Cleachtais tráchtála éagóracha

Réamhrá

Baineann Treoir an AE i leith Cleachtas Tráchtála Éagórach (Treoir 2005/28/CE an 11 Bealtaine 2005) le cleachtais tráchtála gnó-go-tomhaltóir éagóracha (ní bhaineann sé le gnó idir gnóthaí). Forálann an tAcht um Chosaint Tomhaltóirí 2007, a tháinig i bhfeidhm i mBealtaine 2007, dá forfheidhmiú in Éirinn. Tá gach cuid den Acht curtha i bhfeidhm (lasmuigh d'Ailt 48 agus 49 a bhaineann le formhuirir ar mhodhanna áirithe íocaíochta – féach thíos).

Forálann an tAcht go gcuirtear cosc ar raon de chleachtais trádála éagóracha, mhíthreoracha agus fhóbartacha más cosúil go laghdóidís go mór do chumas rogha eolasach a dhéanamh maidir leis an táirge atá i gceist agus go ndéanfá cinneadh faoi idirbheart dá mbarr nach ndéanfá murach iad. Cuirtear cosc ar na cleachtais seo má chomhlíonann siad dhá choinníoll:

 1. Tá siad éagórach, míthreorach nó fóbartach
 2. D'fhéadfadh siad do rogha mar thomhaltóir a riocht

Forálann an reachtaíocht seo go gcuirtear cosc ar chleachtais áirithe i gcónaí - ní chaithfidh na cleachtais seo an dara coinníoll a chomhlíonadh.

Tugadh an fhreagracht don Ghníomhaireacht Náisiúnta Tomhaltóirí chun forálacha na reachtaíochta a fhorfheidhmiú. Tá ról ag an Bhainc Ceannais na hÉireann freisin i bhforálacha a fhorfheidhmiú i réimse na seirbhísí airgeadais. Tá tuilleadh eolais le fáil anseo maidir le forfheidhmiú.

Cleachtais éagóracha

Meastar go bhfuil cleachtas tráchtála éagórach má thagann sé salach ar riachtanais na dúthrachta gairmiúla. Is éard is brí leis seo ná go dtagann sé salach ar phrionsabal ginearálta an dea-rúin i réimse gníomhaíochta an trádálaí agus/nó ar chaighdeán na hoilteachta agus an chúraim ar féidir a bheith ag súil go gcuirfeadh an trádálaí ar fáil do thomhaltóirí.

Cleachtais mhíthreoracha

Chuir reachtaíocht tomhaltóirí an bhí ann cheana féin cosc ar roinnt cleachtais tráchtála mhíthreoracha, mar shampla fógraí míthreoracha. Forálann an tAcht seo do liosta níos cuimsithí de chleachtais choiscthe. Níor chlúdaigh an reachtaíocht roimhe maoin a dhíol ach tá sé clúdaithe faoi scóip an Achta seo. Tá sé de chumhacht ag an Aire Rialacháin a dhéanamh a leagann síos an cineál eolais a gcaithfear a chur ar fáil le táirgí sainiúla agus le fógraíocht shainiúil.

Forálann an tAcht go bhfuil cleachtais áirithe maidir le:

 • Táirgí
 • Margaíocht agus fógraíocht
 • Cóid chleachtais
 • Eolas a fhágáil ar lár
 • Eolas nach bhfuil soiléir
 • Íocaíochtaí


míthreorach. Leagtar amach tuilleadh eolais maidir leis na cleachtais shainiúla seo thíos:

Táirgí

Tá cleachtas tráchtála míthreorach má chuireann sé eolas bréagach ar fáil, nó dá gcuirfeadh sé faoi deara duit a bheith meallta maidir le ceann de na nithe seo a leanas:

 • Marthain nó nádúr táirge agus a phríomhthréithe
 • An praghas
 • An gá le haon chomhpháirt, athchur, seirbhísiú nó deisiú
 • Marthain, méid nó nádúr aon fhaomhadh nó urraíocht (díreach nó indíreach) an táirge le haonáin eile
 • Nádúr, tréithe nó cearta an trádálaí
 • Méid ghealltanais an trádálaí
 • Ceannfháthanna an trádálaí don chleachtas trádálaí
 • Nádúr phróiseas soláthair an trádálaí
 • Cearta dlíthiúla tomhaltóra

Tugann an tAcht an chumhacht don Aire Rialacháin a dhéanamh a éilíonn go dtugtar eolas sonraithe le táirgí áirithe.

Margaíocht agus fógraíocht

Tá cleachtas tráchtála a bhaineann le margaíocht nó fógraíocht míthreorach má chuireann sé faoi deara don ghnáthdhuine a cheapadh gurb ionann táirge iomaitheora agus táirge an trádálaí, nó gurb ionann ainm trádála nó trádmharc nó gné nó marc ar leith eile agus marc an trádálaí.

Cóid chleachtais

Tá cleachtas tráchtála míthreorach má thugann sé le fios go gcloíonn an trádálaí le cód cleachtais nó go bhfuil sé ceangailte aige, agus go dteipeann ar an trádálaí cloí le tiomantas daingean sa chód cleachtais sin.

