Seirbhísí teileafóin líne seasta

Réamhrá

Tá a lán comhlachtaí in Éirinn a sholáthraíonn seirbhísí teileafóin líne seasta do thomhaltóirí. Ciallaíonn líne seasta go bhfuil nasc idir do theileafón agus pointe balla i do theach nó i d’oifig. Is féidir leat seirbhís theileafóin líne seasta a roghnú, a chomhlíonann do riachtanais.

Dualgas Seirbhíse Uilíoch (USP)

Roimh léirscaoileadh an mhargaidh teileachumarsáide ag deireadh na nochaidí, ba é an comhlacht stáit, Telecom Éireann, a sholáthair seirbhísí teileachumarsáide in Éirinn. Rinneadh Telecom Éireann a phríobháidiú i 1999 agus tugtar Eir air anois.

ComReg, rialtóir don earnáil leictreonach, teileachumarsáide agus poist, freagrach as córas a chur i bhfeidhm chun deimhin a dhéanamh de go bhfuil bunseirbhísí ar fáil do na tomhaltóirí go léir ar fud na tíre. Tugtar Dualgas Seirbhíse Uilíoch ar an bprionsabal seo. Is é Eir an Soláthraí Seirbhíse Uilíoch (USP) agus mar thoradh ar seo, bíonn ar an gcomhlacht roinnt dualgais a chomhlíonadh maidir le soláthar seirbhísí áirithe.

Is féidir leat breis faisnéise a rochtain ar Dhualghas Seirbhíse Uilíoch ar láithreán gréasáin ComReg.

Rialacha

Ag roghnú nó ag athrú soláthraithe seirbhíse

Tá an caidreamh idir tomhaltóir agus soláthraí seirbhíse teileafóin bunaithe ar chonradh tomhaltóra. Nuair a dhéantar imscrúdú ar na comhlachtaí difriúla, is rud tábhachtach é comparáid a dhéanamh idir na téarmaí agus na coinníollacha difriúla a bhaineann le conarthaí difriúla, mar shampla, an t-airgead go gcaithfear a íoc do chíos líne nó do ghlaonna. Roimh conradh a shíniú le comhlacht nua, ba chóir dhuit imscrúdú a dhéanamh ar théarmaí agus ar choinníollacha an chonartha atá agat faoi láthair chun iad a chur i gcomparáid le téarmaí agus coinníollacha an chonartha nua.

Ba cheart duit athbhreithniú a dhéanamh ar cheann nó dhó de bhur mbillí teileafóin is déanaí, chomh maith le do phatrún glaoite a leagadh amach (is é sin ná na huimreacha a chuireann tú glaoch orthu go minic agus an t-am a chuireann tú glaoch ar na huimreacha seo). Ina dhiaidh sin, ba chóir duit faisnéis a lorg ó na comhlachtaí difriúla ar a dtáillí glaoite. Ba chóir duit ceist a chur ar gach oibritheoir, liosta clóite a sheoladh chugat chun a bheith in ann imscrúdú a dhéanamh ar tháillí agus comparáid a dhéanamh idir na táillí difriúla.

Is féidir leat na ceisteanna seo a leanas a úsáid freisin chun cinneadh a dhéanamh:

  • An bhfuil íostáille nó táille tosaigh le híoc nuair a dhéantar glaoch teileafóin?
  • Conas a dhéanann an comhlacht teileafóin táillí glaoite a leagadh amach – in aghaidh an soicind nó an nóiméid?
  • An bhfuil táillí breise le híoc, mar shampla, táillí cónaisc?
  • Cathain a thosaíonn agus a chríochnaíonn na rátaí lae, tráthnóna agus deireadh seachtaine?
  • Cé mhéid ama a thógfaidh sé chun aistriú go dtí an t-seirbhís nua?
  • An bhfuil ort conradh am-bhunaithe a shíniú?
  • An bhfuil íosmhéid airgid le híoc in aghaidh na míosa?
  • An bhfuil scéimeanna lascaine speisialta ar fáil?
  • An bhfuil pionóis le híoc má chuireann tú deireadh le do chonradh?

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara freisin teagmháil a dhéanamh leis an oibritheoir atá agat faoi láthair roimh chonradh a shíniú le soláthraí seirbhíse nua, chun faisnéis a fháil ar fhógraí nó ar thréimhse phionóis chealúcháin.

Is gnách go nglacann sé thart ar 10 lá ón dáta a shínigh tú chun do sholáthraí seirbhíse líne seasta a aistriú. Ba cheart duit iarraidh ar do sholáthraí seirbhíse nua faoina ghealltanais faoi aistriú atá ina chód cleachtais agus ina scéim ráthaíochta do chustaiméirí. Faoi rialacha an AE, tabharfar faoi uimhreacha a aistriú agus iad a ghníomhachtú, ina dhiaidh sin, laistigh den am is giorra agus is féidir. Nuair atá comhaontú tugtha chun críche agat chun uimhir a aistriú chuig seirbhís nua, déanfar an uimhir sin a ghníomhachtú laistigh de lá oibre amháin.

Níl ort ach conradh a shíniú nó glaoch teileafóin a chur ar sholáthraí seirbhíse nua chun a chur in iúl dóibh gur mhaith leat a sheirbhísí a úsáid. Nuair a thugann tú cead ar an teileafón do sholáthraí seirbhíse é seo a dhéanamh, tugtar Fiorú Tríú Páirtí (nó TPV) ar seo. Mar chuid den phróiseas seo, bíonn ort roinnt cheisteanna a fhreagairt. Cláraítear an TPV agus féachtar air mar chonradh dleathach.

