Gearán a dhéanamh maidir le clár teilifíse nó raidió in Éirinn

Réamhrá

Údarás neamhspleách reachtúil é Údarás Craolacháin na hÉireann (ÚCÉ) a bunaíodh faoin Acht Craolacháin, 2009. Rialaíonn sé craolacháin tráchtála agus seirbhíse poiblí araon.

Ainmníonn an Rialtas comhaltaí ÚCÉ agus bíonn an oifig sin acu ar feadh tréimhse cúig bliana.

Má bhíonn gearán agat faoi ábhar a craoladh in Éirinn, féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh leis an gcraoltóir. Mura bhfuil tú sásta leis an bhfreagairt ón gcraoltóir, féadfaidh tú gearán a dhéanamh le ÚCÉ.

I measc an ábhair chraolta ar féidir leat gearán a dhéanamh faoi, tá cláir raidió agus theilifíse, agus fógra a chraol gach craoltóir raidió agus teilifíse poiblí, tráchtála agus pobail sa Stát.

Mar shampla, féadfaidh tú gearán a dhéanamh le ÚCÉ faoi ábhar craolta sa chás nár chomhlíon an craoltóir na ceanglais

leis an méid a leanas a chinntiú:

 • Neamhchlaontacht sa nuacht agus cothroime i gcúrsaí reatha
 • Ní bhíonn an t-ábhar ina údar le díobháil nó masla
 • Dlí agus ord
 • Príobháideacht duine aonair
 • Cóid chaighdeán agus chleachtais maidir le fógraíocht, teilishiopadóireacht, urraíocht agus cur chun cinn tráchtála.

Ní féidir leat gearán a dhéanamh le ÚCÉ faoi chraoltaí a fuarthas sa Stát seo ach atá ceadúnaithe i ndlínse eile, ar nós na Ríochta Aontaithe.

Neamhchlaontacht agus cothroime

Ní mór do chraoltóirí a chinntiú go bhfuil an nuacht a chraoltar tuairiscithe agus a curtha i láthair ar bhealach oibiachtúil agus neamhchlaonta – ní mór dóibh an nuacht a chur i láthair gan a dtuairimí féin a léiriú. Two or more related broadcasts may be considered as a whole if they are transmitted within a reasonable period of time. Tá Cód Cothroime, Oibiachtúlacht agus Neamhchlaontachta sa Nuacht agus i gCúrsaí Reatha ann ina dtugtar cuntas ar na prionsabail agus na rialachas nach mór do chraoltóirí leanúint.

Díobháil nó maslú

Ní mór do gach craoltóir a chinntiú nach gcraolann siad aon rud a bhféadfaí caitheamh leis go réasúnta amhail bheith ina chúis díobhála nó mhaslaithe mhíchuí. Ina leith seo, tá Cód um Chaighdeáin Chlár ina bhfuil prionsabail agus rialacha nach mór do chraoltóirí leanúint. Sonraítear sa Chód réimse tosca a d’fhéadfaí a chur san áireamh nuair a dheimhnítear cibé acu an bhféadfadh nó nach bhféadfadh ábhar cláir bheith ina chúis le maslú nó díobháil mhíchuí.

Dlí agus ord

Ní mór do gach craoltóir a dhéanamh cinnte nach gcraolann sé aon rud go bhféadfaí go réasúnta a rá go spreagfadh sé nó go gcuirfeadh sé chun cinn an chóiriúlacht nó go mbeadh baol ann an bonn a bhaint as údarás an Stáit.

Príobháideachas an duine

Tá sé mar dhualgas ar an gcraoltóir a dhéanamh cinnte nach gcuirtear isteach go míréasúnta ar phríobháideachas an duine i gcláracha a chraolann sé agus sna bealaí a thógann sé leis na cláracha sin a dhéanamh.

Cóid a bhaineann le fógraíocht, siopadóireacht teilifíse, urraíocht agus cur chun cinn tráchtála

Ní mór do chraoltóirí oibriú laistigh de dhá chód bhunaithe caighdeán agus cleachtais do chumarsáid tráchtála. Is iad seo an Cód Ginearálta Cumarsáid Tráchtála agus Cód Cumarsáid Tráchtála na Leanaí.

I measc na saghsanna cumarsáid tráchtála, tá fógraíocht, urraíocht, teilishiopadóireacht agus suíomh táirgí ach ní áirítear leo fógraí seirbhís poiblí agus achainíocha carthanais a chraoltar saor in aisce. Sonraítear sainmhíniú iomlán air sin atá i gceist le cumarsáid tráchtála sa Chód Ginearálta Cumarsáid Tráchtála.

