Cearta Tomhaltóirí

Cearta Tomhaltóirí in Éirinn
Is iad dlíthe na hÉireann agus an AE a thugann cosaint do chearta thomhaltóirí earraí agus seirbhísí in Éirinn.

Do chearta nuair a cheannaíonn tú seirbhís
Many different services are on offer to consumers. Here we give general guidelines that may help you to avoid problems when you purchase a service.

An tAcht um Chosaint Tomhaltóirí 2007
Chuir an tAcht um Chosaint Tomhaltóirí Treoir an AE i leith cleachtas tráchtála éagórach i bhfeidhm sa dlí náisiúnta agus rinne sé athruithe éagsúla ar ár ndlíthe tomhaltóirí.

Eagrais chosanta tomhaltóirí
Tá roinnt eagras reachtúil agus deonach do thomhaltóirí in Éirinn chun túa chur ar an eolas faoi do chearta mar thomhaltóir. Tuairiscítear sa roinn seo ar na príomheagrais a fhéadann comhairle a thabhairt duit faoi do chearta mar thomhaltóir.

Cearta Tomhaltóirí agus siopadóireacht treasteorann in Aontas na hEorpa
Tá cur síos sa cháipéis seo ar do chearta mar thomhaltóir má cheanaíonn tú earraí ó Bhallstát eile den AE.

Ciandíolachán
Tá cur síos sa cháipéis seo ar na rialacha a bhaineann le ciandíolachán, bíodh sin ina dhíolachán ar an Idirlíon, tríd ríomh-phost, facs, orduithe tugtha ar an nguthán &rl.

Téarmaí éagóracha i gconarthaí tomhaltóirí
Tá cosaint dhlíthiúil ag tomhaltóirí na hÉireann in aghaidh téarmaí éagóracha sna conarthaí a déantar leo. Céard is téarma éagórach ann i gconradh le tomhaltóir? Faigh amach faoi do chearta anseo.

Cleachtais tráchtála éagóracha
Baineann Treoir an AE i leith Cleachtas Tráchtála Éagórach (Treoir 2005/28/CE an 11 Bealtaine 2005) le cleachtais tráchtála gnó-go-tomhaltóir éagóracha (ní bhaineann sé le gnó idir gnóthaí).

Comhaontuithe fruilithe tomhaltóra
Pléann an cháipéis seo na coinníollacha a rialaíonn comhaontuithe fruilithe tomhaltóra.

Bannaí le Táirgí
Má tá banna nó urrús ag earra beidh cosaint bhreise agat agus beidh na cearta céanna seo ag úinéir an earra e le linn tréimhse na hurraíochta.

Na héarlaisí
Is éard is éarlais ann ná íocaíocht a thugtar do mhiondíoltóir nó soláthraí seirbhísí mar léiriú go bhfuil sé beartaithe earra nó seirbhís a cheannach. Seo iad na rialacha a bhaineann le héarlaisí.

Fógraíocht tomhaltóirí
Tugtar cosaint do thomhaltóirí in Éirinn agus san AE ón bhfógraíocht bhréagach mhíthreorach. Foghlaim faoi na rialacha a rialaíonn fógróirí agus an méid le déanamh má cuireadh dallamullóg ort le fógra.

An tÚdarás na gCaighdeán Fógraíochta d'Éirinn
Cuireann an cháipéis seo cur síos ar obair Údarás na gCaighdeán Fógraíochta d'Éirinn agus conas gearán a dhéanamh faoi fhógra.

Cóid um chosaint tomhaltóirí agus morgáistí
Ní mór d'iasachtóirí morgáiste cloí le cóid reachtúla.
This document is in: Tithíocht > Ag ceannach tí > Riaráistí morgáiste