach ceann dá reiligí chun bainistiú a dhéanamh ar láithreacha a dhíol sa láithreán sin, agus i roinnt cásanna, chun an reilig a chothabháil. Oibríonn paróistí roinnt reiligí agus oibríonn grúpaí áitiúla reiligí, chomh maith. Más mian leat láthair adhlactha a cheannach, féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh le d’údarás áitiúil chun sonraí teagmhála a fháil. Tugann go leor stiúrthóirí sochraide an rogha duit go ndéanfaidh siad láimhseáil ar láithreacha adhlactha a cheannach mar chuid dá bpacáiste seirbhísí sochraide.

Tá sé tábhachtach a thabhairt chun solais go bhfuil go leor reiligí lán cheana féin, agus go bhféadfadh srianta a bheith ar láithreacha adhlactha a réamhcheannach nó a cheannach roimh ré, ar nós srian a chur ar cheannach roimh ré ach amháin i measc iad siúd atá os cionn 65 bliain d’aois.

Ní mór gach adhlacadh a chlárú leis an údarás áitiúil agus ní mór láthair na huaighe a bhreacadh síos. Déanann na daoine a bhainistíonn an reilig é seo.

Rialacha

Leagtar amach na príomhrialacha le haghaidh reiligí sna Rules & Regulations for the Regulation of Burial Grounds, 1888 agus sna rialacháin ábhartha leasaithe. Déanann gach údarás áitiúil fodhlíthe maidir le reiligí a rialáil ina limistéar. Cumhdaíonn iad seo ceisteanna éagsúla, ina measc leithdháileadh, méid agus ceannach láithreacha adhlacthaí, adhlacthaí a chur i dtaifead, clár na n-adhlacthaí a chothabháil, agus na riachtanais a bhaineann le clocha cinn agus le séadchomharthaí, anuas ar dhoimhneacht adhlacthaí agus na chéad adhlacthaí.

I Meitheamh 2013, leasaigh Rialacháin na Reiligí (Leasú), 2013 Rialacháin 1888 sa mhéid gur ceadaíodh daoine marbha nach raibh i gcónra a adhlacadh i limistéar i reilig a bhí sainithe don chuspóir sin amháin.

Aire a thabhairt do reiligí

Féadfaidh an t-údarás áitiúil feighlithe a fhostú chun an reilig a chothabháil, cé go spreagann go leor údaráis áitiúla anois go mbunaítear grúpaí deonacha a dhéanann reiligí a chothabháil ina limistéar.

Tacaíonn go leor údaráis áitiúla leis na grúpaí seo i bhfoirm deontais phrímeála cothabhála reilige. Cabhraíonn an deontas seo i dtreo chostas na ngrúpghníomhaíochtaí, lena n-áirítear baint feir agus plandaí a chur i reiligí, rialú lustain, agus geataí, bealaí isteach agus ballaí teorann a thógáil agus a fheabhsú.

Leaca uaighe

Is féidir leac uaighe a dhearadh tú féin nó dealbhóir a fhruiliú chun í a dhéanamh duit, ach, i gcleachtas, socróidh na stiúrthóirí sochraide a fhostaíonn tú chun aire a thabhairt do shocruithe sochraide tógáil agus suiteáil leac uaighe iad féin. Is riachtanach cead a fháil sula gcuirtear clocha cinn in airde, ach socróidh na stiúrthóirí sochraide é seo chomh maith.

Adhlacadh nuair nach bhfuil aon mhaoine ag an marbh

Má fhaigheann duine éigin bás gan an mhaoin acu chun íoc as an adhlacadh agus mura bhfuil aon neasghaol inrianaithe ag an duine seo, tá an Roinn Coimirce Sóisialaí nó an t-údarás áitiúil freagrach as a chinntiú go ndéantar an duine a adhlacadh ar bhealach maorga nach mbaineann de shláinte phoiblí nó de chuibheas poiblí. Beidh an Roinn nó an t-údarás áitiúil faoi dhliteanas, chomh maith, as na muirir agus na costais a bhaineann le hamhlaidh a dhéanamh.

Iarsmaí daoine marbha a athnochtadh

Is ach faoi chúinsí diana go dtarlaíonn athnochtadh. I measc roinnt samplaí de chásanna ina bhféadfadh iarsmaí adhlactha a athnochtadh i reilig a bheith ag teastáil nó tarlú, tá an méid a leanas:

  • Ar chúiseanna teaghlaigh (má iarrann teaghlach an duine mhairbh go mbogtar na hiarsmaí chuig reilig eile, cuid eile den tír nó thar lear)
  • Ar chúiseanna sláinte poiblí (mar shampla, má tá reilig á bogadh)
  • Nuair a ordaíonn cúirt athnochtadh mar chuid d’imscrúdú coiriúil

Ag gach tráth i rith an phróisis, cosnaítear aird chuí a thabhairt ar mheas a léiriú don duine marbh, d’iarsmaí eile athnochta sa reilig agus príobháideachas theaghlach agus chairde an duine mhairbh.

Adhlacthaí ar an bhFarraige

Tá treoirlínte forbartha ag an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt dóibh siúd atá ag machnamh ar adhlacadh ar an bhfarraige, Tá na treoirlínte bunaithe ar thaithí go dtí seo agus tá sé mar aidhm acu cásanna coscracha a sheachaint ar nós corpán ag filleadh chun chladaigh.

Moltar sna treoirlínte machnamh a dhéanamh ar luaithreach a scapadh ar muir seachas adhlacadh.

I gcás adhlactha tá roinnt moltaí maidir le súiomh an adhlactha, le dearadh agus déanamh na cónra agus ullmhúchán an té a d’éag sna treoirlínte.

Le haghaidh tuilleadh eolais a fháil is féidir dul i dteagmháil le Rannóg Seirbhísí Mara na Roinne ag msd@dtas.ie nó ag an seoladh thíos.

Rataí

Is éagsúil an costas a bhíonn ar láthair adhlactha. Má dhéanann tú stiúrthóirí sochraide a fhruiliú chun an ceannach a shocrú duit, tabharfaidh siad le fios cé mhéid a chosnaíonn an láthair adhlactha mar chuid den chostas foriomlán a bhíonn ar shochraid.

Conas iarratas a dhéanamh

Más mian leat láthair adhlactha a cheannach, ba cheart duit tosú trí theagmháil a dhéanamh le d’údarás áitiúil chun sonraí teagmhála a fháil.

Chomh maith leis sin, d’fhéadfadh go mbeadh d’údarás áitiúil in ann cabhrú leat más mian leat grúpa deonach cothabhála reilige a thosú nó bheith rannpháirteach i ngrúpa dá mhacasamhail nó iarratas a dhéanamh ar dheontais don ghrúpa sin.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Déan teagmháil le d’údarás áitiúil.

Page edited: 24 January 2018