Saoirí lán-eagraithe agus cearta tomhaltóirí

Réamhrá

Saoire atá réamh-eagraithe í saoire lán-eagraithe nó saoire pacáiste ina bhfuil ar a laghad péire acu seo a leanas i gceist:

 • Taisteal
 • Loistín agus
 • Seirbhís turasóireachta nó imeachtaí nach bhfuil ceangailte go díreach le taisteal nó lóistín ach a dhéanann suas cuid mhaith den chostas agus den phacáiste agus atá eagraithe ag lucht eagrúcháin na pacáiste. Mar shampla - iascaireacht, gailf, leadóg, siúlóidí sléibhe, agus mar sin.

Déantar an tsaoire lán-eagraithe a dhíol ar phraghas cuimsitheach thar tréimhse níos mó ná 24 uair go mbeadh lóistín oíche amháin san áireamh. Is cuma má bhíonn ort íoc astu féin ar chodanna faoi leith den phacáiste (mar shampla an eitilt nó taisteal) is "saoire lán-eagraithe" atá i gcónaí inti.

Ach, ní saoire lán-eagraithe atá inti má dhéanann gnólacht turais nó gníomhaire taistil socruithe faoi leith le riachtanais chustaiméara amháin a shásamh (mar shampla, lóistín ann féin nó socruithe eile taobh amuigh daoibh siúd atá clúdaithe agus san áireamh sa bhróiséar). Ar an gcaoi chéanna ní ghlactar leis gur saoire phacáiste í saoire a eagraíonn tú féin. Má tá saoire phacáiste á cur in áirithe agat ar an idirlíon ba chóir duit a sheiceáil an mbaineann reachtaíocht tomhaltóirí na hÉireann faoi shaoirí pacáiste léi.

Ní féidir eolas bréagach nó eolas a chuirfeadh an duine amú a bheith sa bhróiséar saoire. Má dhéanann tú conradh (agus ní mór cuimhniú gur conradh atá ann) bunaithe ar an eolas sa bhróiséar, is féidir leat damáistí a éileamh má bhíonn an t-eolas sin míchruinn.

Gníomhairí Taistil agus Gnólachtaí Turais

Gnólacht, eagraí nó miondíoltóir turais a eagraíonn an tsaoire lán-eagraithe ar do shon. An duine a fheidhmníonn mar phríomh-eagraí an taistil thar lear, taisteal a eagraíonn sé ar mhaithe len é a dhíol leis an gnáthphobal, é an gnólacht turais.

Gníomhaire taistil é an miondíoltóir go hiondúil i gcás saoire lán-eagraithe. Díolann gníomhairí taistil saoire lán-eagraithe le custaiméirí atá curtha le chéile go hiondúil roimh ré ag gnólachtaí turais. Is é an gníomhaire taistil a fheidhmníonn mar ghníomhaire leis an taisteal thar lear a dhíol nó a thairiscint le díol, nó a cheannach ar son an phobail ar choimisiún.

Tá dualgas ar ghnólachtaí turais agus ar ghníomhairí taistil faoin Acht um Shaoire Lán-eagraithe agus Trachtáil Taistil 1995 an custaiméir a chosaint i gcás dócmhainneachta (féimheachta).

An Coimisiún um Rialacha Eitilte a thugann ceadúnais do ghníomhairí taistil agus do ghnólachtaí turais in Éirinn. Tá dualgas dlíthiúil ar gach gnólacht turais agus gníomhaire taistil a bheith faoi bhannaí (árachas) roimh dóibh ceadúnas a fháil. Tugann an banna seo cosaint do leasa an chustaiméara agus i gcás féimheachta an ghníomhaire taistil nó an ghnólacht turais cuireann an Coimisiún an banna i bhfeidhm. Go hiondúil déanann an Coimisiún éilimh aonair a mheas ó chustaiméirí an ghníomhaire taistil nó an ghnólacht turais a theip air, airgead a aisíoc le custaiméirí a cheannaigh saoire agus más gá, socruithe a dhéanamh custaiméirí nár éirigh leo tús nó críoch a chur lena saoire a thabhairt abhaile.

