Gearán a dhéanamh faoi nuachtán nó faoi iris

Réamhrá

Preas saor atá againn in Éirinn. Ciallaíonn sé seo nach bhfuil smacht ag an Rialtas ar na scéalta a thograíonn an preas a fhoilsiú agus nach féidir leo cinsireacht a dhéanamh orthu. Tá caighdeáin ghairmiúla agus iompair ann, áfach, a gcaithfidh na meáin chlóite cloí leo. Tá siad sin leagtha amach sa Cód Cleachtais le haghaidh Nuachtán agus Tréimhseachán a chuireann Oifig Ombudsman an Phreasa agus Comhairle Preasa na hÉireann i bhfeidhm.

Cuireann Oifig Ombudsman an Phreasa fóram neamhspleách ar fáil chun gearáin a dhéanann an pobal in aghaidh an phreasa a réiteach go tapa, saor in aisce agus ar bhealach nach gá dul chun cúirte fúthu. Féadfaidh tú gearán a dhéanamh chuig Ombudsman an Phreasa má cuireadh isteach go pearsanta ort de bharr sárú an Chóid Chleachtais.

Gearán a Dhéanamh

Cad faoi ar féidir liom gearán a dhéanamh?

Féadfaidh tú gearán a dhéanamh chuig Ombudsman an Phreasa faoi alt ar bith a léigh tú i nuachtán Éireannach (lena n-áirítear eagráin Éireannacha de nuachtáin na RA) nó in iris Éireannach a mheasann tú a sháraíonn an cód. Baineann sé seo le nuachtáin náisiúnta, cúige agus réigiúnacha. Féadfaidh tú gearán a dhéanamh freisin faoi iompar iriseora a mheasann tú a sháraigh an cód.

Ní féidir le hOmbudsman an Phreasa déileáil ach amháin le gearáin lóisteáil laistigh de 3 mhí ó am an fhoilsithe nó an eachtra.

Má tá gearán le déanamh ní mór don alt nó don iompar na caighdeáin ghairmiúla agus iompair atá leagtha síos sa Chód Cleachtais le haghaidh Nuachtán agus Tréimhseachán a shárú. Lena chois sin ní mór go mbeadh tionchar díreach ag an alt nó ag an iompar atá i gceist ort féin agus baint aige leat. Ní bhacfaidh Ombudsman an Phreasa leis an ngearán má tá imeachtaí dlíthiúla tionscanta faoi.

Cad ba chóir dom a dhéanamh ar dtús?

Caithfidh tú do ghearán a dhéanamh le heagarthóir an nuachtáin nó na hirise atá i gceist agus a mhíniú cén fáth a gceapann tú gur sáraíodh an cód. Mura bhfaigheann tú freagra laistigh d'achar réasúnta (thart faoi coicís) nó mura bhfuil tú sásta leis an bhfreagra, féadfaidh tú gearán a dhéanamh chuig Ombudsman an Phreasa

Cén chaoi ar féidir liom gearán a dhéanamh le hOmbudsman an Phreasa

Ní mór duit do ghearán a lóisteáil le hOmbudsman an Phreasa laistigh de 3 mhí ón dáta ar foilsíodh an t-alt nó ar tharla an teagmhas. Má bhí tú i dteagmháil le heagarthóir an nuachtáin nó na hirise agus murar éirigh leat an scéal a réiteach ba chóir duit do ghearán a dhéanamh gan mhoill i scríbhinn chuig Ombudsman an Phreasa.

Ba chóir na nithe seo a leanas a bheith i do ghearáin chuig Ombudsman an Phreasa:

  • Do shonraí teagmhála
  • Coimriú gearr ar do ghearán ag tabhairt le fios cad é an chuid (nó na codanna) den Chód Cleachtais a mheasann tú a sáraíodh agus an fháth a mheasann tú é sin.
  • Gearrthóg den alt mar aon leis an dáta más faoi alt atá do ghearán. Má tá tú ag déanamh do ghearáin le ríomhphost nó ar líne ní mór duit cóip crua den alt a sheoladh laistigh de 7 lá nó é a chur mar cheangaltán (nó mar nasc) leis an teachtaireacht ríomhphoist.
  • Cóipeanna d'aon chomhfhreagras idir tú féin agus eagarthóir an nuachtáin nó na hirise.

Mura bhfuil tú cinnte faoin mbealach chun do ghearán a déanamh féadfaidh tú dul i dteagmháil le hOmbudsman an Phreasa.


Cad a tharlaíonn ansin?

Má ghlactar le do ghearán cuirfidh Ombudsman an Phreasa cóip de do ghearán chuig eagarthóir an fhoilseacháin agus déanfaidh sé/sí iarracht do ghearán a réiteach trí phróiseas réitigh. D'fhéadfadh sé sin suas le 6 seachtaine a thógáil.

Murar féidir teacht ar réiteach déanfaidh Ombudsman an Phreasa iniúchadh níos grinne ar do chás agus tabharfaidh sé/sí cinneadh faoi. Má mheastar go bhfuil ábhar suntasach ag baint le do chás nó go bhfuil sé an-chasta d'fhéadfaí é a chur os comhair Chomhairle Phreasa na hÉireann le cinneadh a dhéanamh faoi.

Má dhéantar cinneadh i d'fhabhar beidh ar an nuachtán nó ar an iris an cinneadh a fhoilsiú. Foilseofar an cinneadh ar láithreán gréasáin Ombudsman an Phreasa, freisin.

tuilleadh eolais maidir leis an nós imeachta gearán ar shuíomh gréasáin an Ombudsman an Phreasa.

An féidir liom achomharc a dhéanamh in aghaidh cinnidh?

Féadfaidh achomharc a dhéanamh in aghaidh cinnidh chuig Comhairle Preasa na hÉireann. Ní mór duit d'achomharc a lóisteáil laistigh de 2 sheachtain ó am an chinnte. Caithfidh tú an bunús atá le d'achomharc a lua agus fáth réasúnta a thabhairt. Rudaí mar faisnéis nua a bheith tagtha chun solais a bheadh i gceist anseo.

Tuilleadh eolais

Oifig an Ombudsman Preasa

3 Cearnóg an Iarthair
Sráid an Phiarsaigh
Baile Atha Cliath 2
D02 N567

Lóghlao:1890 208 080
Facs:(01) 674 0046
Láithreán Gréasáin: http://www.pressombudsman.ie
R-phost: info@pressombudsman.ie

Comhairle Phreasa na hÉireann

3 Cearnóg an Iarthair
Sráid an Phiarsaigh
Baile Atha Cliath 2
D02 N567

Teil:(01) 648 9130
Facs:(01) 674 0046
Láithreán Gréasáin: http://www.presscouncil.ie
R-phost: info@presscouncil.ie

Page edited: 3 April 2014