Ceadúnais Teilifíse

Eolas

Ní mór do gach teach, gnó agus institiúid in Éirinn a bhfuil teilifís aige nó trealamh gur féidir leis comhartha teilifíse a fháil (i.e., aeróg, mias saitilíte, agus rl.,) ceadúnas teilifíse a bheith aige. Teastas atá ann a dhearbhaíonn go bhfuil an táille chuí íoctha agat leis an rialtas agus síntiús íoctha agat leis an gcostas a bhaineann le craolachán na seirbhíse poiblí in Éirinn. Tá do cheadúnas teilifíse a eisíodh do 1 bhliain i gcoitinne.

Seirbhísí cuimsitheacha raidió agus teilifíse atá saor le cláracha siamsaíochta, oideachasúla agus eolais a chraoladh a fheileann do chuile dhuine is brí le craolachán na seirbhíse poiblí in Éirinn. Ní mór do na cláracha seo nuacht agus cúrsaí reatha a sholáthar freisin chomh maith le imeachtaí i dTithe an Oireachtais (Parlaimint na hÉireann) agus i bParlaimint na hEorpa a chlúdach.

Cuireann an rialtas deontas bliantúil ar fáil do RTÉ (eagraíocht náisiúnta craolacháin) a thagann ó na táillí a íocann an pobal ar cheadúnais teilifíse. Tá dualgais ar RTÉ i dtaobh cláracha na seirbhíse poiblí a chraoladh in Éirinn. Bailíonn An Post táille an cheadúnais teilifíse ar son an Aire An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil ag a bhfuil cúram an pholasaí chraolacháin in Éirinn.

Digiteach athrú

Tá cinneadh déanta ag an AE nach mór do gach ballstáit stad craolacháin teilifíse analóige faoi dheireadh na bliana 2012. Is é Saorview an saor-go-haer teilifís digiteach trastíre (DTT) seirbhís a cuireadh in ionad teilifíse analógacha in Éirinn. Tá sé faoi úinéireacht agus á bhainistiú ag RTÉ. Saorsát, seirbhís satailíte, rochtain ar fháil ar na hÉireann saor go haer chainéil teilifíse digití agus seirbhísí dóibh siúd nach bhfuil in ann a fháil Saorview. Bhí athraigh an tseirbhís teilifíse analóige in Éirinn amach ar an 24 Deireadh Fómhair 2012. Tá tuilleadh eolais ar fáil ag saorview.ie.

Nuair a bhíonn an tseirbhís teilifíse analógach múchta, beidh do gléas teilifíse analógacha gá le sraith bosca-barr a fháil teilifíse digití. Dearbhófar do gléas teilifíse analógacha a cheangal go fóill ar cheadúnas teilifíse, le nó gan bosca leagtha-barr.

Rialacha

Má tá teilifís nó trealamh gur féidir leis comhartha teilifíse a fháil i do theach, gnó nó institiúid tá dualgas dleathúil ort ceadúnas teilifíse a bheith agat. Má theipeann ar dhuine fianaise a chur ar fáil do chigire go bhfuil ceadúnas teilifíse aige/aici d'fhéadfadh sé go mbeadh lá sa chúirt ag an duine sin agus is féidir fíneáil mhór a ghearradh ar dhuine dá bharr. Is féidir daoine a bhfuil fíneáil gearrtha orthu agus ordú cúirte, a thug treoir dóibh ceadúnas teilifíse a cheannach, briste acu a chur chuig an bpríosún.

Ní gá duit ceadúnas teilifíse mór breathnú ar an teilifís ar do ríomhaire nó ar an bhfón póca. Mar sin féin, ní mór an ríomhaire a bheith in ann a fháil comhartha dháileadh ag líonraí craolacháin teilifíse traidisiúnta, mar shampla, cábla, satailíte nó aerga.

Nuair ceadúnas teilifíse den chéad uair a eisíodh tá sé fós i bhfeidhm go dtí deireadh na míosa 11ú tar éis na míosa inar eisíodh é. Mar shampla, má d'eisigh an ceadúnas i lár Aibreán beidh sé i bhfeidhm go dtí deireadh mhí an Mhárta an bhliain dár gcionn. Nuair a athnuachan tú é ag deireadh na tréimhse sin, tá an ceadúnas nua i bhfeidhm ar feadh 12 mhí.

Má tá tú os cionn 70 bliain d'aois, is féidir leat a fháil ar cheadúnas teilifíse saor in aisce mar chuid de na phacáiste Sochair Teaghlaigh. D'fhéadfadh roinnt daoine faoi 70 cáiliú freisin don phacáiste Sochar Teaghlaigh agus ceadúnas teilifíse saor in aisce.

Pionóis

Má chiontaítear duine (don chéad uair) mar gheall nach bhfuil ceadúnas teilifíse aige/aici gearrfar fíneáil de €1000 air/uirthi.

Má chiontaítear duine don dara uair mar gheall nár íoc sé/sí ceadúnas teilifíse, gearrfar fíneáil de €2000 air/uirthi.

Rataí

Cosnaíonn ceadúnas teilifíse do theilifís €160.

Níl aon táille le n-íoc ar leasuithe (i.e., athrú seolta) a dhéanamh ar cheadúnais teilifíse reatha.

Conas Iarratas a dhéanamh

Is féidir íoc as ceadúnas teilifíse ag aon oifig an phoist le hairgead tirim, seic, cárta dochair nó cárta creidmheasa. Is féidir íoc as do cheadúnas teilifíse freisin tríd úsáid a bhaint as stampaí coigiltis speisialta do cheadúnas teilifíse.

Más main leat íoc as an gceadúnas teilifíse le seic ní mór an seic a chrosnú agus a bheith iníoctha le An Post. Más ag athnuachaint ceadúnais atá tú ní mór duit freisin an fógra athnuachana a chur leis an iarratas agus d'ainm agus do sheoladh iomlán a chur ar fáil in aon chomhfhreagras.

Is féidir leat a fháil amach conas iarratas a dhéanamh ar cheadúnas teilifíse saor in aisce inár ndoiciméad ar na Sochair Teaghlaigh phacáiste.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Seirbhísí Ceadúnais

An Post
An Post
Seomra 2-123
Ard Oifig an Phoist
Saorphost
Dublin 1
Ireland

Teil:+353 (0)1 7058800
Láithreán Gréasáin: http://www.anpost.ie


Page edited: 27 July 2016