Rialacha

Conradh Saoire

Ní mór go mbeadh cóip den chonradh curtha ar fáil do gach custaiméir agus ní mór go mbeadh na rudaí seo a leanas luaite i ngach conradh:

 • An ceann scríbe agus tréimhse na saoire
 • Costas na saoire
 • An córas iompair - amanna, dátaí, áiteanna imeachta agus fillidh san áireamh
 • Suíomh agus aicme an lóistín agus go gcomhlíonann sé an dlí atá i bhfeidhm sa bhallstát den AE atá i gceist
 • Plean na mbéilte, más ann dó
 • Socruithe maidir le saoire a chur ar ceal (mar shample nuair atá an tsaoire lán-eagraithe ag brath ar méid áirid daoine é a cheannach roimh dó a theacht i bhfeidhm sa chéad áit)
 • Sonraí cealúchán
 • Sonraí maidir le haon turasanna atá san áireamh
 • Sonraí teagmhála an ghnólacht turais, gníomhaire taistil nó miondíoltóra, nó, más cuí, an árachóra
 • Praghas agus sceideal íocaíochta, más cuí
 • Aon cháin nó táillí riachtanacha
 • Aon riachtanais speisialta nó eisceachtúla a d'iarr an custaiméir agus a d'aontaigh an dá pháirtí sa chonradh
 • An modh gearáin atá ann don chustaiméir má theipeann ar an ngnólacht taistil a chuid den chonradh a chomhlíonadh

Chomh maith leis sin, roimh an conradh a chur i gcrích, ní mór eolas tábhachtach eile a chur ar fáil duit:

 • Eolas maidir le pas agus aon riachtanais víosa
 • Cúrsaí sláinte (mar shampla má tá sé riachtanach aon vacsaíniú speisialta a fháil nó comhairle sláinte)
 • Socruithe speisialta atá i bhfeidhm i gcás rudaí nach féidir a bheith ag súil leo le duine a thabhairt abhaile agus slándáil aon airgead íoctha i gcás féimheachta an ghnólacht turais
 • Riachtanais árachais. Má tá árachas riachtanach mar chuid den saoire lán-eagraithe ní mór é seo a chur in iúl duit chomh maith leis an mbunleibhéal árachais a bheidh ag teastáil uait. Tá sé tábhachtach cuimhniú nach féidir iachall a chur ort an t-árachas atá ag an ngnólacht turais nó ag an ngníomhaire taistil a cheannach. Nuair atá árachas roghnach i gceist ní mór don ghnólacht turais, má bhíonn eolas aige a bheadh ina chúnamh duit d'intinn a dhéanamh suas árachas a cheannach nó gan bacadh leis, an t-eolas sin a chur ar fáil duit.

Conas iarratas a dhéanamh

Gearán a dhéanamh

Tá sé tábhachtach léamh tríd na téarmaí agus coinníollacha i gconradh na saoire lán-eagraithe. Beidh cur síos sa chonradh ar an mbealach atá i bhfeidhm le deileáil le gearán, beidh sé deimhnithe ann cé leis gur ceart an gearán a dhéanamh agus beidh sé leagtha síos cén bealach gur ceart an gearán a dhéanamh (mar shampla, i scríbhinn, & rl).

Má bhíonn gearán agat agus tú ar saoire ba cheart an fhadhb a chur in iúl láithreach don ionadaí áitiúil nó don ghníomhaire go háitiúil.

Ní mór don ghnólacht turais cúiteamh a dhéanamh leat as aon easpa sa tseirbhís a chuireann sé ar fáil - idir an méid a bhí ceapaithe a bheith ar fáil agus an méid a cuireadh ar fáil i ndáiríre.

Ba cheart go mbeadh deis ag an gnólacht turais an cás a chur ina cheart, gan aon chostas breise ortsa.

Muna bhfuil tú sásta go bhfuil rudaí curtha ina gceart ba cheart duit an oiread fianaise agus is féidir leat le tacú le do chás a bhailiú nuair atá tú ar saoire, grianghrafanna a thógáil nó físeán a dhéanamh (más féidir).

