Déileáil le ríomhphost déistineach nó gan iarraidh

Eolas

Le déanaí, de bharr forbairtí ar theicneolaíocht na cumarsáide, is féidir faisnéis a chur ó dhuine go duine agus idir eagraíochtaí níos tapúla ná ab fhéidir riamh cheana. Ar a shon sin, is míbhuntáiste é go bhfaighimid faisnéis ó am go chéile nach dteastaíonn uainn a fháil. Mínítear sa cháipéis seo an dlí in Éirinn agus san AE maidir le do chuid cearta agus tú ag déileáil le ríomhphoist dhéistineacha nó gan iarraidh.

Ceann de na fadhbanna is coitianta a chuireann isteach ar shealbhóirí cuntas ríomhphost é ríomhphost déistineach tráchtála gan iarraidh (UCE). Ríomhphoist iad ríomhphoist tráchtála gan iarraidh a sheolann cuideachta nach bhfuil an faighteoir ina c(h)ustaiméir di. Tugtar SPAM ar na ríomhphoist seo chomh maith. Féadfaidh na ríomhphoist seo bheith oiriúnach ach do dhaoine fásta, corruair, mar gheall ar a gcineál. Is crá é UCE do dhaoine fásta a fháil, agus i gcásanna áirithe, goilleann sé ar dhaoine. Faoi IR 336 de 2011 [Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Líonraí agus Seirbhísí Cumarsáide Leictreonaí) (Príobháideacht agus Cumarsáide Leictreonaí) 2011] is cion é ríomhphost tráchtála gan iarraidh a sheoladh i gcásanna áirithe. agus féadtar duine a thriail go hachomair nó ar dhíotáil.

Níor cheart do chuideachtaí ar a bhfuil clú a dtáirgí a mhargú trí ríomhphoist tráchtála gan iarraidh. Tá sé ina thábhacht, dá bharr sin, gan dul i dteagmháil le haon chuideachta a sheolann ríomhphoist tráchtála gan iarraidh trí fhreagra a thabhairt orthu nó trí dhul i dteagmháil leo ar bhealaí eile.

Teachtaireachtaí gutháin shoghluaiste gan iarraidh

I Meán Fómhair 2005, den chead uair, rinne an Coimisinéir um Chosaint Sonraí cuideachta a ionchúiseamh mar gheall ar theachtaireachtaí tráchtála gan iarraidh a sheoladh chuig síntiúsóirí gutháin shoghluaiste. Is ionann na teachtaireachtaí seo agus SPAM, chomh maith. Is féidir níos mó a léamh faoi dhéileáil le glaonna gutháin díolachán gan iarraidh anseo.

Rialacha

Céard is féidir leat a dhéanamh faoi ríomhphost tráchtála gan iarraidh?

Féadfaidh ríomhphost tráchtála gan iarraidh (UCE) teacht ó eagraíochtaí agus cuideachtaí éagsúla nó bheith mar thoradh ar ‘víris ríomhaire’. Féadfaidh cuideachtaí agus daoine aonair do sheoladh ríomhphoist a fháil ón ngréasán. Is ann d’fhoinsí eile, ar nós liostaí margaíochta a gcláraíonn tú dóibh agus a sheolann cuideachtaí eatarthu féin iad. Seoltar ríomhphoist tráchtála gan iarraidh ó áiteanna lasmuigh d’Éirinn agus den Aontas Eorpach chomh maith. Ciallaíonn seo go bhfuil sé ina dheacracht nach beag chun stop a chur le seoladh UCEanna mar gheall gur feiniméan domhanda atá ann. Go ginearálta, is beag is féidir leat a dhéanamh chun cosc a chur ar ríomhphoist tráchtála gan iarraidh a sheoladh chugat.

Céard a dhéanfaidh tú má fhaigheann tú UCE?

I dtromlach mór na gcásanna UCE, ní bailí do na cheanntásca ríomhphoist a fheiceann tú sa ríomhphost gan iarraidh.

  • Féadtar ceanntásca ríomhphoist a fhalsú, agus ar an údar sin, má thugann tú freagra ar an ríomhphost, seolfaidh tú UCE chuig an duine neamhurchóideach a ndearnadh a seoladh ríomhphoist a fhalsú.
  • Ní mholtar freagra a thabhairt ar sheoladh ríomhphoist chun “diúltú bheith páirteach” i liosta murab ó eagraíocht aitheanta an seoladh. Féadfaidh na seoltaí ríomhphoist seo bheith bréagach nó úsáidtear iad lena dheimhniú gur seoladh an ríomhphost tosaigh gan iarraidh chuig cuntas bailí agus gníomhach ríomhphost.
  • Ina theannta sin, ní mholtar freagra a thabhairt ar láithreán gréasáin ar dócha a ligeann duit tú féin a bhaint den liosta. Moltar seo mar gheall go ndéantar do chuid sonraí a logáil a luaithe a fhaigheann tú rochtain ar an láithreán gréasáin. D’fhéadfaí thú a nochtadh do phornagrafaíocht.

