Cén áit le gearán a dhéanamh faoi dhaoine gairmiúla agus daoine eile

Réamhrá

Tá comhlachtaí gairmiúla ag go leor gairmeacha agus grúpaí scile chun a gcuid leasanna a chur ar aghaidh. Cothabhálann go leor de na heagraíochtaí seo caighdeáin ghairmiúla trí thraenáil nó creidiúnú dhaoine gairmiúla eile. Tá meicníochtaí ag roinnt acu le fiosrú a dhéanamh maidir le gearáin nuair nach gcloíonn ball le caighdeáin ghairmiúla riachtanacha. Tá freagracht reachtúil ag roinnt acu le gearáin a fhiosrú.

Má tá gearán agat faoi bhall de na gairmeacha seo a leanas, is fiú dul i dteagmháil le hionadaí cuí na heagraíochta a d’fhéadfadh cuidiú leat.

Dlíodóirí

Is é an Cumann Dlí an comhlacht reachtúil do dhlíodóirí. Déanann sé rialúcháin ar chaighdeáin agus ar iompar i measc rudaí eile,. Rialaíonn sé ciste cúitimh do chailliúintí fulaingthe ag cliaint trí dhlíodóirí mainneachtana. Tá Breitheamh Neamhspleách ceaptha aige (féach thíos).

Is é ról Bhreitheamh Neamhspleách an Chumainn Dlí ná a chinntiú go ndéileálann an Cumann Dlí go cothrom agus go neamhchlaonta le gearán faoi iompar dlíodóra . Ní féidir leis an mBreitheamh féin gearán a fhiosrú.

Ba chóir gearáin maidir le dlíodóirí ar fáil ag an mBord um Chúnamh Dlíthiúil a dhéanamh chuig an mBord um Chúnamh Dlíthiúil.

Abhcóidí

Rialaíonn Comhairle an Bharra iompar gairmiúil na n-abhcóidí.

Múinteoirí

Coimeádann an Chomhairle Mhúinteoireachta clár múinteoirí agus rialaíonn siad gairm na múinteoireachta agus iompar gairmiúil múinteoirí. Ní bhíonn baint acu i saincheisteanna conarthacha nó disciplíneacha laethúla ná le gearáin ar féidir déileáil níos fearr leo ar leibhéal áitiúil. Tá teorainn ar fheidhm na Comhairle agus ní dhéileáiltear ach le mí-iompar tromchúiseach gairmiúil nó le cásanna ina bhfuil an múinteoir ina ábhar ciontaithe choiriúil. D’fhéadfadh tarraingt siar an chláraithe ar bhonn sealadach nó buan eascairt as na ceisteanna sin. Soláthraíonn an Chomhairle Múinteoireachta faisnéis maidir le gearáin faoi mhúinteoir cláraithe a dhéanamh.

Cuntasóirí

Is iad na heagraíochtaí seo a leanas na comhlachtaí gairmiúla go léir a leagann amach caighdeáin dá mbaill.

meicníocht ghearán i bhfeidhm ag Institiúid na gCuntasóirí Cairte a dhéileálann le gearáin a dhéantar i leith a gcomhaltaí.

cód eiticí dá bproifisiún ag Institiúid na gCuntasóirí Poiblí Teastaithe.

meicníocht ghearán i bhfeidhm ag Comhlachas na gCuntasóirí Cairte a dhéileálann le gearáin a dhéantar i leith a gcomhaltaí.

Comhairleoirí agus teiripeoirí

Leagann Cumann Comhairlithe agus Sícteiripe na hÉireann amach caighdeáin agus critéir do chleachtas na comhairleachta agus na síciteiripe. Tá Cód Eitice agus Cleachtais aige. Is féidir leat gearán a dhéanamh faoi chomhairleoir ar ball den eagraíocht seo é/í.

Gairmithe leighis

Tá comhlachtaí reachtúla rialála ann do na gairmeacha leighis. Go ginearálta, cuireann siad ardchaighdeáin d’iompar gairmiúil chun cinn, coimeádann siad clár de phearsanra cáilithe agus imscrúdaíonn siad líomhaintí i leith mí-iompar gairmiúil nó oiriúnachta chun cleachtadh. Féadfaidh tú teacht ar bhreis faisnéise faoi chomhlachtaí rialála le haghaidh gairmithe leighis ar ár láithreán gréasáin.

Pearsanra slándála príobháidí

Is é an tÚdarás Slándála Príobháidí (USP), a bunaíodh faoin Acht um Sheirbhísí Slándála Príobháideacha 2004, an comhlacht reachtúil atá freagrach as tionscal slándála príobháidí na hÉireann a rialú agus a cheadúnú. Bhí ceadúnú á thabhairt isteach ar bhonn céimnithe do na hearnálacha éagsúla den tionscal slándála. Tá fáil ar fhaisnéis ar na hearnálacha óna dteastaíonn ceadúnais agus ar na ceanglais le haghaidh suaitheantais aitheantais (pdf) ar láithreán gréasáin an Údarás Slándála Príobháidí (ÚSP).

Geallghlacadóirí

Láimhseálann Rásaíocht Capall ÉireannBord na gCon, faoi seach, díospóid le geallghlacadóir ag ráschúrsa capall nó rásraon con. Má bhíonn díospóid agat le geallshealbhóir in áit eile, d’fhéadfá bheith in ann an díospóid a chur faoi bhráid na Seirbhíse Neamhspleáiche um Breithniú Gealltóireachta (SNBG) sa RA, a fhad agus go bhfuil an geallghlacadóir cláraithe leis an SNBG. Faoin Acht um Chearrbhachas agus Crannchuir, 1956, Alt 36, ní féidir conradh cearrbhachais nó geallchuir a chur i bhfeidhm agus ní féidir leat leanúint le díospóid trí na cúirteanna.

Page edited: 27 July 2015