Gearán a dhéanamh

Má bhíonn gearán agat faoi ábhar a craoladh in Éirinn, ní mór duit do ghearán a dhéanamh leis an gcraoltóir ar dtús. Ba cheart duit do ghearán a dhéanamh i scríbhinn. Tugtar cuntas ar conas do ghearán a dhéanamh i gCód Cleachtais um Láimhseáil Gearán an chraoltóra. Féadtar teacht air seo i mír ghearán láithreán gréasáin chraoltóirí.

Mura bhfuil tú sásta leis an bhfreagairt ón gcraoltóir, féadfaidh tú gearán a dhéanamh le ÚCÉ.

Do ghearán a dhéanamh leis an gcraoltóir

Ní mór go bhfuil do ghearán i scríbhinn agus ní mór é a dhéanamh laistigh de 30 lá tar éis an chraolta. Má bhaineann do ghearán le dhá chraoladh neamhghaolmhara nó níos mó, ní mór é a sheoladh ar aghaidh laistigh de 30 lá tar éis chraolta níos luaithe nó is luaithe. Má bhaineann do ghearán le dhá chraoladh ghaolmhara nó níos mó, a ndéantar ar a laghad dhá cheann díobh ar dhátaí éagsúla, ní mór é a sheoladh laistigh de 30 lá tar éis dháta an ghearáin níos déanaí nó is déanaí de na craoltaí seo.

Ní mór do do ghearán, chomh maith:

 • Dáta agus am an chraolta a áireamh, mar aon leis an gcainéal ar ar craoladh é
 • Teacht faoi chuimsiú na gcód agus/nó na reachtaíochta ábhartha craolacháin
 • Achoimre ghearr mhionsonraithe a áireamh air sin a bhféadfadh bheith ina údar maslaithe.

Gearán a dhéanamh le ÚCÉ

Má rinne tú gearán leis an gcraoltóir agus mura bhfuil tú sásta lena bhfreagairt, féadfaidh tú do ghearán a fhormhéadú chuig ÚCÉ.

Ní mór go mbaineann do ghearán le craoladh a rinne seirbhís chraolacháin Éireannach. Ní mór duit do ghearán a dhéanamh laistigh de 14 lá tar éis chinneadh an chraoltóra nó amfhráma an chraoltóra chun freagairt a eisiúint duit mura ndearna siad amhlaidh. Tá sé de lánrogha ag ÚCÉ chun glacadh le gearáin a fuarthas tráth níos déanaí ná 14 lá.

Má bhíonn gearán agat faoi ábhar a craoladh in Éirinn, ní mór duit do ghearán a dhéanamh leis an gcraoltóir ar dtús. Déanann tú do ghearán go díreach le ÚCÉ, áfach, má bhaineann an gearán le saincheisteanna príobháideachta, neamhainmníocht nó má sholáthraíonn an gearánaí cúis inghlactha faoin bhfáth nár cheart an gearán a atreorú chuig an gcraoltóir ar dtús.

Breithneoidh ÚCÉ ábhar an chláir a ndearnadh gearán faoi ina iomláine agus ina chomhthéacs agus tagairt á déanamh don mhéid a leanas:

 • Na ceisteanna a shainaithnítear sa ghearán
 • Seacht bprionsabal an Chóid seo agus ceanglais gach cinn de na prionsabail
 • Forálacha an Achta Craolacháin, 2009
 • Forálacha na Treorach maidir le Seirbhísí na Meán Closamhairc 2010/13/AE
 • Nósanna imeachta, cleachtais agus beartais ÚCÉ

Déanfaidh ÚCÉ cinneadh ar cibé acu ar léirigh nó nár léirigh an craoltóir meas ar na cóid agus an reachtaíocht ábhartha.

Cuirtear gach cinneadh de chuid ÚCÉ ar fáil don phobal. Mura measann ÚCÉ go bhfuil sé neamhchuí amhlaidh a dhéanamh, scaiptear achoimrí faoi gach gearán chuig na meáin agus déantar gnéithe díobh ar a láithreán gréasáin. Cuirtear ainm an ghearánaí san áireamh san fhaisnéis a fhoilsítear. Féadfaidh tú rochtain a fháil ar chinntí a rinne ÚCÉ anseo.

Rataí

Níl aon mhuirear ar ghearán a dhéanamh le craoltóir nó le ÚCÉ.

Níl sé de chumhacht ag an gCGC costais a bhronnadh ar aon pháirtí.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Má bhíonn gearán agat faoi ábhar a craoladh in Éirinn, ní mór duit do ghearán a dhéanamh leis an gcraoltóir ar dtús.

Ina theannta sin, féadtar gearáin a chur faoi bhráid:

Údarás Craolacháin na hÉireann

2-5 Plás Warrington
Baile Átha Cliath 2
Éire

Teil:+353 1 644 1200
Facs:+353 1 644 1299
Láithreán Gréasáin: http://www.bai.ie/
R-phost: info@bai.ie

Page edited: 3 November 2015