Sábháilteacht Táirgí Leictreacha agus Gáis agus Troscáin

Eolas

Bíonn táirgí leictreacha agus gáis a bhíonn ar díol agus a bhíonn in úsáid ar fud an AE faoi réir ag caighdeáin sábháilteachta. Tá sé mar aidhm ag na caighdeáin sin cosaint a thabhairt do thomhaltóirí agus an baol gortaithe atá ann d’aon duine a úsáideann na táirgí seo a chosc nó a laghdú. Is forbhreathnú é seo a leanas ar na príomhforálacha den dlí a bhaineann leis na caighdeáin sin.

Táirgí Leictreacha

Leagann reachtaíocht an AE agus reachtaíocht na hÉireann síos caighdeáin sábháilteachta do tháirgí leictreacha a úsáidtear agus a dhíoltar in Éirinn agus ar fud Bhallstáit eile an AE.

Tá sé mar aidhm ag I.R 428 de 1992 Treoir Trealamh Leictreach Ísealvoltais agus ag leasuithe ina dhiaidh sin (I.R. Uimh 307 de 1994) chun a chinntiú go gcomhlíonann gach trealamh leictreach a chuirtear ar an margadh san Aontas Eorpach caighdeáin sláinte agus sábháilteachta. Níor chóir tríd is tríd, go gcuirfeadh trealamh leictreach a úsáidtear sa bhaile daoine, ainmhithe tí ná maoin i gcontúirt in aon turas. Go sonrach, níor chóir go dtarlódh guais de bharr táirgí leictreacha trí:

  • an trealamh é féin (mar shampla, táirgí leictreacha a bheith ag téamh an iomarca agus mar sin é a bheith ina ghuais)

  • trí idirghníomhú an trealaimh leis an gcomhshaol (mar shampla táirge atá contúirteach agus é ag obair – citeal ag ligean uisce amach agus é a bheith ina chontúirt nuair a fhiuchtar uisce ann

Maítear sa dlí gur féidir glacadh leis go mbíonn trealamh leictreach sábháilte ach nach mór é a úsáid chun na críocha a bhfuil sé leagtha amach lena n-aghaidh. Mar sin ní mór do thomhaltóir aird a thabhairt ar rabhadh a bhíonn le feiceáil ar tháirgí. (Mar shampla, rabhadh a bhí ar thriomadóirí gruaige mar ‘ní ceadmhach é a úsáid i seomra folctha' srl.).

De bhrí go bhfuil plocóidí, soicéid agus seoláin difriúil in Éirinn ón gcuid eile den Eoraip tá caighdeáin leictreachais forbartha ag Údarás Caighdeán na hÉireann lena chinntiú go gcomhlíontar caighdeáin sábháilteachta. Is iad na caighdeáin sonracha lena gclúdaítear iad ná:

Is iad na plocóidí caighdeánacha a úsáidtear in Éirinn ná cinn 3 phionna IS411 (BS 1363). Tá sé de cheart agat a bheith ag súil go mbeidh plocóid 3 phionna le haon ábhar leictreach a cheannaíonn tú in Éirinn. Mura mbíonn sé sin leis, d’fhéadfaí an t-ábhar a bhreithniú mar ábhar "nach bhfuil ceart dá úsáid" de réir An tAcht um Dhíol Earraí agus Soláthar Seirbhísí 1980. Ná triail go deo plocóid dhá phionna a chur isteach i soicéad thrí phionna. Tá breis eolais ag an mBord Soláthar Leictreachais um Shábháilteacht sa Bhaile

Gairis Gáis

Bíonn gairis a dhónn gás freisin faoi réir ag caighdeáin diana lena chinntiú go mbíonn siad sábháilte le húsáid sa bhaile. Clúdaíonn gaireas a lasann le gás rudaí ar nós coirí téimh a úsáidtear sa teach, bruthairí gáis, soilsiú gáis, téitheoirí gáis, srl. Leagann IR uimh 101 de 1992 agus IR Uimh 150 de 1995 amach na ceanglais do dhéantúsóirí gaireas gás-lasta.

Leagann na ceanglais amach na caighdeáin maidir le fógraí rabhaidh a chaitear a ghreamú leis na gairis sin, an cineál gáis a úsáidfear, leibhéil bhrú, srl. Ba chóir go mbeadh marc CE ar gach gaireas gáis a táirgeadh ó 1997 a úsáidtear san AE lena thaispeáint go gcomhlíonann siad na dlíthe sin.

Má tá tú ag cur isteach ghaireas gáis, is riachtanas dlíthiúil go shuiteálaí gáis cláraithe gairis gáis a shuiteáil. Tá Clár na Suiteálaithe Gáis na hÉireann (RGII) ceaptha ag an gCoimisiún um Rialáil Fóntas mar an comhlacht maoirseachta sábháilteachta gáis. Bíonn comhlachtaí a oibríonn ar shuiteálacha gáis, a chuireann isteach gairis gáis nó a sholáthraíonn seirbhísiú gaireas cláraithe leis an RGII. Le clárú ní mór don suiteálaí na ceanglais oiliúna sábháilteachta agus ceanglais eile.

An Lipéad CE

Ba chóir go mbeadh marc CE ar gach táirge leictreach agus gaireas gáis. Ciallaíonn an lipéad CE go gcomhlíonann an táirge gach caighdeán sláinte, sábháilteachta agus cosanta comhshaoil de chuid an Aontais Eorpaigh agus de chuid na mBallstát inar ceannaíodh an t-ábhar. Is féidir leis an marc a bheith ar an ábhar é féin nó ar an bpacáistiú. Coinnigh súil amach don mharc CE sula gceannaíonn tú táirgí leictreacha nó gáis.

Sábháilteacht Dóiteáin do Throscán

Faoi réir I.R. 316 de 1995 an tOrdú um Chaighdeáin agus Taighde Tionsclaíoch (Sábháilteacht Dóiteáin) (Troscán Tí) 1995 bíonn oibleagáid ar aon duine a dhéanann troscán in Éirinn, a dhíolann é nó a dheisíonn troscán chun a chinntiú go gcomhlíonann na hábhair a úsáidtear (lena n-áirítear cúr, líonadh, clúdaigh agus frámaí) le caighdeáin sábháilteachta. Go sonrach, caithfidh troscán teacht slán tríd an ‘tástáil toitíní’. Cruthaíonn an tástáil sin nach bhfuil aon bhaol ann go rachaidh clúdaigh, cúr agus ábhair líneála trí thine ó chipín solais a bhíonn lasta nó ó thoitín. Ba chóir lipéad soiléir a chur ar gach troscán a théann tríd an tástáil seo chun a léiriú go gcomhlíonann sé le dlíthe sábháilteachta dóiteáin na hÉireann.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Oifig an Stiúrthóra Gnóthaí Tomhaltóírí

4 Sráid Fhearchair
Dublin 2
Ireland

Teil:+353 (0)1 402 5500
Lóghlao:1890 220 229
Facs:+353 (0)1 402 5501
Láithreán Gréasáin: http://www.odca.ie
R-phost: odca@entemp.ie

Page edited: 2 October 2017