Líonraí teileafóin phóca

Eolas

Tá ceithre cinn de líonraí teileafóin phóca in Éirinn. Soláthraí ar leith a ritheann gach ceann de na líonraí teileafóin phóca sin. Chun go mbeadh cead isteach sa mhargadh aige, ní mór do sholáthraí seirbhíse teileafóin phóca ceadúnas a bheith aige ón gCoimisiún um Rialáil Cumarsáide (ComReg).

Tairgeann gach soláthraí seirbhíse teileafóin phóca ar leith pacáistí éagsúla don tomhaltóir. Tá suíomh idirlín curtha le chéile ag ComReg a ligeann don tomhaltóir comparáid a dhéanamh idir táillí teileafóin phóca trasna na n-oibreoirí ar fad. Is cabhair do thomhaltóirí é an láithreán an pacáiste fóin is fearr a roghnú, bunaithe ar a n-úsáid féin.

Má cheannaíonn tú fón póca, bíonn conradh agat le soláthraí seirbhíse teileafóin phóca. Braitheann cineál an chonartha ar an rogha a dhéanann tú idir seirbhís teileafóin phóca Réamhcheannacháin agus seirbhís Iarcheannaithe.

  • Ciallaíonn seirbhís réamhcheannacháin go n-íocann duine de réir mar atáthar ag dul ar aghaidh, ag ceannach creidmheasa le cur ar an fón in ionaid ar nós siopa nó meaisín bainc nó ar an fón féin.
  • Ciallaíonn seirbhís iarcheannaithe go bhfaigheann duine bille maidir leis na glaonna ar fad a bhíonn déanta aige/aici.

Taobh istigh den 2 chineál conartha sin, is iomaí rogha eile atá ann. Déan amach duit féin

  • cén t-am de lá is dócha a ndéanfaidh tú an chuid is mó de do chuid glaonna (le linn buaicamanna nó amanna seachbhuaice)
    an mbainfidh tú úsáid as SMS (seirbhís ghearrtheachtaireachtaí nó teachtaireachtaí téacs) níos mó ná a bhainfidh as glaonna gutha
  • cé na soláthraithe seirbhíse a úsáideann na daoine ar dócha gur orthu a bheidh tú ag glaoch

Buaicrátaí agus rátaí seachbhuaice

Is iondúil gur i rith an lae, nuair a bhíonn an chuid is mó de na daoine agus de na gnólachtaí ag déanamh glaonna, a bhíonn na buaicamanna. Cosnaíonn glaonna níos mó le linn buaicamanna. I rith an tráthnóna, san oíche agus ar an deireadh seachtaine a bhíonn rátaí seachbhuaice i bhfeidhm go hiondúil. D’fhéadfadh glaonna a bheith i bhfad níos saoire le linn na dtréimhsí sin. Bí cinnte go mbíonn a fhios agat na hamanna éagsúla agus leibhéal na mbuaicrátaí agus na rátaí seachbhuaice ó ní gá gur mar a chéile a bheidís i gcás gach pacáiste do ghlaonna fóin phóca.

Athrú ar do sholáthróir seirbhíse fóin póca

Is féidir a athrú ó sholáthróir seirbhíse amháin go dtí ceann eile soláthraí seirbhíse agus d'uimhir fóin phóca atá ann cheana féin a choimeád. Mar sin féin, sula ag athrú go dtí soláthraí seirbhíse nua ba chóir duit seiceáil ar dtús cad a oibleagáidí conarthacha a bhfuil tú le do sholáthraí seirbhíse atá ann cheana féin. Faoi rialacha an AE, tá soláthar déanta chun a chinntiú gur féidir le tomhaltóirí a n-uimhir bogadh ó sholáthraí seirbhíse go dtí ceann eile taobh istigh de lá oibre amháin.

