An tAcht um Chosaint Tomhaltóirí 2007

Réamhrá

Tháinig an tAcht um Chosaint Tomhaltóirí 2007 i bhfeidhm in Éirinn ar 1 Bealtaine 2007. D'fhoráil an tAcht do bhunú na Gníomhaireachta Náisiúnta Tomhaltóirí. Faoin Acht um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí 2014, tá an Coimisiún Iomaíochta agus Cosaint Tomhaltóirí in ionad an Ghníomhaireacht Náisiúnta do Thomhaltóirí agus an tÚdarás Iomaíochta. Ghlac an Coimisiún le feidhmeanna an dá ghníomhaireacht.

Chuir an tAcht 2007 Treoir an AE i leith cleachtas tráchtála éagórach i bhfeidhm sa dlí náisiúnta, agus rinne sé athruithe éagsúla ar ár ndlíthe tomhaltóirí. Rinne sé dlíthe tomhaltóirí níos sine, a ndeachaigh cuid acu siar chuig an 19ú haois, a aisghairm freisin.

Tá an tAcht um Chosaint Tomhaltóirí 2007 casta go leor agus tá roinnt sainmhínithe sonracha ann. Seo a leanas achoimre ar príomhfhorálacha an Ailt:

An Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí

Bunaíodh an Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí (CCPC) ar 31 Deireadh Fómhair 2014, agus ghlac sé na feidhmeanna agus cumhachtaí na Gníomhaireachta Náisiúnta do Thomhaltóirí. Is í an fheidhm ghinearálta atá aici ná leas tomhaltóirí a chur chun cinn agus tá sí freagrach as géilliúntas do dhlí tomhaltóirí a fhiosrú, a fhorfheidhmiú agus a spreagadh. Bhunaigh sí láithreán gréasáin do thomhaltóirí.

Tá tuilleadh eolais ar an méid a dhéanann an Coimisiún ar a shuíomh gréasáin.

Cosaint tomhaltóirí

Cleachtais tráchtála éagóracha

Pléann Treoir an AE i leith Cleachtas Tráchtála Éagórach (Treoir 2008/25/CE an 11 Bealtaine 2005) le cleachtais tráchtála gnó-go-tomhaltóir éagóracha (ní bhaineann sé le gnó idir gnóthaí). Forálann an tAcht um Chosaint Tomhaltóirí 2007 dá forfheidhmiú in Éirinn.

Forálann an tAcht go gcuirfear cosc ar raon de chleachtais trádála eagóracha, míthreoracha agus fóbartacha más cosúil go laghdóidís go mór cumas an ghnáth-thomhaltóra rogha eolasach a dhéanamh maidir leis an táirge atá i gceist agus dá ndéanfadh an gnáth-thomhaltóir cinneadh faoi idirbheart dá mbarr nach ndéanfaidís ar chaoi eile. Mar sin, cuirtear cosc ar chleachtais má chomhlíonann siad dhá choinníoll:

 1. Tá siad éagórach, míthreorach nó fóbartach
 2. D'fhéadfadh siad rogha an tomhaltóra a riocht

Forálann an tAcht freisin go mbeidh cosc i gcónaí ar chleachtais áirithe - ní gá go gcomhlíonfaidís siúd an dara coinníoll. Tá tuilleadh eolais ar chleachtais tráchtála éagóracha anseo.

Rialachán ar thaispeáint praghsanna

Tugann an tAcht um Chosaint Tomhaltóirí 2007 cumhacht don Aire Rialacháin a dhéanamh a éilíonn go dtaispeánfaí praghsanna táirgí áirithe ar bhealach sonraithe. Mar shampla, d'fhéadfaidís foráil nach mór praghsanna táirgí áirithe a thaispeáint agus muirir, táillí agus cánacha san áireamh.

Rialaithe praghsanna

Thug na hAchtanna Praghsanna 1958-1972 raon cumhachtaí don Aire Poist, Fiontar agus Nuálaíochta le huasphraghsanna a leagan síos. Déanann an tAcht um Chosaint Tomhaltóirí 2007 na cumhachtaí sin go léir a aisghairm ach amháin an chumhacht praghsanna a rialú i gcás éigeandála. Forálann sé nach mór gurb é an Rialtas agus nach é an tAire a chleachtann an chumhacht praghsanna a rialú i gcás éigeandála.

