Anseo atá tú: Baile > Gnóthaí Tomhaltóirí > Gluaisteánaíocht > Carr athláimhe a cheannach

Carr athláimhe a cheannach

Eolas

Go minic bíonn sé i bhfad níos saoire carr athláimhe a cheannach (fiú amháin ceann a bhíonn bliain nó dhó d'aois) de bhrí go dtiteann an luach a bhíonn ar charr nua an-tapa ar fad. Is iomaí bealach atá ann chun carr dara láimhe nó athláimhe a cheannach – seo a leanas na trí phríomhbhealach:

 • Ó gharáiste nó ó dhíoltóir cairr
 • Ag ceant carranna
 • Trí fhógra beag ar an idirlíon nó sna nuachtáin

Ó gharáiste nó ó dhíoltóir cairr

Sa chás seo tá cosaint agatsa, mar thomhaltóir, faoin Acht um Dhíol Earraí agus Soláthar Seirbhísí 1980 de bhrí go bhfuil tú ag ceannach cairr do d’úsáid phearsanta féin ó dhuine arb é a ghnáth ghnó carranna a dhíol. Mar thomhaltóir tá na cearta céanna agat má cheannaíonn tú rud éigin athláimhe agus dá mbeifeá á cheannach nua. Sa chás seo má fhaigheann tú locht ar an gcarr tar éis duit é a cheannach is é an díoltóir an duine a chaithfidh rudaí a chur ina gceart. Má cheannaíonn tú feithicil tráchtála nó tarracóir ó dhíoltóir b'fhéidir nach mbeadh an chosaint chéanna agat faoin dlí. Má thairgtear barántas sínithe duit ar charr athláimhe smaoinigh ar chostas an bharántais in aghaidh chostas na ndeisiúchán is dóigh a theastóidh ón gcarr.

Tá freagrachtaí ar díoltóra ar nós ag tabhairt freagraí cruinn agus fírinneach do na ceisteanna a chur . Tá eolas maidir le freagrachtaí an díoltóra i Déileálann carr ar fáil ar láithreán gréasáin na Gníomhaireachta Náisiúnta do Thomhaltóirí ar.

Ag ceant carranna

Is minic go bhfaigheann duine margaí maithe ag ceant carranna a bhíonn ar siúl go minic. Mar sin féin, tar éis an díolacháin ní bheidh an ceantálaí freagrach as aon lochtanna a aimseofar tar éis duit an carr a cheannach. Bíonn téarmaí agus coinníollacha ag ceantálaithe chun díolacháin a dhéanamh agus nuair a dhéanann tú tairiscint ag ceant tá tú ag tabhairt le fios go nglacann tú leis na téarmaí agus na coinníollacha sin. Sula dtéann tú chuig ceant cinntigh go bhfuil a fhios agat cad iad na téarmaí agus coinníollacha sin agus go n-aontaíonn tú leo. Tá sé tábhachtach nuair a bhíonn tú ag ceannach ag ceant go mbíonn fios do ghnó agat mar gur beag cosaint dlí atá ann do cheannaitheoir cairr, ná aon rud eile, ag ceant.

Trí fhógra beag

Is minic go bhfógraíonn daoine feithiclí ar an idirlíon agus sa roinn ‘fógraí beaga’ de nuachtáin. Má cheannaíonn tú carr ó fhógra beag nó ar an idirlíon ó dhuine go minic bíonn tú ag ceannach ó dhuine nach é a ghnáth ghnó carranna a dhíol (cé go ndéanann díoltóirí carranna athláimhe fógraíocht mar sin uaireanta). Arís sa chás seo is beag cosaint dlí a bheidh agat má fhaigheann tú amach go bhfuil do charr lochtach. Is é an t-aon cheart a bheidh agat ar shásamh ná sa chás go ndíoltar an carr le locht a chuirfeadh daoine a bheadh á tiomáint i gcontúirt. Tá sé tábhachtach sa chás seo go mbíonn cosaint agat ó dhaoine mímhacánta. B’fhéidir gurbh fhiú duit meicneoir a bhfuil muinín agat as a chur ag obair a d’fhéadfadh comhairle a thabhairt duit faoi staid mheicniúil an chairr.

Rialacha

Ag allmhairiú cairr go hÉirinn

B’fhéidir go bhfuil carr aimsithe agat ba mhaith leat a cheannach i dtír éigin eile. Tá roinnt nósanna imeachta le leanúint má bhíonn tú ag iarraidh an carr sin a thabhairt ar ais go hÉirinn. Féadfaidh tú tuilleadh eolais a fháil amach faoi charr a allmhairiú as tír eile anseo.

Athrú ar Úinéireacht Feithicle

Má dhíolann tú nó má dhéanann tú trádáil isteach ar do charr ba chóir duit an t-athrú sin a chlárú leis an roinn comhshaoil nó, má bhí an carr cláraithe ar an gcéad dul síos ar an 1 Eanáir 1993 nó roimhe ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le féadfaidh tú tuilleadh a léamh faoi athrú úinearacht fheithicle anseo.