Rialacha

Cuimhnigh go bhfuil cosaint maidir leis an ngléas fóin phóca a cheannaíonn tú faoin Acht um Dhíol Earraí agus Soláthar Seirbhísí, 1980. Ciallaíonn sin gur chóir go mbeadh aon ghléas teileafóin phóca a cheannófá

  • De réir an chur síos a thugtar air – ar an ábhar margaíochta nó ón lucht díolacháin
  • Infheidhme (.i. oiriúnach chun a úsáide mar ghléas teileafóin phóca)
  • Ar chaighdeán indíolta (.i. acmhainn a dhíolta agus a úsáide ag an gcustaiméir a bheith ann)

Sa chás go n-éiríonn gléas fóin nó píosa eile den trealamh fón póca a cheannaíonn tú ó sholáthraí seirbhíse teileafóin phóca fabhtach is féidir leat é a thabhairt ar ais agus gléas eile a fháil ina ionad go gcuirtear caoi air nó aisíoc. Ní shonraítear sa reachtaíocht an cineál cúitimh is gá don mhiondíoltóir a thabhairt duit ach ba cheart a bheith ag súil go mbeadh sé réasúnta. Tá cur síos ar an gcaoi le gearán a dhéanamh. Sa chás go bhfuil na deismireachtaí gearáin ar fad triáilte agat gan sásamh a fháil, is féidir leat an t-éileamh a dhéanamh le Cúirt na nÉileamh Beag.

Seirbhísí 4G

Téarma atá in 4G le haghaidh teicneolaíocht ghuthán póca den cheathrú glúin agus leanann sé ó 2G agus ó 3G. Bhí teicneolaíocht 2G oiriúnach chun glaonna a chur agus teachtaireachtaí téacs a sheoladh agus cuireann 3G ar chumas an t-idirlíon a rochtain níos éifeachtaí trí do ghuthán póca. Ba cheart go mbeadh sé ní ba thapúla chun scimeáil a dhéanamh ar an ngréasán ar do ghuthán póca a bhuíochas le 4G.

Árachas teileafóin phóca

Le hárachas teileafóin phóca, ar nós árachas de chineálacha eile, glactar árachas ar an sás láimhe in aghaidh chaillteanas, ghadaíocht, agus mar sin de. Tairgítear le go leor polasaithe árachais theileafóin phóca cosaint a thabhairt do do theileafón póca in aghaidh dhamáiste de thimpiste, ó ghadaíocht, caillteanas, damáiste ó uisce, agus eile. Is minic agus teileafón póca á cheannach go bhfiafrófaí díot an raibh tú ag iarraidh árachas teileafóin phóca. Seiceáil an tsuim a bheadh le híoc agat féin ar dtús sula n-íocfadh an comhlacht árachais thusa maidir le haon chaillteanas nó damáiste d’earra faoi árachas. An farasbarr a thugtar ar an tsuim sin a chaitheann tú féin a íoc ar dtús. Má tá árachas agat ar an teach agus a bhfuil ann, d’fhéadfadh go dtiocfadh goid an teileafóin phóca faoin árachas sin – is féidir é a sheiceáil leis an gcomhlacht árachais.

Fánaíocht ghuthán póca

Má cheadaíonn do sholáthraí seirbhíse duit do ghuthán póca a úsáid nuair a thaistealaíonn tú, féadtar rátaí fánaíochta a ghearradh ort. Is ionann fánaíocht agus an cumas chun do ghuthán póca a úsáid fad a bhíonn tú thar lear. Ba cheart go mbeifeá ar an eolas go mbíonn na muirir a ghearrtar ar do ghuthán a úsáid fad a bhíonn tú ag fánaíocht éagsúil ó na rátaí a ghearrtar nuair a chuirtear glaonna sa bhaile.

Tá tuilleadh eolais faoi fhánaíocht ar láithreán gréasáin ComReg, féach:eolas maidir le fánaíocht ar fhón póca.

Deireadh curtha le muirir fánaíochta ón 15 Meitheamh 2017

Tá comhaontú AE ann deireadh a chur le muirir fánaíochta ón 15 Meitheamh 2017. Ciallaíonn sé seo go ngearrfar an praghas céanna ort as ucht d'fhón póca a úsáid agus tú ag taisteal san Eoraip is a ghearrtar ort i do thír chónaithe.

