Seirbhísí Poist

Réamhrá

Bunaíodh an Coimisiún um Rialáil Cumarsáide (ComReg) mar an údarás náisiúnta rialála d’earnáil an phoist ag an Acht um Rialáil Cumarsáide, 2002. Sannadh An Post mar an soláthraí seirbhíse uilíoch ag Acht um Rialáil Cumarsáide (Seirbhísí Poist), 2011 ar feadh tréimhse 12 bhliain ó Lúnasa 2011 i leith. Ina theannta sin, rinne Acht 2011 Treoir 97/67/CE an AE arna leasú a achtú i ndlí na hÉireann.

Tá dualgas ar an soláthraí uilíoch seirbhíse seirbhísí áirithe a chur ar fáil. Cé go bhfeidhmíonn soláthraithe eile seirbhíse poist in Éirinn, níl dualgas ach ar An Post seirbhísí sonracha a sholáthar.

Seirbhísí Poist

Soláthróirí seirbhíse poist

Tá cead ag aon duine gnó poist a bhunú chun aon fhoirm de phost a láimhseáil. Más mian leat seirbhís phoist a sholáthar, ní mór duit fógra a thabhairt do ComReg. Is éard atá i gceist le seirbhís phoist, ceadú, sórtáil, iompar agus dáileadh paicéid phoist. Ní mheastar gurb ionann malartú cáipéise, seirbhísí cúiréara agus ábhar fógraíochta gan seoladh a sheachadadh agus seirbhísí poist. Nuair a bhíonn an fhoirm fógra á comhlánú agat, beidh ort cinneadh a dhéanamh cibé acu an bhfuil nó nach bhfuil do sheirbhís phoist laistigh de scóip na seirbhíse uilíche poist.

Nuair a thugtar aitheantas duit ó ComReg den fhógra, tá tú údaraithe leis an tseirbhís phoist a sholáthar a ndéantar cur síos uirthi i d’fhógra, faoi réir choinníollacha an údaraithe. Tá ort cód cleachtais a chur i dtoll a chéile ina gcuimsítear gearáin ó chustaiméirí agus sásamh.

Soláthraíonn ComReg tuilleadh faisnéise ar rialáil soláthraithe údaraithe ar a láithreán gréasáin.

Soláthróir seirbhíse uilíche

Mar sholáthróir seirbhíse uilíche, bíonn ar An Post seirbhís uilíoch a sholáthar do gach duine agus eagraíocht sa Stát. Is éard atá i gceist leis seo, go mbailítear agus go seachadtar paicéid phoist ar a bhfuil meáchan a throime le 2kg agus beartáin ar a bhfuil meáchan a mhéid le 20kg, uair amháin, ar a laghad, cúig lá oibre sa tseachtain (is é sin, ó Luan go hAoine). Ní mór dóibh na seirbhísí a leanas a sholáthar:

 • Seirbhís phíosa shingil ina ndéantar litreacha, clúdaigh litreach mhóra, paicéid agus beartáin a cheadú, a shórtáil, a iompar agus a dháileadh
 • Deimhnithe postála saor in aisce
 • Seirbhís earraí cláraithe
 • Seirbhís earraí faoi árachas
 • Seirbhís phíosa shingil a chuirtear ar fáil saor in aisce d’úsáideoir na seirbhíse poist do sheoladh paicéid phoist do na daill nó dóibh siúd ar beagán radhairc
 • Seirbhís do cheadú, iompar agus dáileadh:

  - Paicéid phoist a fhaightear i mbulc lena seachadadh amháin

  - Paicéid phoist a fhaightear i mbulc atá réamhshórtáilte de réir thír na ceannscríbe thar lear

  - Paicéid phoist a fhaightear i mbulc le haghaidh seachadadh iarchurtha

 • Seirbhís le haghaidh imréiteach, iompar agus dáileadh paicéid phoist a fhaigheann an soláthraí seirbhíse uilíche poist ó oibreoir sannta poist iasachta.
 • Líon áiseanna speisialta maidir le seachadadh paicéid phoist, a chuirtear ar fáil ar iarraidh an tseolaí, lena n-áirítear:

  - Atreorú

  - Saorfhreagra

  - Saorphost

Leagtar amach na sonraí iomlána faoi na seirbhísí poist nach mór do An Post a sholáthar go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta sna Rialacháin um Rialáil Cumarsáide (Seirbhís Uilechoiteann Phoist), 2012 (IR 280 de 2012).

