Eircode

Réamhrá

In Iúil 2015, tugadh córas nua náisiúnta postchóid isteach ar a dtugtar Eircode.

Tugadh Eircode nua uathúil do gach seoladh cónaithe agus gnó. Áirítear le seoltaí cónaithe gach seoladh a ndéantar post a seachadadh chuige. Tugadh Eircode do gach teach ar shráid, gach árasán i mbloc árasán, gach aonad in aonad árasán dhá urlár agus gach teach i mbaile fearainn tuaithe.

I láithreán stad ina bhfuil bánna uimhrithe, tugadh Eircode do gach bá. Ní bhaineann an Eircode leis an gcarbhán ach leis an mbá ina bhfuil sé suite. Má bhogann carbhán nó teach soghluaiste laistigh de bhá ón mbá, coimeádann an bá an Eircode. Má tá oifig i láithreán stad a seoltar an post chuige, gheobhaidh seoladh na hoifige sin Eircode.

Cód seacht gcarachtar

Cód uathúil seacht gcarachtar é Eircode ina bhfuil litreacha agus uimhreacha. Tá eochair ródaithe 3 charachtar i ngach Eircode chun an ceantar a shainaithint mar aon le aitheantóir uathúil ceithre charachtar do gach seoladh, mar shampla, A65 F4E2.

Is é an eochair ródaithe an chéad trí charachtar de Eircode. Litir a bhíonn i gceist leis an gcéad charachtar, agus dhá uimhir ina dhiaidh (seachas i gcás D6W). Níl na litreacha nasctha le hainm contae nó cathrach, seachas i gcás postcheantar i mBaile Átha Cliath, a ndearnadh a bpostchóid reatha a aistriú isteach i bhformáid Eochair ródaithe, ar nós D03, D12, D15 agus D22. Féadfaidh roinnt bailte agus bailte fearainn an eochair ródaithe chéanna a úsáid.

Is é an t-aitheantóir uathúil grúpa de cheithre charachtar agus tagann sé i ndiaidh na heochrach ródaithe. Tá gach Aitheantóir Uathúil éagsúil agus uathúil i dtaobh do bhaile nó áitribh.

Ní bhíonn siad i sraith.

Is amhlaidh atá seo chun an cás a sheachaint ina gcruthaítear foirgneamh nua idir dhá fhoirgneamh reatha, agus go mbrisfí sraith na gcód, agus ina mbeadh gá gach Eircode sa cheantar a athrú.

Conas do Eircode a úsáid

Ba cheart an Eircode a lua ag deireadh do ghnáthsheolta, díreach faoi bhun an Chontae.

Má tá tú ag scríobh chuig duine in Éirinn ó áit thar lear, ba cheart an Eircode a lua idir na sonraí faoin Tír agus an Contae.

Níl úsáid an Eircode éigeantach. Is dóchúil go n-iarrfaidh eagraíochtaí ort, áfach, do Eircode a thabhairt, go háirithe na heagraíochtaí siúd a dhéanann earraí nó seirbhísí a sheachadadh chuig do sheoladh.

Níor cheart duit do sheoladh a thabhairt ach do dhaoine nó do chuideachtaí a mbeifeá sásta do sheoladh a thabhairt dóibh.

Sonraí pearsanta

Níl aon sonraí pearsanta ar bhunachar sonraí Eircode nó in Aimsitheoir Eircode. Áirítear leis ainmneacha gnó, a bhféadfadh ainm duine aonair a bheith i gceist leo, go háirithe i dtaobh gnólachtaí beaga nó trádálaithe aonair.

Conas iarratas a dhéanamh

Ní dhéanann tú iarratas ar Eircode. Tá an fhaisnéis a thaispeántar ar Aimsitheoir Eircode bunaithe ar fhaisnéis a fuarthas ó Logeolaire An Post. De réir mar a nuashonraíonn An Post a bhfaisnéis agus go gcuirtear ar aghaidh í chuig Eircode, léireofar aon athruithe in Aimsitheoir Eircode.

Gach ráithe, gheobhaidh Eircode nuashonrú ina mbeidh aon réadmhaoin nua. Ag an tráth seo, sannfar Eircode chuig aon seoladh nua agus seolfar litir Eircode chuig áititheoir an tseolta sin. Is dóchúil, mura bhfuil do sheoladh liostaithe ar an Aimsitheoir Eircode reatha, go mbeidh sé i gceann de na leaganacha d’Aimsitheoir Eircode amach anseo.

Ní féidir le Eircode an fhaisnéis faoi sheoladh poist atá ar fáil ar Aimsitheoir Eircode a athrú mura n-ordaíonn Logeolaire (GeoDirectory) An Post chun amhlaidh a dhéanamh. Má tá do sheoladh in Aimsitheoir Eircode mícheart, moltar go leanann tú ar aghaidh agus an seoladh a úsáideann tú de ghnáth a úsáid agus gan ach an Eircode a chur leis.

Féadfaidh tú Eircode a aimsiú nó a sheiceáil agus leas á bhaint as Aimsitheoir Eircode.

Tuilleadh eolais

Eircode

Bloc C
Campás Gnó Mhaigh Nuad
Maigh Nuad
Cill Dara
W23 F854

Teil:0818 300 005 or (01) 901 2232
Láithreán Gréasáin: http://www.eircode.ie/
R-phost: hello@eircode.ie

Page edited: 5 January 2017