Muna mbíonn tú sásta gur caitheadh mar is cóir leis an ngearán nuair a thagann tú abhaile ón saoire ní mór duit gearán i scríbhinn a chur chuig an ngníomhaire taistil - nó chuig an té a raibh tú ag plé leis go díreach - taobh istigh de 28 lá ón dáta gur cuireadh conradh na saoire lán-eagraithe i gcrích.

Muna bhfaigheann tú freagra taobh istigh d'achar réasúnta, ba cheart an dara litir ghearáin a chur uait.

Muna bhfuil tú sásta ag an bpointe sin le freagra an ghníomhaire, is féidir leat an gearán a chur ós comhair Cúirt na nÉileamh Beag, tá táille neamh-aisíoctha le n-íoc ar éileamh nach mó ná €2,000. Ba cheart aon fhiosrúcháin maidir le hiarratas do Chúirt na nÉileamh Beag a chur chuig an gCúirt Dúiche áitiúil.

An chuid is mó pacáiste saoire conarthaí is féidir a rá go n-éilimh os cionn na teorann seo Cúirt na nÉileamh Beag a shaothrú trí eadráin.

Tá cumhacht ag an Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí déanamh cinnte go bhfuil reachtaíocht na hÉireann maidir le saoire lán-eagraithe curtha i bhfeidhm agus aon sárú ar an reachtaíocht seo a aimsiú (mar shampla, fógraíocht a chuireann daoine amú, bróiséir nach bhfuil cruinn, & rl). Ní féidir leis an Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí cás a thabhairt ar son duine den phobal.

Má chuireann an t-eagraí nó an gnólacht turais an saoire ar ceal

Má chuireann an t-eagraí nó an gnólacht turais an saoire ar ceal nó má dhéanann sé athrú ar théarmaí an chonartha, an praghas agus cineál lóistín san áireamh, ní mór ceann de na roghanna seo a leanas a chur ar fáil don chustaiméir:

 • Saoire den chaighdeán céanna nó níos fearr
 • Saoire de chaighdeán níos ísle, le aisíoc den difríocht sa dá phraghas
 • Aisíoc iomlán

Ní cheadaítear aon athrú praghasanna taobh istigh de 20 lá ó dáta an imeachta.

Tá sé de chead ag an eagraí an saoire a chur ar ceal de bharr cúinsí nach bhfuil aon smacht aige orthu, gníomh Dé mar shampla, nó má theipeann ar an eagraí an méid daoine a bhí riachtanach don saoire lán-eagraithe a fháil le páirt a ghlacadh ann.

Saoire a Aistriú

Ní mór do dhuine fógra réasúnta a thabhairt don eagraí más mian leis/léi an saoire a aistriú chuig duine eile. Tá comhdhualgas ar an té a cheannaigh an saoire sa chéad áit chomh maith leis an duine a bhfuil an saoire le bheith aistrithe chuige/chuici íoc as an saoire nó as aon chuid den táille atá ag seasamh amach nó as aon chostais eile atá i gceist.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

An Coimisiún um Rialacha Eitilte

3ú Úrlár
Teach Alexandra
Ardán Phort an Iarla
Dublin 2
Ireland

Teil:(01) 661 1700
Facs:(01) 661 1269
Láithreán Gréasáin: http://www.aviationreg.ie
R-phost: info@aviationreg.ie

ECC Éire

Ionad Macra
1 Sráid na Faiche
Baile Átha Cliath 7
Éire

Teil:(01) 879 7620
Facs:(01) 873 4328
Láithreán Gréasáin: http://www.eccireland.ie/
R-phost: info@eccireland.ie

An Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí

Teach Bloom
Sráid an Iarnróid
Baile Átha Cliath 1
D01 C576

Uaireanta Oscailte:- Línte oscailte Luan - Aoine 9rn - 6in
Teil:(01) 402 5500
Lóghlao:1890 432 432
Láithreán Gréasáin: http://www.ccpc.ie


Page edited: 27 March 2018