Teastais NCT

Ó 2002 i leith caithfidh gach carr thar aois áirithe, le cúpla eisceacht, dul trí thástáil a chinntíonn go bhfuil carranna sábháilte agus sábháilte le dul chun bóthair. Glaoitear an Tástáil Cairr Náisiúnta (NCT) air seo agus caithfear gach carr os cionn 4 bliana d’aois a thástáil, ansin caithfear iad a thástáil gach 2 bhliain ina dhiaidh sin. Carranna os cionn 10 bliain d'aois a thástáil gach bliain. Cinntigh go mbíonn an tástáil ag aon charr athláimhe a cheannaíonn tú agus go bhfuil teastas bailí ag dul leis lena chruthú. Is féidir leat níos mó eolas faoi an NCT a léamh anseo.

Fruilcheannach ar fheithiclí athláimhe

I gcás gach comhaontaithe Fruilcheannaigh (is leis an gcuideachta airgeadais an carr agus) ní fhaigheann an fruilcheannaitheoir úinéireacht ar an gcarr go dtí go mbíonn an tráthchuid deiridh íoctha. Má thagann tú ar charr athláimhe is maith leat, sula gceannaíonn tú é fiafraigh an raibh sé ceannaithe roimhe sin ar Fruilcheannach. Ba chóir duit a chinntiú go bhfuil gach íocaíocht Fruilcheannaigh déanta ar an gcarr ionas gur leis an díoltóir an carr agus ní leis an gcuideachta airgeadais. Coinníonn an clár Eolais Fruilcheannaigh (Clár HPI) eolas ar gach comhaontú Fruilcheannaigh agus, ar tháille €15, féadfaidh tú a fháil amach an bhfuil an carr atá ar intinn agat a cheannach fós faoi chomhaontú Fruilcheannaigh.

Ag tiomáint go dleathach

Chun a bheith in ann a thiomáint an carr in áit phoiblí go bhfuil an méid seo a leanas ag teastáil:

Plátaí clárúcháin feithiclí atá dlíthiúil

Diosca mótarchánach reatha ar taispeáint ar ghaothscáth

Diosca árachais mótair reatha ar taispeáint ar ghaothscáth

Deimhniú reatha NCT (má tá carr níos mó ná 4 bliana d'aois) ar taispeáint ar ghaothscáth

Conas iarratas a dhéanamh

Má bhíonn fadhb agat le carr athláimhe atá ceannaithe agat ba chóir duit, sa chéad dul síos, an carr a thabhairt ar ais chuig an ngaráiste nó díoltóir agus ba chóir go mbeidís in ann aon fhadhbanna a bheadh agat a dheisiú. Má dhéanann tú é sin agus má bhíonn tú fós míshásta féadfaidh tú do ghearán a thabhairt níos faide. Más ball de Chumann Thionscal Mótair na hÉireann é an díoltóir féadfaidh tú a seirbhís Imscrúdaithe agus Gearán a úsáid . Ní mór duit teagmháil a dhéanamh leis an SIMI laistigh de thrí mhí ón am ar léir an locht. Tabharfaidh an Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí eolas duit freisin ar na cearta atá agat sa chás go gceannaíonn tú feithicil atá lochtach.

Cá háit a dheánfaidh mé iarratas

An Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí

Teach Parnell
14 Cearnóg Parnell
Baile Átha Cliath 1
Éire

Uaireanta Oscailte:- Línte oscailte Luan - Aoine 9rn - 6in
Teil:(01) 402 5555
Lóghlao:1890 432 432
Facs:(01) 402 5501
Láithreán Gréasáin: http://www.consumerhelp.ie/
Láithreán Gréasáin: http://www.ccpc.ie

Cumann Thionscal Mótair na hÉireann

5 Sráid Penfro Uachtarach
Dublin 2
Ireland

Teil:+353 (0)1 6761690
Facs:+353 (0)1 6619213
Láithreán Gréasáin: http://www.simi.ie

Page edited: 2 October 2014

Teanga

English

Ábhar Gaolmhar

 • Comhairle maidir le carr nua a cheannach
  Go ginearálta nuair a cheannaíonn tú carr nua in Éirinn is ó dhíoltóir nó ó gharáiste a cheannaíonn tú é. Tá costais bhreise ag baint le carr a cheannach ba chóir a bheadh ar eolas agat sula gceannaíonn tú ceann.
 • Athrú úinéireachta fheithicle
  Má dhíolann tú do charr ní mór duit a chur in iúl don Tiománaithe agus Rannán Seirbhísí Ríomhaireachta Feithicle na Roinne Iompair, Turasóireachta agus Spóirt.
 • Na céimeanna a bhaineann le teach a cheannach
  Beidh ort ceann de na cinntí is mó i do shaol a dhéanamh nuair a bheidh tú ag ceannach tí. Breathnaímid anseo ar na nithe nach mór smaoineamh orthu sula gceannaítear maoin agus an próiseas atá i gceist.

Téigh i dteagmháil linn

Má tá ceist agat a bhaineann leis an ábhar seo, is féidir leat glao a chur ar an tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh 0761 07 4000 (Luan go hAoine idir 9rn agus 8in) no trí bhualadh isteach san Ionad Faisnéise do Shaoránaigh is gaire duit.