Seirbhísí gutháin ardráta a rialú

Eolas

Ón 12 Iúil 2010, déanfar seirbhísí gutháin ardráta a rialú ag ComReg (an Coimisiún um Rialáil Cumarsáide). Bhíodh na seirbhísí á rialú ag RegTel roimhe seo. Oibríonn ComReg trí Chód dian Cleachtais, nach mór do gach soláthraí seirbhísí in Éirinn cloí leis.

Tá freagracht ar ComReg, freisin, as cosaint a chinntiú don tomhaltóir nuair a bhaineann sé/sí úsáid as seirbhísí ardráta náisiúnta nó idirnáisiúnta chom maith le nósanna imeachta oibre a chur i bhfeidhm le déileáil le gearáin ó thomhaltóirí a bhaineann úsáid as na seirbhísí seo.

Céard iad seirbhísí gutháin ardráta?

Seirbhísí a sholáthraíonn cuideachtaí nó daoine aonair ar uimhreacha gutháin ardráta iad seirbhísí gutháin ardráta. Áirítear i measc an réimse seirbhísí atá ar tairiscint, faisnéis ghinearálta ar nós Réamhfhaisnéis Aimsire, Nuacht Tráchta, Tuarascálacha Stocmhalartáin agus Torthaí Spóirt, mar aon le seirbhísí Comhairle agus Siamsaíochta.

Tugtar Seirbhísí Faisnéise amanna ar na seirbhísí seo agus is féidir iad a aithint leis an réimse uathúil réamhuimhreacha a mbaintear úsáid astu: 15xx. Baineann an réamhuimhir 1598 le seirbhísí do dhaoine fásta amháin agus ní féidir teacht ar na seirbhísí seo gan uimhir phearsanta aitheantais a eisíonn an tOibritheoir Naisc don Tomhaltóir.

Ina theannta sin, is ann do Sheirbhísí Ardráta SMS (ar a dtugtar PSMS) agus aithnítear seo ag Gearrchód 5 Dhigit a thosaíonn leis an uimhir 5, mar shampla, seirbhís a chuireann clingthoin ar fáil. Úsáideann seirbhísí de chineál gnéasach Gearrchód 5 Dhigit a thosaíonn le 57 agus ní féidir iad a rochtain ach amháin le huimhir phearsanta aitheantais a eisíonn an Soláthraí Seirbhíse.

Faightear rochtain ar sheirbhísí ardráta trí ghutháin líne seasta, gutháin phóca, an tIdirlíon nó trí uathdhiaileoirí ar ríomhairí pearsanta. Fógraítear na seirbhísí sna meáin chlóite agus ar an teilifís, an raidió agus an tIdirlíon.

Cosnaíonn glaonna ardráta níos mó ná ghnáthghlaonna gutháin agus costas faoi leith ag baint le gach réamhuimhir. Go hiondúil, cosnaíonn sé níos mó glao a chur orthu ó ghutháin shoghluaiste agus braitheann an formhuirear ar Oibreoir an Líonra Gutháin Shoghluaiste. Gearrtar táillí glao ardráta ar chuntais ghutháin na dtomhaltóirí agus is iondúil go liostaítear iad in áit faoi leith. Roinntear an costas foriomlán a ghearrtar ar an tomhaltóir idir an tOibreoir Naisc, an Soláthraí Seirbhíse nó aon duine eile a chuireann le soláthar na seirbhíse.

Cosc a chur ar ghlaonna

Más mian leat cosc a chur ar do ghuthán a bheith in ann glaonna a chur ar sheirbhísí ardráta, ba cheart duit dul i dteagmháil le do sholáthraí seirbhíse gutháin. Déanann cuid de na soláthraithe seirbhíse an tseirbhís seo a chur ar fáil saor in aisce.

Díshuibscríobh le seirbhís teachtaireachtaí téacs

Más mian leat díshuibscríobh ó Sheirbhís Ardráta SMS, úsáid an cnaipe ‘freagair’ ar do ghuthán soghluaiste agus tabhair freagra ar an teachtaireacht deireanach a fuair tú agus seol an focal ‘stop’. Mura bhfuil uimhir 5 dhigit agat chun é a sheoladh chuige, iarr ar d’oibreoir líonra gutháin shoghluaiste don uimhir atá ceangailte leis an teachtaireacht dheireanach a fuair tú. Ba cheart duit bheith díshuibhscríofa laistigh de 48 uair an chloig tar éis an t-ordú ‘stop’ a sheoladh.

Tá ag ComReg tuilleadh faisnéise ar dhíshuibscríobh ó sheirbhís teachtaireacht téacs mar aon le cabhrú chun teacht ar shonraí teagmhála an tsoláthróra seirbhíse ar a láithreán gréasáin.

Rialacha

Sonraí pearsanta

Ní mór do sholáthraithe cloí go hiomlán le forálacha an Achta um Chosaint Sonraí, 1988, (agus le haon leasú air sin, nó le haon reachtaíocht a thagann ina ionad) maidir le sonraí pearsanta a bhailiú, a phróiseáil, a choinneáil, agus a úsáid agus fáil réidh ansin leo.

