Cinsireacht scannán in Éirinn

Eolas

Tá dualgas ar an Oifig Aicmithe Scannán na hÉireann (OASÉ) gach scannán, fístéipeanna agus DVD, a bhfuil sé i gceist iad a scaipeadh ar an bpobal a scrúdú agus deimhniú go bhfuileadar sásúil le go mbeadh an pobal ag breathnú orthu. Is féidir leis an OASÉ cosc a chur ar scannán, fístéip nó DVD nó, is iondúil, go ndéantar iad a rangú de réir feiliúnachta do na haoisghrúpaí éagsúla.

Rialacha

Cosc a chur ar scannán

Is féidir a rá nach bhfuil scannán feiliúnach go mbeadh daoine ag breathnú air (i bhfocail eile, cosc curtha air) má bhíonn an OASÉ den tuairim go bhfuil an scannán mígheanasach, gáirsiúil nó diamhaslach nó go bhféadfadh sé a bheith in aghaidh nó in ann bonn a bhaint ón moráltacht phoiblí. Is féidir leis an OASÉ freisin rialú nach mór píosaí faoi leith a bhaint as scannán sular féidir teastas a thabhairt dó. Ní mór don OASÉ freisin breathnú ar an ábhar bolscaireachta a bhaineann leis an scannán agus é a cheadú. Ní mór cóip den teastas a eisítear a thaispeáint ar feadh 10 soicind ar a laghad díreach roimh tús an scannáin.

Cinsireacht agus clubanna príobháideacha scannáin

Níl aon dualgas ar chlubanna príobháideacha scannáin (mar shampla Ionad Scannáin na hÉireann) scannáin a thaispeáintear do bhaill an chlub amháin a chur chuig an OASÉ le rangú.

Rangú scannáin in úsáid faoi láthair

Déantar scannáin in Éirinn a rangú mórán ar an mbunús céanna le tíortha eile. Déantar sleachta bolscaireachta ó scannáin a rangú freisin agus ní féidir iad a thaispeáint ach amháin nuair atá scannán den rangú céanna dhá thaispeáint.

Mar seo a leanas atá forbhreathnú ar an gcóras reatha aicmithe scannán d’Éirinn:

  • G (Ginearálta): Tá an scannán oiriúnach do gach duine, leanaí óga san áireamh
  • PG (Treoir Tuismitheora): Cé gur féidir le leanaí gan tionlacan tuismitheora féachaint ar an scannán, moltar go mbeadh treoir tuismitheora tugtha do leanaí faoi 12 bhliain d’aois maidir le hoiriúnacht an scannáin. D’fhéadfadh téamaí nó coincheapa daoine fásta a bheith sa scannán gur mhaith le tuismitheoirí a bheith ar an eolas fúthu. Más téama rómánsúil atá i gceist, d’fhéadfadh go mbeadh radhairc ghnéasacha nó nochtacht ar feadh seal an-ghearr ann. Anuas air sin, d’fhéadfadh roinnt foréigin nó drochtheanga éadrom a bheith i gceist.
  • 12A: Cé go bhfuil an scannán oiriúnach, i dtuairim an OASÉ, do dhaoine atá os cionn 12 bhliain d’aois amháin, is féidir duine atá faoi bliana d’aois a scaoileadh isteach le breathnú air má tá tuismitheoir nó caomhnóir in éineacht leis/léi.
  • 15A: Cé go bhfuil an scannán oiriúnach, i dtuairim an OASÉ, do dhaoine atá os cionn 15 bliana d’aois amháin, is féidir duine atá faoi 15 bliana d’aois a scaoileadh isteach le breathnú air má tá tuismitheoir nó caomhnóir in éineacht leis/léi.
  • 16: Meastar go bhfuil scannáin a aicmítear sa chatagóir seo oiriúnach do dhaoine atá sé bliana déag d’aois nó os a chionn sin. Ní féidir cead isteach a thabhairt do leanaí faoin aois seo chuig taispeáint an scannáin. D’fhéadfadh ábhar foréigneach agus léiriú foréigin a bheith ní ba threise ná i scannáin a shainítear amhail 15A.
  • Os cionn 18: Ní féidir ach le daoine os cionn 18 mbliana freastal ar thaispeáint an scannáin seo. Beidh téamaí daoine fásta ann agus d’fhéadfadh go mbeadh radhairc de ghnéas nó d’fhoréigean ann. Anuas air sin, d’fhéadfadh drochtheanga, lena n-áirítear eascainí láidre gnéasacha.

Gearán a dhéanamh

Féadfaidh tú gearán a dhéanamh faoi chinntí an OASÉ maidir le haicmiú. Mura bhfuil tú sásta le cinneadh an OASÉ ar do ghearán, féadfaidh tú do ghearán a chur faoi bhráid an Ombudsman ábhartha. I dtaobh gearán a bhaineann le leanaí, déan teagmháil le hOifig an Ombudsman do Leanaí, i dtaobh na ngearán go léir eile, déan teagmháil le hOifig an Ombudsman.

An Bord Achomhairc um Chinsireacht Scannán

Tá naonúr comhaltaí ar an mBord Achomhairc um Aicmiú Scannán a cheapann an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais. Tá cinneadh an Bhoird Achomhairc críochnaitheach, ach féadtar an scannán a chur faoi bhráid an OASÉ athuair i ndiaidh seacht mbliana.

Coireanna agus Pionóis faoi na hAchtanna um Chinsearacht Scannán

Tá roinnt coireanna faoi na hAchtanna um Chinsireacht Scannán, san áireamh tá scannán a thaispeáint gan teastas, teip cloí le téarmaí an teastais teoranta agus ábhar bolscaireachta a thaispeáint nach bhfuil ceadaithe ag an OASÉ.

Tá athbhreithniú dhá dhéanamh faoi láthair ar na fíneálacha a bhaineann le sárú na nAchtanna.

Taifid coinnithe in OASÉ

Tá cláir éagsúla, nach bhfuil ar fad coinnithe ar ríomhaire, coinnithe in OASÉ. Tá buneolas ar fáil ar Chlár na Scannán maidir le gach scannán agus sliocht bolscaireachta a scrúdaíodh, an teastas a bronnadh san áireamh. Tá eolas maidir le píosaí a gearradh amach as scannáin faoi leith coinnithe ar Chlár na nGearrthacha agus sonraí ar Chlár na gColfairtí maidir le scannáin ar cuireadh cosc orthu. Tá sonraí maidir le cinneadh a tógadh ar achomhairc ar Chlár Bhord na nAchomharc chomh maith le aon chinneadh a thóg Bord Achomhairc um Chinsearacht Scannán. Tá Clár Cuntas agus Íocaíochtaí ann freisin.

Is féidir an t-eolas thuasluaite a scrúdú in OASÉ. Faoi láthair, níl aon táille le n-íoc as an tseirbhís seo.

Rataí

Táillí

Ní ghearrtar aon táille ar ghearán a dhéanamh leis an Ombudsman.

Gearrann OASÉ, atá féin-mhaoinithe, táillí ar dháileoirí scannán leis na costais a bhaineann le teastais agus rangú a chlúdach. Ní ghearrtar táille ar dháileoir má cheapann an OASÉ gur scannán oideachasúil atá i gceist.

Tá athbhreithniú dhá dhéanamh faoi láthair ar an gcóras táillí reatha.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Oifig Aicmithe Scannán na hÉireann

Siúlán Blackhall
Margadh na Feirme
Baile Átha Cliath 7
Éire

Teil:(01) 799 6100
Láithreán Gréasáin: http://www.ifco.ie
R-phost: info@ifco.gov.ie

Page edited: 23 November 2015