Eolas a fhágáil ar lár

Tá cleachtas tráchtála míthreorach má fhágann trádálaí eolas tábhachtach ar lár, nó má cheileann sé é, a theastódh ón ngnáth-thomhaltóir le cinneadh eolasach a dhéanamh.

Eolas nach bhfuil soiléir

Tá cleachtas tráchtála míthreorach má chuireann trádálaí eolas tábhachtach ar fáil i mbealach atá doiléir, débhríoch nó míthráthúil, nó mura n-aithníonn sé cuspóir tráchtála an chleachtais.

Modhanna íocaíochta

Cuireann an tAcht cosc ar an gcleachtas de chostas níos airde a ghearradh ar chustaiméirí de bharr modhanna íocaíochta éagsúla. Níl sé de chead ag trádálaithe atá sásta glacadh le híocaíochtaí le dhá mhodh de na modhanna seo a leanas:

 • Airgead tirim
 • Cárta creidmheasa
 • Dochar díreach
 • Aon mhodh ordaithe eile

costas níos airde a ghearradh ar thomhaltóirí as modh amháin de na modhanna seo a úsáid.

Dá réir sin, mar shampla, más féidir íoc as earraí le hairgead tirim nó le cárta creidmheasa, ní féidir costas níos airde a ghearradh ort as cárta creidmheasa a úsáid. Beidh sé dlíthiúil i gcónaí táille a ghearradh ar íocaíocht le cárta creidmheasa mura bhfuil aon mhodh íocaíochta eile ann nó má bhaineann an táille le gach modh íocaíochta, ach caithfidh go gcuimsíonn an praghas a luaitear táille dá leithéid.

Níor forghníomhaíodh na hailt maidir le modhanna íocaíochta i mBealtaine 2007 leis an gcuid eile den Acht.

Cleachtais fhóbartacha

Is cleachtais fhóbartacha iad cleachtais a mbaineann ciapadh, comhéigean nó tionchar míchuí leo a chuireann isteach ar do saor-rogha agus a chuireann as do do chinntí ceannaigh. Leagann an tAcht amach roinnt samplaí de chleachtais fhóbartacha (ach ní liosta cuimsitheach atá ann). Airítear ar chleachtais tráchtála fhóbartacha:

 • Oirbheartaíocht díolacháin a dhéanann iarracht tomhaltóirí a imeaglú nó a comhéigniú.
 • A bheith bagrach nó mí-úsáid a bhaint as an gcustaiméir.
 • Cleachtais a fhéachann le leas a bhaint as custaiméirí leochaileacha. (Is éard is custaiméir leochaileach ann ná custaiméir a mbeadh an trádálaí in ann a aithint roimh ré go bhfuil sé/sí leochaileach toisc éiglíocht aigne nó choirp nó toisc é a bheith éasca dallamullóg a chur air/uirthi.)
 • Go gcuirfeadh an trádálaí baic neamhchonartha dhochaidreacha nó dhíréireacha i bhfeidhm nuair is mian leis an gcustaiméir deireadh a chur leis an gconradh nó feidhm a bhaint as ceart conartha, nó aistriú go dtí táirge nó trádálaí eile.
 • Bagairtí go gcuirfear an dlí ar dhuine nuair nach bhfuil aon bhunús ag an trádálaí lena leithéid a dhéanamh.

Cleachtais a mbíonn cosc orthu i gcónaí

Forálann an tAcht go mbíonn cosc ar chleachtais tráchtála áirithei gcónaí, is cuma cé acu a d'imreoidís tionchar ar chinneadh tomhaltóra nó nach n-imreodh. Áirítear orthu sin:

 • Éilimh go bhfuil formhuiniú nó údarú ag táirge nó ag trádálaí nuair nach fíor sin nó nuair nach bhfuil an táirge nó an trádálaí á chomhlíonadh
 • Éilimh bhréagacha go bhfuil trádálaí ar tí éirí as a bheith ag trádáil nó go bhfuil sé/sí ar tí aistriú go dtí áitreabh eile
 • Comórtais a bhfuil duais le buachan iontu más amhlaidh nach bhfuil aon duais ann nó gur gá don tomhaltóir airgead a íoc chun an duais a fháil
 • Éilimh bhréagacha go bhfuil sé dleathach táirge a sholáthar
 • Éilimh bhréagacha gur féidir le táirgí tinnis a leigheas
 • Glaonna leanúnacha gan choinne nuair nach bhfuil an tomhaltóir á n-iarraidh
 • É a thabhairt le tuiscint do thomhaltóir nach féidir leis/léi an t-áitreabh a fhágáil go dtí go mbeidh conradh déanta
 • I gcás éileamh árachais, iarraidh ar thomhaltóir cáipéisí a sholáthar nach bhfuil aon bhaint acu leis an éileamh, nó mainneachtain leanúnach comhfhreagras ón tomhaltóir a fhreagairt, ionas gur lú an seans go mbainfeadh sé/sí feidhm as a c(h)earta faoin gconradh
 • Fógraí atá dírithe go sonrach ar pháistí sa tsúil go gceannóidh siad táirgí nó go n-iarrfaidh siad ar a dtuismitheoirí iad a cheannach.
Page edited: 5 March 2015