Ní mór do sheirbhísí a bhailíonn sonraí pearsanta, ainmneacha agus uimhreacha gutháin, mar shampla (córais aitheantais/taispeántais na n-uimhreacha a ghlaonn ar an tseirbhís san áireamh) a chur in iúl go soiléir duit cén fáth go dteastaíonn an t-eolas seo uathu. Má tá sonraí pearsanta coimeádta fút agus in úsáid ar mhaithe le rudaí éagsúla, ní mór é sin a chur in iúl duit agus deis a thabhairt duit stop a chur leis más mian leat.

Fógraíocht a dhéanamh ar sheirbhísí gutháin ardráta

Má dhéantar fógraíocht ar sheirbhísí gutháin ardráta in Éirinn ar an teilifís, sna meáin chlóite, ar an raidió agus ar an idirlín, ní mór don fhógraíocht seo cloí le caighdeáin fhíor-dhiana chun tomhaltóirí a chosaint. Mar shampla, ní féidir bolscaireacht a dhéanamh ar aon seirbhís ardráta mar sheirbhís atá “in aisce”. Ní féidir a lua go bhfuil seirbhís “in aisce” mura féidir teacht uirthi ach amháin trí úsáid a bhaint as seirbhís ardráta.

Soláthar Seirbhísí

Ní mór do sheirbhísí ardráta a bheith údaraithe ag ComReg agus ní eiseoidh Oibreoirí Líonra Uimhir Ardráta ná Gearrchód SMS go dtí go bhfaigheann siad litir údaraithe ó ComReg.

Ní mór rabhadh aoise a thabhairt pé uair nach ndírítear seirbhís ar leanaí. Baineann seo go dlúth le comórtais, gach seirbhís comhrá/geandála, clingthoin agus Lógónna, cluichí agus gach seirbhís suibscríofa.

Sa chás go dteastaíonn rabhadh praghais ó shaghas ar leith de sheirbhís, ní mór an glaoiteoir, tar éis dóibh an tsuim shonraithe airgid a chaitheamh, a bheith curtha ar an eolas ar an gcaitheamh sin.

Ní mór do Sholáthraithe Seirbhís líne chabhrach bheo oibreora a chur ar fáil chun fiosrúcháin agus gearáin ó thomhaltóirí a láimhseáil. Ní mór don líne chabhrach seo oibriú le linn gnáthuaireanta oifige.

Líonra Rialtóirí Idirnáisiúnta Audiotex

Líonra atá i Líonra Rialtóirí Idináisiúnta Audiotex (IARN) d’eagraíochtaí atá bainteach i rialú, nó socrú caighdeán ar mhaithe le hábhar agus cur chun cinn na seirbhísí ardráta ina dtíortha féin. Coimeádann siad sraith treoirlínte ar a dtugtar lámhleabhar an IARN (pdf) a thugann comhairle ar cheanglais le cosaint tomhaltóra a chinntiú agus seirbhísí ardráta náisiúnta nó idirnáisiúnta á n-úsáid.

Gearáin

Má tá gearán nó ábhar buartha agat, déan teagmháil leis an soláthraí seirbhíse ardráta le do ghearán. Mura bhfuil tú sásta leis an bhfreagra a thugann siad, féadfaidh tú do ghearán a chur faoi bhráid ComReg. Ní mór gearán a dhéanamh laistigh de 9 mhí tar éis an tseirbhís a úsáid, áfach, is faoi dhiscréid iomlán an Rialtóra eisceachtaí leis an riail seo. Ina theannta sin, tá sé ina thábhacht a thabhairt faoi deara go ndéileáiltear le gach gearán faoi rún.

Ba cheart a thabhairt faoi deara nach féidir le ComReg déileáil le díospóidí a bhaineann le costas glao seirbhís ardráta. Beidh ort teagmháil dhíreach a dhéanamh leis an soláthraí seirbhíse le do ghearán a dhéanamh.

Rataí

Ní ghearrtar aon táille chun gearán a dhéanamh le ComReg.

Conas iarratas a dhéanamh

Ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le do sholáthraí seirbhíse le do ghearán ar dtús. Má bhaineann an gearán le fógraíocht seirbhíse atá clóite, ar an raidió nó ar an teilifís, ba cheart duit dáta, am, láthair agus na meáin a lua ina raibh an fógra le sonrú. Mura bhfuil tú sásta, féadfaidh tú do ghearán a chur faoi bhráid ComReg.

Fiosróidh ComReg gach gearán a dhéantar laistigh de 9 mhí ón tráth a rinneadh an glao nó nuair a foilsíodh na hábhair um chur chun cinn lenar bhain.

Féadfaidh tú níos mó a léamh faoi sheirbhísí ardráta agus faoi ghearán a dhéanamh le ComReg anseo.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratais

An Coimisiún um Rialáil Cumarsáide

1 Lárcheantar na nDugaí
Sráid na nGildeanna
BÁC 1
Éire
D01 E4XO

Teil:(01) 804 9668
Facs:(01) 804 9680
Láithreán Gréasáin: http://www.comreg.ie/

Page edited: 23 November 2015