Déanfaidh do sholáthraí seirbhíse nua teagmháil le do shean-soláthraí seirbhíse chun é a chur in iúl dóibh gur mhaith leat deireadh a chur le do chonradh. Ina dhiaidh sin, gheobhaidh tú litir ó do shean-soláthraí seirbhíse a léireoidh go dtoilíonn tú aistriú go soláthraí seirbhíse nua. Níl ort freagra a sheoladh ar ais, ach amháin mura mian leat do sholáthraí seirbhíse a athrú.

Bíonn ar chomhlachtaí a sholáthraíonn seirbhísí teileafóin líne seasta do thomhaltóirí Éireannacha údarú a fháil ó ComReg.

Tréimhse shuaimhnithe

Má d’iontráil tú i gconradh le soláthraí seirbhíse nua, b’fhéidir go mbeidh tréimhse íosta aithrí agat (braitheann do chuid ceart ar chineál an chonartha agus ar an modh díolta). Ba cheart duit fiafraí de do sholáthraí nua, nuair a bhíonn tú ag clárú, faoi thréimhse aithrí agus conas an conradh a chealú laistigh den tréimhse seo.

Margaíocht dhíreach agus soláthraithe seirbhíse teileafóin

Déanann soláthraithe seirbhíse teileafóin a seirbhísí a mhargú go minic. Mura mian leat glaonna margaíochta díreach a fháil ó chomhlachtaí, is féidir leat é seo a chur in iúl don Bhunachar Sonraí Eolaí Náisiúnta. Cliceáil anseo chun níos mó faisnéise a rochtain ar conas déileáil le glaonna teileafóin neamhcheadaithe.

Nuair a aistríonn tú go soláthraithe seirbhíse nua, níl cead ag do shean-soláthraithe seirbhíse teagmháil a dhéanamh leat ar feadh trí mhí ar a laghad.

Billeáil aonair

Is féidir le tomhaltóirí billeáil aonair a roghnú chun bille amháin a fháil óna soláthraí seirbhíse tosaíochta, a chuireann san áireamh ceanglais seirbhíse teileafóin iomlána an tomhaltóra – lena n-airítear glaonna agus cíos líne. Ní mór duit ceist a chur ar do sholáthraí seirbhíse chun a fháil amach an féidir leat bille aonair a fháil.

Beidh ort teagmháil a dhéanamh le d’oibritheoir nua chun ceisteanna a chur air maidir le seirbhísí coimhdeachta, mar shampla glao ag feitheamh, glao fregartha agus araile. De ghnáth, is féidir leat na seirbhísí céanna idirlín agus leathanbhanda a úsáid nuair a roghnaíonn tú soláthraí seirbhíse teileafóin nua Is féidir leat breis faisnéise a fháil ó do sholáthraí seirbhíse nua.

Is féidir leat bileog ComReg Cur Síos ar Bhilleáil Aonair (pdf) a rochtain anseo.

Réamhroghnú iompróra

De réir Réamhroghnaithe Iompróra (CPS), is féidir leat oibritheoir áirithe a roghnú roimh ré, chun glaonna áirithe a iompair, mar shampla glaonna idirnáisiúnta. Níl ort réimír a dhiailiú nó aon rud eile a dhéanamh roimh ghlaoch a chur ar an uimhir. Faigheann tú dhá bhille – ceann amháin ó d’oibritheoir CPS do tháillí glaonna agus an dara cheann ó do sholáthraí seirbhíse cíosa líne.

Conas gearán a dhéanamh

Má bhíonn deacracht agat le soláthraí seirbhíse teileafóin, ba chóir duit dul i dteagmháil le do sholáthraí, achoimre a thabhairt ar do ghearán, agus réiteach a lorg. Mura bhfuil tú sásta leis na torthaí ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le ComReg agus d'fhéadfaidís bheith in ann an deacracht a réiteach. Tá eolas ar conas gearán a dhéanamh ar fáil ar a láithreán gréasáin do thomhaltóirí.


Rátaí

Bíonn ort rátaí difriúla a íoc bunaithe ar an soláthraí seirbhíse a roghnaíonn tú, ar na sóirt glaonna a dhéanann tú agus ar an am a dhéanann tú na glaonna seo. Is féidir leat féin imscrúdú a dhéanamh ar na rátaí difriúla chun an luach ar airgead is fearr a fháil bunaithe ar na glaonna a dhéanann tú agus ar na seirbhísí a dteastaíonn uait.

Tá tomhaltóirí in ann comparáid a dhéanamh ar tháillí línte teileafóin seasta trasna na n-oibreoirí ar fad ar láithreán gréasáin ComReg. Is cabhair do thomhaltóirí é an láithreán an pacáiste fóin is fearr a roghnú, bunaithe ar a n-úsáid féin.

Conas iarratas a dhéanamh

Soláthraíonn ComReg eolas a d'fhéadfadh a bheith ina chabhair duit soláthraí seirbhíse a roghnú.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

An Coimisiún um Rialáil Cumarsáide

1 Lárcheantar na nDugaí
Sráid na nGildeanna
BÁC 1
Éire
D01 E4XO

Teil:(01) 804 9668
Facs:(01) 804 9680
Láithreán Gréasáin: http://www.comreg.ie/

Page edited: 9 August 2017