Seirbhísí eile a sholáthraíonn An Post

Soláthraíonn An Post seirbhísí poist eile nach dtagann faoi chuimsiú an cheanglais seirbhíse uilíche, mar aon le seirbhísí nach seirbhísí poist iad. I measc na samplaí de na seirbhísí neamhphoist, tá Mearphost, Mearsheirbhís Phas, Seirbhísí Stampshanais (bainteach le stampaí) agus Post Cuiréara. Cuireann siad seirbhísí eile ar fáil, chomh maith, ar nós seirbhísí airgeadais, táillí ceadúnais teilifíse a bhailiú agus eolairí gnó.

Tá fáil ar fhaisnéis ar gach ceann de sheirbhísí An Post, mar aon leis na seirbhísí atá ar fáil trí líonra d’oifigí poist áitiúla ar láithreán gréasáin An Post.

Monatóireacht a dhéanamh ar sheirbhísí poist

Déanann ComReg monatóireacht ar chomhlíonadh dhualgais dhlíthiúla An Post mar an soláthróir seirbhíse uilíche maidir leis an méid a leanas:

a sholáthraíonn siad, agus féadfaidh siad treoracha a eisiúint do An Post, tar éis dul i gcomhairliúchán leis na páirtithe leasmhara. Anuas air sin, féadfaidh ComReg tús a chur le nósanna imeachta forfheidhmithe, más cuí.

Ceanglaítear ar ComReg cáilíocht na seirbhíse a sholáthraíonn An Post a mheas, agus chun tuarascálacha rialta a fhoilsiú. Leagtar amach i gCaighdeán oifigiúil Eorpach (EN13850) conas ar cheart seo a dhéanamh. Déantar an meas ar bhonn leanúnach agus tuairiscítear torthaí feidhmíochta An Post i bhfógraí faisnéise a fhoilsíonn ComReg gach ráithe. Baineann an meas le post píosa shingil amháin, i.e. ní chuirtear feidhmíocht poist mhórscála nó bhuilc san áireamh sa mheas seo. Tá spriocanna socraithe ag ComReg do sheachadadh an lá dar gcionn (94%) agus le haghaidh seachadadh laistigh de thrí lá (99.5%). Tá fáil ar na torthaí is déanaí a baineadh amach ar láithreán gréasáin ComReg do thomhaltóirí.

Tá feidhm rialála ComReg le haghaidh sheirbhísí poist An Post nach dtagann faoi chuimsiú an cheanglais seirbhíse uilíche i bhfad níos teoranta. Ní féidir leo ach a chinntiú go bhfuil nósanna imeachta leordhóthanacha i bhfeidhm ag An Post i soláthar na seirbhísí seo agus nach ann d’aon tras-fhóirdheontas idir iad seo agus seirbhísí uilíocha.

Níl aon fheidhm rialála ag ComReg ar sheirbhísí neamhphoist An Post. Tá siad faoi réir an ghnáthdhlí tráchtála.

Cinntíonn ComReg go gcuireann soláthróirí eile seirbhíse poist, a bhfuil údarú seirbhíse poist acu ó ComReg, cód cleachtais i dtoll a chéile a chuimsíonn gearáin agus sásamh custaiméirí.

Beartáin ó thar lear

Má thagann beartán nó pacáistí ó lasmuigh den Aontas Eorpach (AE), ní mór duit an CBL agus aon dleachtanna a íoc atá le híoc, sula ndéantar an beartán a sheachadadh chugat. Má sheoltar an beartán ó thír AE eile, níl sé faoi réir CBL nó dleachtanna, mar gheall go bhfuil iad seo san áireamh cheana féin i bpraghas na n-earraí atá laistigh den bheartán.