Stuaic-Dhíol

Rinneadh an tAcht Stuaic-Dhíola 1980 a aisghairm ag an Acht um Chosaint Tomhaltóirí 2007 agus cuireadh forálacha nua ina áit. Cuireann na forálacha sin cosc ar rannpháirteachas i scéimeanna stuaic-dhíola agus ar chur ar dhaoine eile páirt a ghlacadh iontu. Cuireann siad cosc freisin ar bhunú, ar oibriú nó ar chur chun cinn na scéimeanna sin agus méadaíonn siad na pionóis a ghearrtar as an dlí a bhriseadh. Fíneáil suas le €150,000 agus téarma príosúin suas le cúig bliana atá i gceist leis na pionóis nua a ghearrfar as cionta maidir le scéimeanna stuaic-dhíola.

Cóid chleachtais

Fóralann an tAcht um Chosaint Tomhaltóirí 2007 d'aitheantas a thabhairt do chóid chleachtais a cheapann trádálaithe nó grúpaí trádálaithe agus do na cóid sin a cheadú ag an GNT. Forálann sé freisin go bhféadann an GNT treoirlínte a eisiúint do thomhaltóirí i dtaobh cosaint agus leas tomhaltóirí, cleachtais tráchtála, scéimeanna dearbhaithe cáilíochta agus cóid chleachtais.

Ceadúnais chorr-thrádála

Tugann an tAcht cumhacht don Aire treoirlínte reachtúla a thabhairt isteach d'údaráis áitiúla maidir le ceadúnais chorr-thrádála a eisiúint. Eisíodh treoirlínte neamhreachtúla d'údaráis áitiúla in Iúil 2005 agus arís in Iúil 2006 agus é mar aidhm go gcuirfí i bhfeidhm iad ar bhonn deonach. Murar leor iad sin, áfach, tá sé de rún ag an Aire treoirlínte reachtúla a thabhairt isteach.

Forfheidhmiú

Forálann an tAcht um Chosaint Tomhaltóirí 2007 do roinnt meicníochtaí forfheidhmithe a chur ar fáil don CCPC.

Má mheasann an CCPC go bhfuil fáth le hurghaire nó ordú coisc a lorg i gcoinne trádálaí, d'fhéadfadh sí (mar chéad chéim) glacadh le gealltanas scríofa ón trádálaí a bhfuil cibé téarmaí agus coinníollacha a mheasann an CCPC a bheith cuí ann. Mura ngéilleann an trádálaí don ghealltanas, d'fhéadfadh an CCPC ordú toirmisc a lorg.

D'fhéadfadh an CCPC fógra géilliúntais a sheirbheáil ar thrádálaí a mheasann sí go raibh sé/sí i mbun gníomhaíochta coiscthe. Bíonn 14 lá ag an trádálaí le hachomharc a dhéanamh i gcoinne an fhógra. Mura ngéilleann an trádálaí don fhógra, féadann an CCPC imeachtaí coiriúla a thógáil.

Tá cumhacht ag an CCPC pionóis ar an láthair a ghearradh as ciontaí a bhaineann le taispeáint praghsanna.

Freisin ní mór di Liosta Cosanta Tomhaltóirí a choimeád agus an liosta sin a fhoilsiú aon uair agus in aon fhoirm a mheasann sí a bheith cuí. Is é atá ansin ná liosta de thrádálaithe a ciontaíodh as cionta coiriúla, atá faoi réir orduithe cúirte, faoi réir gealltanais, a bhfuil fógra géilliúntais seirbheáilte orthu, nó atá faoi réir fógra íocaíochta seasta.

Féadann an CCPC iarraidh ar na cúirteanna ordú a fháil a éilíonn ar thrádálaí a ciontaíodh as roinnt ciontaí sonracha fógra ceartúcháin i dtaobh na bhfíricí maidir leis an gcion a fhoilsiú, agus íoc as.

Ról an Bhainc Ceannais na hÉireann

Tá ról ag an Bhainc Ceannais na hÉireann i bhforálacha an Achta um Chosaint Tomhaltóirí 2007 a fhorfheidhmiú i réimse na seirbhísí airgeadais. Éilítear ar an CCPC agus an Bhainc Ceannais comhaontú comhoibrithe a bheith acu eatarthu a leagann amach a róil faoi seach.