Is féidir an láthair a dheimhniú (seachas an t-úsáideoir nó an seoladh ríomhphoist) ónar seoladh an ríomhphost. Más féidir leat féachaint ar na ceanntásca ríomhphoist, beidh tú in ann a dheimhniú seoladh IP an Soláthraí Seirbhísí Idirlín (ISP) ar úsáideadh a seirbhísí chun an ríomhphost a sheoladh. Is féidir leis bheith dúshlánach agus go leor ama a ghlacadh chun an áit dhíreach as ar tháinig an UCE a dheimhniú.

Má fhaigheann tú go leor ríomhphoist tráchtála gan iarraidh nó dhéistineacha, féadfaidh tú síntiús a íoc le clár bogearraí a dhéanfaidh teachtaireachtaí a bhaint nach mbeifeá ag iarraidh a fháil.

Ábhar neamhdhleathach

Má dheimhnigh tú láthair sheoltóir na ríomhphost seo, d’fhéadfadh go mbeifí in ann ríomhphost a sheoladh chuig abuse@isp chun gearán a dhéanamh faoin ríomhphost. Níl ríomhphoist do dhaoine fásta neamhdhleathach in go leor tíortha, lena n-áirítear in Éirinn, áfach. Má éiríonn leat gearán ríomhphoist a sheoladh chuig abuse@isp, agus más ábhar neamhdhleathach atá ann sa dlínse ónar tháinig sé nó má sháraíonn sé Beartas um Úsáid Inghlactha ISP an tseoltóra, féadfaidh an ISP an seoltóir a dhínascadh. Ar a shon sin, d’fhéadfadh nach mbeidís in ann ainm an tseoltóra a thabhairt mar gheall ar rialacháin idirnáisiúnta um chosaint sonraí. In go leor cásanna, ní dhéanann an seoltóir ach bogadh chuig ISP éagsúil agus cuireann siad tús leis an bpróiseas athuair.

Déantar pornagrafaíocht leanaí a eisreachtú san Acht um Gháinneáil ar Leanaí agus Pornagrafaíocht. Má dheimhnítear go dtáirgeann, seolann, foilsíonn, taispeánann nó go sealbhaíonn aon duine pornagrafaíocht leanaí, tá cion á dhéanamh ag an té sin. Bunaíodh www.HOTLINE.ie ag Cumann Soláthróirí Seirbhísí Idirlín na hÉireann chun déileáil le cásanna pornagrafaíocht leanaí nó le hábhar neamhdhleathach eile ar a dtagann úsáideoirí idirlín in Éirinn ar an idirlíon nó i ríomhphost. Tá an láithreán gréasáin seo nasctha lena mhacasamhail de bheolínte eile i dtíortha eile, agus mar sin, féadfaidh sé oibriú thar theorainneacha.

Tá breis faisnéise ar ríomhphoist tráchtála gan iarraidh ar an idirlíon ó Choimisinéir um Chosaint Sonraí na hÉireann.

Rataí

Ní ghearrann an Coimisinéir um Chosaint Sonraí táille chun úsáid a bhaint as a chuid seirbhísí.

Conas iarratas a dhéanamh

Féadfaidh tú gearán a dhéanamh faoi ríomhphost tráchtála gan iarraidh a seoladh ó Éirinn chuig Oifig an Choimisinéara um Chosaint Sonraí. Ní mór do do ghearán bheith i scríbhinn (féadfaidh sé a bheith i ríomhphost), agus d’ainm agus do sheoladh poist a lua. Féadfaidh tú níos mó a léamh faoi riachtanais an Choimisinéara um Chosaint Sonraí chun gearán a dhéanamh anseo.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

An Coimisiún Cosanta Sonraí

Teach na Canála
Bóthar an Stáisiúin
Cúil an tSúdaire
Laois
Éire

Uaireanta Oscailte:09:15-17:30
Teil:+353 57 868 4800
Lóghlao:1890 252231
Facs:+353 57 868 4757
Láithreán Gréasáin: http://www.dataprotection.ie
R-phost: info@dataprotection.ie

Page edited: 1 November 2016