Cinsireacht Taifeadtaí Fístéipe agus DVD

Eolas

Tá dualgas ar an Oifig Aicmithe Scannán na hÉireann (OASÉ) scrúdú a dhéanamh ar gach taifeadadh fístéipe/DVD atá ceaptha le dáileadh poiblí in Éirinn. Is iad an Acht um Thaifeadtaí Fístéipe 1989 agus an tAcht um an Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha) 2008 an príomhreachtaíocht a chuimsíonn cinsireacht taifeadtaí fístéipe/DVD.

Is féidir fístéip nó DVD:

 • A rangú feiliúnach d'aoisghrúpa faoi leith

 • A rangú mífheiliúnach le breathnú air.

Rialacha

Bíonn gach fístéip/DVD rangaithe feiliúnach d'aoisghrúpa faoi leith ach amháin sa chás go bhfuil cosc curtha air faoi Mhír 3 (1) den Acht um Thaifeadtaí Fístéipe, 1989.

Is féidir cosc a chur ar fhístéip/DVD má cheapann an Oifig Aicmithe Scannán na hÉireann:

 • Go b'fhéadfadh sé a bheith ina spreagadh ag daoine coireanna a chur i gcrích,
 • Go b'fhéadfadh sé fuath a chothú i gcoinne grúpa daoine sa Stát nó taobh amuigh di nó
 • Mar gheall go bhfuil sé gáirsiúil nó mígheanasach, gur dóigh go ndéanfadh sé daoine a thruailliú nó a chur ar a n-aimhleas,

 • Tá gníomhartha foréigneacha troma nó cruáil (san áireamh ciorrú agus ciapadh) le daoine nó ainmhithe léirithe ann.

Ní gá don OASÉ an rangú céanna a thabhairt do fístéip/DVD leis an bpríomhscannán agus is féidir fístéip agus DVD a rangú éagsúil óna chéile má bhíonn ábhar difriúil iontu. Tá an córas rangaithe in Éirinn mórán cosúil leo siúd atá i dtíortha eile.

Rangú fístéipeanna/DVD in úsáid faoi láthair

Seo a leanas an ragnú mar atá faoi láthair:

 • G: feiliúnach do dhaoine go ginearálta
 • PG: feiliúnach do dhaoine go ginearálta, ach moltar go mbeadh treoir ó thuismitheoir do leanaí faoi 12
 • 12: feiliúnach do dhaoine atá 12 nó ós a chionn
 • 15: feiliúnach do dhaoine atá 15 nó ós a chionn
 • 18: feiliúnach do dhaoine atá 18 nó ós a chionn

Coireanna agus Pionóis faoin Acht um Thaifeadtaí Fístéipe

Tá roinnt coireanna faoin Acht um Thaifeadtaí Fístéipe, san áireamh fístéipeanna/DVD a bhfuil cosc orthu nó leis an teastas mícheart a thabhairt isteach sa tír, a bheith i do sheilbh nó a sholáthar nó fístéipeanna/DVD a sholáthar gan aon cheadúnas a bheith agat.

Is féidir leis an bpobal tuairisc maidir le aon sárú ar an Acht a chur chuig Oifig Aicmithe Scannán na hÉireann nó chuig an nGarda a bhfuil sé de chead acu fístéipeanna/DVD a bhfuil cosc orthu nó a bhfuil an teastas mícheart orthu a thógáil ó sholáthraithe. I measc na bpionós gur féidir a ghearradh i dtaobh sárú an Achta tá fíneálacha, agus i gcásanna faoi leith, téarma sa phríosún.

Gearán a dhéanamh

Féadfaidh tú gearán a dhéanamh faoi chinntí an OASÉ maidir le haicmiú. Mura bhfuil tú sásta le cinneadh an OASÉ ar do ghearán, féadfaidh tú do ghearán a chur faoi bhráid an Ombudsman ábhartha. I dtaobh gearán a bhaineann le leanaí, déan teagmháil le hOifig an Ombudsman do Leanaí, i dtaobh gach gearáin eile, déan teagmháil le hOifig an Ombudsman.

Achomharc a dhéanamh i gcoinne aicmiú físeáin/DVD

Tá naonúr comhaltaí ar an mBord Achomhairc um Aicmiú Scannán a cheapann an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais. Ní mór achomharc a dhéanamh i gcoinne chinneadh an OASÉ maidir le haicmiú físeáin/DVD leis an mBord Achomhairc um Aicmiú Scannán laistigh de thrí mhí tar éis dháta an aicmithe.

Taifid coinnithe in OASÉ

Tá cláir coinnithe in OASÉ maidir le saothar ar tugadh teastais dó agus ar cuireadh cosc air chomh maith le cláir na Miondíoltóirí agus Mórdhíoltóirí fístéipeanna/DVD. Is féidir na cláir seo a scrúdú in OASÉ. Faoi láthair, níl aon táille le n-íoc as an tseirbhís seo.

Rataí

Táillí

Ní ghearrtar aon táille ar ghearán a dhéanamh leis an Ombudsman.

OASÉ, atá féin-mhaoinithe, táillí ar dháileoirí scannán leis na costais a bhaineann le teastais agus rangú a chlúdach.

Euro 1,000 a ghearrtar mar tháille le hachomharc a dhéanamh chuig an mBord Achomhairc um Chinsireacht Scannán.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Oifig Aicmithe Scannán na hÉireann

Siúlán Blackhall
Margadh na Feirme
Baile Átha Cliath 7
Éire

Teil:(01) 799 6100
Láithreán Gréasáin: http://www.ifco.ie
R-phost: info@ifco.gov.ie

Page edited: 7 January 2016