Billí idirlíon fánaíochta guthán póca

Ní mór d'oibreoirí guthán póca teorainn scoite a chur ar fáil nuair a chaitear €50 (gan CBL a áireamh) sa mhí ar a mbille scimeála idirlín nuair a bhíonn siad i mbun fánaíochta san AE, ach is féidir le custaiméir teorainn níos airde a roghnú. Nuair a bhíonn 80% den teorainn airgid arna baint amach, tá ar an oibreoir rabhadh a thabhairt duit go bhfuil tú ag druidim leis an teorainn agus go gcuirfear stop leis an idirlíon, mura n-athraítear an teorainn sin. Ón 1 Iúil 2012, tá na bearta seo i gceist freisin nuair atáthar i mbun fánaíochta lasmuigh den AE.

Ón 1 Iúil 2014, beidh tú in ann soláthróir ar leith seirbhísí fánaíochta a úsáid agus tú ag leanúint leis an nguthán agus an uimhir ghutháin chéanna a úsáid.

Tá níos mó faisnéise ar fáil ar láithreán gréasáin Choimisiún an Aontais Eorpaigh.

Sa chás go ngoidtear an fón ort

Tá uimhir dó féin ag gach sás láimhe a dhíoltar ar a dtugtar IMEI (Aitheantóir Idirnáisiúnta Fóin Póca). Coinnigh tuairisc ar an eolas sin agus cláraigh leis an soláthraí seirbhíse teileafóin phóca atá agat é nuair a cheannaíonn tú an sás láimhe. Sa chás go ngoidtear an fón ort, tabhair tuairisc maidir leis an ngoid do na Gardaí agus don soláthraí seirbhíse theileafón póca gan mhoill agus féadfar cinntiú nach n-oibreoidh an fón ar líonra ar bith. Déan teagmháil leis an soláthraí seirbhíse theileafón póca maidir le tuilleadh eolais faoin scéim seo.

Leanaí agus fóin phóca

Úsáideann go leor leanaí in Éirinn agus thar lear fóin phóca. Is féidir an t-idirlíon a cheadú trí mheán fóin phóca nua-aimseartha chomh maith le hábhar físe nó íomhánna a sheoladh a d’fhéadfadh a bheith oiriúnach nó mí-oiriúnach do leanaí. Tá treoir dar teideal A parent’s guide to mobile phones (pdf) foilsithe ag The Irish Cellular Industry Association ina mínítear an dea-chleachtas maidir le húsáid fóin phóca ag leanaí. Tá suíomh idirlín www.hotline.ie bunaithe ag The Internet Service Providers Association of Ireland i gcomhar leis an Oifig Shábháilteachta Idirlín ar féidir tuairisc a thabhairt ar chásanna ina dtagtar trasna ar phornagrafaíocht leanaí.

Conas gearán a dhéanamh

Má bhíonn deacracht agat le soláthraí seirbhíse teileafóin phóca, ba chóir duit dul i dteagmháil le do sholáthraí, achoimre a thabhairt ar do ghearán, agus réiteach a lorg. Mura bhfuil tú sásta leis na torthaí ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le ComReg agus d'fhéadfaidís bheith in ann an deacracht a réiteach. Tá eolas ar conas gearán a dhéanamh ar fáil ar a láithreán gréasáin do thomhaltóirí.


Rátaí

Gearrann soláthraithe seirbhíse éagsúla rátaí éagsúla ar na pacáistí seirbhísí fóin phóca – is fút féin atá na rátaí éagsúla a fhiosrú agus an margadh is fearr a aimsiú do na seirbhísí a úsáideann tú.

Sa chás go mbíonn deacracht agat leis an sás láimhe agus nach n-éiríonn leat sásamh a fháil ón miondíoltóir ónar cheannaigh tú an fón póca, is féidir leat dul go dtí Cúirt na nÉileamh Beag.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

An Coimisiún um Rialáil Cumarsáide

1 Lárcheantar na nDugaí
Sráid na nGildeanna
BÁC 1
Éire
D01 E4XO

Teil:(01) 804 9668
Facs:(01) 804 9680
Láithreán Gréasáin: http://www.comreg.ie/

An Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí

Teach Bloom
Sráid an Iarnróid
Baile Átha Cliath 1
D01 C576

Uaireanta Oscailte:- Línte oscailte Luan - Aoine 9rn - 6in
Teil:(01) 402 5500
Lóghlao:1890 432 432
Láithreán Gréasáin: http://www.ccpc.ie

Page edited: 9 August 2017