Braitheann an bealach a bhailítear CBL agus dleachtanna custaim ar an gcuideachta a sheachadann an pacáiste agus bíonn sé éagsúil ó sholáthróir go soláthróir. D’fhéadfadh cás amháin i dtrí chás bheith i gceist:

 • Íocann an soláthróir seachadta an táille chun an t-earra a bhaint ó chustaim agus gearrann siad an táille ort go díreach
 • Cuireann an soláthróir seachadta ar an eolas thú faoin táille chuí agus iarrann sé/sí ar íocaíocht sula seachadtar an pacáiste chugat
 • Ligeann an soláthróir seachadta duit déileáil go díreach leis na Coimisinéirí Ioncaim

Faoin soláthróir seachadta atá sé an méid a ghearrtar a shocrú ar earraí poist a cheadú trí chustaim agus féadfaidh táille éagsúil bheith i gceist ó sholáthróir go soláthróir. Is gnách go mbunaítear na hathruithe seo ar chéatadán de luach na n-earraí a luaitear atá sa phacáiste. Ba cheart duit teagmháil a dhéanamh leis an soláthróir seachadta chun liosta a fháil de na táillí.

Postchóid

In Iúil 2015, tugadh córas nua náisiúnta postchóid isteach, ar a dtugtar Eircode. Tugadh Eircode nua uathúil do gach seoladh cónaithe agus gnó. Is ionann seoltaí cónaithe agus gach seoladh a seachadtar post chuige. Tabharfar Eircode do gach teach ar shráid, gach árasán i mbloc árasán, gach aonad in aonad árasán dhá urlár agus gach teach i mbaile fearainn tuaithe.

Cód alfa-uimhriúil uathúil seacht gcarachtar is ea Eircode. Féadfaidh tú Eircode a aimsiú nó a sheiceáil agus an tAimsitheoir Eircode a úsáid.

Gearán a dhéanamh

Seirbhísí poist An Post

Chun gearán a dhéanamh faoi sheirbhís phoist a sholáthraíonn An Post, déan teagmháil le foireann sheirbhísí do chustaiméirí An Post, agus tabhair breac-chuntas ar do ghearán agus iarr go ndéanfar é a réiteach.

Mura bhfuil tú sásta le toradh fhiosrúchán An Post, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh leis an gCoimisiún um Rialáil Cumarsáide (ComReg), ar féidir leo athbhreithniú a dhéanamh ar do chás agus thú a chur ar an eolas más féidir leo dul i mbun gníomhartha breise duit.

Soláthróirí údaraithe eile seirbhíse

Má bhaineann do ghearán le seirbhís phoist a sholáthraíonn soláthróir údaraithe eile seirbhíse seachas An Post, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh leis an soláthróir ábhartha, agus breac-chuntas a thabhairt ar do ghearán agus iarraidh go ndéanfar é a réiteach.

Tá fáil ar shonraí teagmhála soláthróirí údaraithe seirbhíse ar láithreán gréasáin ComReg.

Faoi mar a luaitear thuas, d’fhéadfadh ComReg bheith in ann cabhrú leat mura bhfuil tú sásta le toradh fhiosrúchán an tsoláthróra. Soláthraíonn ComReg tuilleadh faisnéise ar sheirbhísí poist agus ar conas gearán a dhéanamh ar a láithreán gréasáin do thomhaltóirí.

Cúiteamh

Má bhaineann do ghearán le gearán airgid, agus má bhaineann sé le ceann de na seirbhísí a sholáthair soláthróir údaraithe seirbhíse nó An Post, féadfaidh tú dul i mbun gnímh tríd an gCúirt Mhionéileamh.

Braitheann cibé acu an féidir leat nó nach féidir leat cúiteamh a éileamh ar an táirge, an tseirbhís agus an soláthróir seirbhíse poist a úsáideadh. Ba cheart duit téarmaí agus coinníollacha an táirge nó na seirbhíse a sheiceáil ar dtús, féachaint an bhfuil tú i dteideal cúiteamh a fháil.

Teagmháil

Soláthraíonn ComReg liosta de Cheisteanna Coitainta Seirbhísí Poist ar a láithreán gréasáin.

An Post

An Roinn Sheirbhísí Custaiméara
Ard-Oifig an Phoist
SAORPHOIST
O'Connell Street
Dublin 1
Ireland

Teil:(01) 705 7600
Lóghlao:Callsave 1850 575 859
Facs:(01) 809 0900
Láithreán Gréasáin: http://www.anpost.ie
R-phost: customer.services@anpost.ie

An Coimisiún um Rialáil Cumarsáide

1 Lárcheantar na nDugaí
Sráid na nGildeanna
BÁC 1
Éire
D01 E4XO

Teil:(01) 804 9668
Facs:(01) 804 9680
Láithreán Gréasáin: http://www.comreg.ie/

Page edited: 21 December 2015