Sceithirí

Soláthraíonn an tAcht cosaint do dhaoine a thuairiscíonn sáruithe na reachtaíochta don CCPC.

Cúiteamh do thomhaltóirí aonair

Féadann aon duine, lena n-áirítear an CCPC, cur isteach ar an gCúirt Chuarda nó an Ard-Chúirt le hordú a fháil a chuireann cosc ar aon chleachtas (ach le cúpla eisceacht bheag) atá mídhleathach faoin Acht um Chosaint Tomhaltóirí 2007. Má ghlacann duine aonair caingean den sórt sin, ní mór fógra a thabhairt don trádálaí agus don CCPC. Ní gá caillteanas nó dochar de bharr ghníomhartha an trádálaí a thaispeáint.

Má chiontaítear trádálaí as cion faoin Acht, tá rogha ag an gCúirt éileamh go n-íocfadh an trádálaí damáistí leis an tomhaltóir a d'fhulaing caillteanas de bharr ghníomhartha an trádálaí. D'fhéadfadh ordú cúitimh den sórt sin a dhéanamh in áit, nó i dteannta le haon fhíneáil nó pionóis a ghearrann an chúirt ar an trádálaí.

D'fhéadfadh tomhaltóirí a chuireann gníomh nó cleachtas coiscthe astu agairt a dhéanamh i gcoinne trádálaí i leith damáistí.

Pionóis

Forálann an tAcht do raon pionós as na cionta éagsúla. Is í an uasfhíneáil do chéad chion ná €3,000 do chiontuithe achoimre agus €60,000 do chiontuithe ar díotáil. Bíonn fíneálacha níos airde i gceist d'athchiontóirí.

Teagmhálacha

Is féidir tuilleadh eolais maidir leis an Acht um Chosaint Tomhaltóirí a fháil ó na foinsí seo a leanas:

An Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí

Teach Bloom
Sráid an Iarnróid
Baile Átha Cliath 1
D01 C576

Uaireanta Oscailte:- Línte oscailte Luan - Aoine 9rn - 6in
Teil:(01) 402 5500
Lóghlao:1890 432 432
Láithreán Gréasáin: http://www.ccpc.ieAn Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta

23 Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 TD30
Éire

Teil:(01) 631 2121
Lóghlao:1890 220 222
Láithreán Gréasáin: http://www.dbei.gov.ie/
R-phost: info@dbei.gov.ie

Tuilleadh eolais

Sainfheidhmeanna na Gníomhaireachta Náisiúnta Tomhaltóirí


Agus a cuid feidhmeanna á comhlíonadh aici, ní mór don Ghníomhaireacht Náisiúnta Tomhaltóirí an méid seo a leanas a dhéanamh i measc gníomhartha eile:

 • Oibriú agus dul i gcomhairle le grúpaí agus ionadaithe tomhaltóirí agus comhoibriú le húdaráis eile a bhfuil baint acu le cosaint tomhaltóirí.
 • Nósanna imeachta um réiteach malartach aighnis (alternative dispute resolution - ADR) a chur chun cinn mar bhealach le haighneas tomhaltóirí a réiteach.
 • Taighde a dhéanamh nó a choimisiúnú (nó tacú le comhlachtaí deonacha leis sin a dhéanamh).
 • Feasacht an phobail a chur chun cinn agus feachtais eolais don phobal a chur ar bun le heolas agus comhairle a sholáthar do thomhaltóirí maidir le cosaint agus leas tomhaltóirí (nó tacú le comhlachtaí deonacha leis sin a dhéanamh).
 • Tionscnaimh agus gníomhaíochtaí oideachasúla maidir le heolas agus feasacht tomhaltóirí a chur chun cinn agus comhairle a thabhairt d'aon Aire nó comhlacht poiblí nó institiúid oideachais nó oiliúna nuair a iarrtar sin (nó tacú le comhlachtaí deonacha leis sin a dhéanamh).
 • Cóid chleachtais ábhartha a athbhreithniú agus a cheadú.
 • Treoirlínte do thrádálaithe a réiteach agus a fhoilsiú.
 • Bunú scéimeanna dearbhaithe cáilíochta ag trádálaithe a chur chun cinn agus a spreagadh.
 • Na feidhmeanna a rinne an Stiúrthóir Gnóthaí Tomhaltóra roimhe a chomhlíonadh.
Page edited: 7 November 2014