Eagrais chosanta tomhaltóirí

Eolas

Tá roinnt comhlachtaí reachtúla agus deonacha tomhaltóirí ann in Éirinn. Tá na comhlachtaí sin ann chun tú a chur ar an eolas faoi do chearta mar thomhaltóir agus chun cuidiú leat na cearta sin a chur i bhfeidhm. Tuairiscíonn an rannóg seo ar na príomh-eagrais a thugann comhairle do dhaoine faoina gcearta mar thomhaltóirí. Tugtar faisnéis anseo ar chomhlachtaí a sholáthraíonn seirbhísí tomhaltóirí do cheannaitheoirí earraí agus seirbhísí in Éirinn agus i mballstáit eile den AE. Tá roinnt comhlachtaí rialála agus ionadaíocha eile ann do ghnónna sonracha a mbíonn ról acu i gcosaint an tomhaltóra. Tugtar tuairisc orthu seo sna codanna ábhartha den thairseach tomhaltóirí trí chéile.

Ós éagsúil gach tomhaltóir ó chéile, bíonn sé áisiúil dá réir chun dul i gcomhairle leis an eagras iomchuí a d'fhéadfadh comhairle a thabhairt duit faoi do chearta agus do theidlíochtaí.

Rialacha

Má bhíonn gearán tomhaltóra agat ba chóir duit teagmháil a dhéanamh i gcónaí le soláthraí na n-earraí nó le soláthraí na seirbhíse ar dtús. Is minic saincheisteanna a bheith socraithe trí labhairt leis an miondíoltóir nó leis an úinéir. Mura féidir leis an miondíoltóir nó leis an soláthraí seirbhíse ná mura dtabharfaidh siad cúnamh duit fíú tar éis duit do ghearán a chur i scríbhinn, féadann tú teagmháil a dhéanamh leis an gcomhlacht ábhartha le haghaidh eolais. B’fhéidir go dteastófaí uait faoi dheireadh thiar chun smaoineamh faoina dhul os comhair Chúirt na nÉileamh Beag nó chuig eadráin nó idirghabháil chun réiteach a lorg.

Ba cheart duit cinntiú go bhfuil an t-eolas ceart agat sula dtugann tú faoi aon ghníomh. Tabharfaidh ceann ar bith de na comhlachtaí a liostaítear sa rannóg seo comhairle duit faoi do chearta agus na céimeanna le tógáil chun sásamh a éileamh.

Bíonn freagrachtaí éagsúla ar chomhlachtaí éagsúla i dtaobh cearta tomhaltóirí de. Déileáileann an Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí‚ a tháinig in ionad an Ghníomhaireacht Náisiúnta do Thomhaltóirí, mar shampla, le gearáin agus beartas tomhaltóirí ar leibhéal náisiúnta. Déileáileann an Lárionad Eorpach do Thomhaltóirí le gearáin tomhaltóirí i gcomhthéacs trasteorann. Tá Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí freagracht chun faisnéis a chur ar fáil do thomhaltóirí ar sheirbhísí airgeadais.Tá Banc Ceannais na hÉireann freagrach as rialáil gach cuideachta seirbhísí airgeadais.

An Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí

Faoin Acht um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí 2014, tá an Coimisiún Iomaíochta agus Cosaint Tomhaltóirí (CCPC) in ionad an Ghníomhaireacht Náisiúnta do Thomhaltóirí agus an tÚdarás Iomaíochta. Ghlac an Coimisiún le feidhmeanna an dá ghníomhaireacht.. Tá an CCPC freagrach as sraith seirbhísí chomhtháite a chur ar fáil don tomhaltóir‚ lena n-áirítear an méid a leanas:

  • Abhcóideacht
  • Faisnéis
  • Forfheidhmiú
  • Oideachas agus Feasacht
  • Taighde

Rataí

Ní ghearrann eagraíochtaí tomhaltóirí aon táille ar chomhairle a sholáthar.

Conas Iarratas a dhéanamh

Is féidir leat dul i dteagmháil le haon cheann de na heagrais a liostaítear thíos trí mheán teileafóin, ríomhphoist nó litreach. Ba cheart duit seiceáil an féidir leat cuairt a thabhairt ar a n-oifigí sula dtaistealaíonn tú chucu. Féadann tú an t-eolas ar a suíomh gréasáin a sheiceáil freisin sula ndéanann tú teagmháil leo.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

An Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí

Comhlacht reachtúil is iad an Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí, a bunaíodh le bheith mar abhcóide ar son tomhaltóirí. Ina theannta sin‚ tá acu feidhm cheannais i bhfaisnéis‚ taighde‚ oideachas agus feasacht tomhaltóirí.

An Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí

Teach Bloom
Sráid an Iarnróid
Baile Átha Cliath 1
D01 C576

Uaireanta Oscailte:- Línte oscailte Luan - Aoine 9rn - 6in
Teil:(01) 402 5500
Lóghlao:1890 432 432
Láithreán Gréasáin: http://www.ccpc.ie

Cumann Tomhaltóirí na hÉireann

Is comhlacht deonach é Cumann Tomhaltóirí na hÉireann arb é a aidhm chun tomhaltóirí Éireannacha a chur ar an eolas, a chosaint agus chun feidhmiú ar a sonsa. Cuireann sé seirbhís eolais agus comhairle ar fáil do thomhaltóirí. Téann Cumann na dTomhaltóirí i mbun feachtas freisin chun reachtaíocht fheabhsaithe a fháil do thomhaltóirí.

Cumann Tomhaltóirí na hÉireann

26 Sráid Pheambróg
Baile Átha Cliath 2
Éire

Teil:+353 (0)1 6373961
Facs:+353 (0)1 6620365
Láithreán Gréasáin: http://thecai.ie/
R-phost: cai@thecai.ie

An tÚdarás um Chaighdeáin Fhógraíochta

Is comhlacht deonach féin-rialaitheach de chleachtóirí fógraíochta é seo, a phléann le gearáin faoi chaighdeáin fhógraíochta. Tá ann do chóid deonacha caighdeán agus féadann tú gearán a dhéanamh faoi bhristeacha na gcaighdeán sin. Baineann na cóid seo le Caighdeáin Fhógraíochta agus le Cleachtas maidir le Cur chun Cinn Díolachán.

Údarás na gCaighdeán Fógraíochta d'Éirinn

Teach Ferry
48 Sráid an Mhóta Íochtarach
Baile Átha Cliath 2
Éire

Teil:+353 (0)1 613 7040
Facs:+353 (0)1 613 7043
Láithreán Gréasáin: http://www.asai.ie
R-phost: standards@asai.ie

Banc Ceannais na hÉireann

Tá an Bhainc Ceannais na hÉireann freagrach as comhlachtaí seirbhísí airgeadais uile a rialú ó Meán Fómhair 2010 i leith. Tá feidhmeanna sonracha ag an Bhainc Ceannais maidir le cosaint tomhaltóirí agus cearta tomhaltóirí.

Déanann sé maoirseacht ar chomhlachtaí airgeadais lena chinntiú go gcomhlíonann siad an reachtaíocht agus cóid iompair. Cinntíonn an t-údarás go mbíonn institiúidí airgeadais sócmhainneach, rud a thugann misneach do thomhaltóirí go mbíonn a gcuid taiscí agus infheistíochtaí slán.

Banc Ceannais na hÉireann

Rialachán Airgeadais
Boisce Phoist 559
Baile Átha Cliath 1
Éire

Teil:(01) 224 6000
Lóghlao:1890 777 777
Facs:(01) 671 6561
Láithreán Gréasáin: http://www.centralbank.ie/regulation/Pages/home.aspx
R-phost: enquiries@centralbank.ie

Lárionad Eorpach na dTomhaltóirí (ECC)

Soláthraíonn EEC Éire seirbhís eolais agus comhairle shaor in aisce faoi chearta tomhaltóirí san AE. Is cuid é de líonra ar fud an AE de lárionaid tomhaltóirí agus féadann sé cuidiú leat chun díospóidí tomhaltóra a réiteach a thagann chun cinn i mballstáit eile de chuid an AE. Déanann sé an méid sin trí iarracht a dhéanamh chun an díospóid a réiteach go díreach, agus má theipeann air sin, trí do chás-sa a tharchur chuig an Líonra Eorpach Seachbhreithiúnach (EEJ-Net). Is iad Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí agus an Coimisiún Eorpach a chomhchistíonn an Lárionad.

ECC Éire

Ionad Macra
1 Sráid na Faiche
Baile Átha Cliath 7
Éire

Teil:(01) 879 7620
Facs:(01) 873 4328
Láithreán Gréasáin: http://www.eccireland.ie/
R-phost: info@eccireland.ie

Page edited: 7 November 2014