Cén áit le gearán a dhéanamh faoi thógáil agus feabhsuithe tí

Eolas

Is anseo a bhfaighidh tú eolas ar na heagraíochtaí éagsúla a bhíonn ag plé le ceirdeanna agus gairmeacha atá bainteach i dtógáil tí nó i bhfeabhsuithe tí in Éirinn. Tá go leor gairmeacha bainteach le feabhsuithe tí agus liostaítear na príomhchinn anseo. Ní baill d’aon chomhlacht ceirde nó gairme iad go leor soláthraithe seirbhíse agus seans nach mbeidh tú in ann gearán a dhéanamh le haon cheann de na heagraíochtaí seo. Is é an bealach is fearr le cinntiú go bhfaigheann tú an tseirbhís a raibh tú ar a lorg ná an chomhairle anseo a ghlacadh.Tá conarthaí tomhaltóirí cosanta ag an Acht um Dhíolachán Earraí agus Soláthar Seirbhísí 1980. Má tá conradh agat le soláthraí seirbhíse, d’fhéadfá a bheith ag súil leis an méid seo a leanas:

  • Go bhfuil na scileanna riachtanacha ag an soláthraí chun an tseirbhís a sholáthar
  • Go soláthrófar an tseirbhís le cúram cuí agus le díograis
  • Go mbeidh na hábhair a úsáidfear ceart agus go mbeidh na hearraí a sholáthraítear leis an tseirbhís ar cháilíocht indíolta

I gconradh seirbhíse, ba cheart duit a chinntiú , ar a laghad, go bhfuil a fhios agat praghas na seirbhíse agus an méid ama a thógfaidh sé chun an obair chomhaontaithe a chur i gcrích.

Ceardaithe Ginearálta agus Ceirdeanna

Eagraíocht ionadaíoch do cheirdeanna agus do ghairmeacha é Cumann Náisiúnta na Máistircheardaithe. Reáchtáileann siad seirbhís ghearáin agus imreoidh siad ról an idirghabhálaí i gcomhrac idir tomhaltóir agus ball dá gcuid.

Tógálaithe

Is clár oifigiúil ar-líne de thógálaithe, conraitheoirí, fochonraitheoirí speisialaithe agus ceardaithe a thugann faoi oibreacha tógála é Clár Thionscal Tógála na hÉireann (CIRI). Is féidir leat gearán foirmeálta a dhéanamh má theipeann ar bhall cláraithe cloígh le Cód Eitice CIRI. Tá tuilleadh eolais le fáil faoi ghearán a dhéanamh ar láithreán gréasáin CIRI.

Tá scéim ghearáin ag HomeBond le haghaidh lochtanna neamhstruchtúrtha i dtithe nua, ag teacht chun solais laistigh de bhliain tar éis duit an teach a cheannacht. I measc lochtanna neamhstruchtúrtha a chlúdaítear faoin scéim tá pluiméaracht phollta, urláir mhíchothroma, sáruithe ar riachtanais dóiteáin, cuir i gcás aláraim deataigh, agus easpa inslithe. Ba cheart do cheannaitheoirí seiceáil an bhfuil a dtógálaí nó forbróir áirithe cláraithe. Má thagann aon fhadhb i gceist, ba cheart don cheannaitheoir fógra a thabhairt don tógálaí i scríbhinn. Má theipeann ar an tógálaí an fhadhb a réiteach, déanfaidh HomeBond idirghabhálaíocht agus seans go n-atreoróidh siad an scéal chun eadránaithe. Is féidir dul i dteagmháil le HomeBond tríd an ríomhphost: headoffice@homebond.ie nó ar an teileafón ag 1850 306 300.

Tá scéim á cur ar bun ag an mBord Réitigh Phiríte i dtaca le hath-idirghabháil damáiste shuntasaigh d’áitribh a bhfuil aistriú piríteach ina chúis leis. Féadfaidh an damáiste seo tarlú nuair is í pirít an miotal crua a úsáidtear. Féadfaidh tú tuilleadh eolais a fháil agus iarratas a dhéanamh ar líne ar pyriteboard.ie.

Ailtirí

Tá sé mar aidhm ag Institiúid Ríoga Ailtirí na hÉireann an pobal a chosaint trí ardchaighdeáin d’iompar gairmiúil a éileamh agus iad ag ligean isteach ball nuair atá scrúdú ceart déanta orthu.

Ceantálaithe agus Luachálaithe

Is é Institiúid Ceantálaithe agus Luachálaithe Gairmiúla na hÉireann an comhlacht iondaíochta do cheantálaithe. Tá sé féinrialaithe agus oibríonn sé cód cleachtais. Tá nós imeachta gearáin acu don phobal agus ciste cúitimh le haghaidh cásanna mídhilsithe de mhaoinithe chliaint. Is féidir leat a dhéanamh freisin ar ghearáin faoi ceantálaithe agus gníomhairí eastáit leis an Údarás Seirbhísí Maoine Rialála.

Suirbhéirí

Is é Cumann na Suirbhéirí Cairte Éireann (SCSI) an comhlacht gairmiúil do Shuirbhéirí Cairte.

Leictreoirí

Is comhlacht deonach féinrialaithe é Clár Conraitheoirí Leictreacha na hÉireann (RECI) do thionscal conraitheoirí leictreacha. Tá sé mar aidhm aige leas an phobail a chur chun cinn agus a chosaint mar úsáideoirí de sheirbhísí leictreachais ionas gur féidir leo caighdeán inghlactha ceardaíochta agus cumas teicniúil a fháil ó thionscal na gconraitheoirí leictreacha. Fiosraíonn an RECI gearáin maidir le caighdeán oibre na gconraitheoirí cláraithe.

Is comhlacht deonach féinrialaithe é an Eagraíocht um Shábháilteacht agus Chaighdeáin Conraitheoirí Leictreacha Teoranta do thionscal conraitheoirí leictreacha. Tá sé mar aidhm aige caighdeáin obair inslithe leictreach a fheabhsú in Éirinn trí leas an phobail maidir le seirbhísí leictreacha a chur chun cinn agus a fhorbairt. Déanfar fiosrú ar ghearán faoi ball den ECSSA ag cigire den ECSSA.

Innealtóirí Leictreacha

Is é Institiúid Innealtóirí na hÉireann an eagraíocht rialaithe d’innealtóireacht ghairmiúil in Éirinn. Is í ceann de na haidhmeanna atá aige ná caighdeáin na heitice agus an iompair ghairmiúil a chothabháil.

Pluiméaraí

Níl aon chomhlacht iondaíochta ann do phluiméaraí faoi láthair. Mar sin féin, má tá tú ag cur isteach nó ag obair ar chóras téimh gáis nó cócaire gáis tá sé tábhachtach ar son do shábháilteachta go bhfaigheann tú duine maith cumasach len é a chur isteach duit. Mar chuid de chlár dearbhaithe cáilíochta, cothabhálann Bord Gáis liosta de shuiteálaithe maithe gáis. Is ann do Chaighdeáin Éireannacha (I.S. 813 nó I.S. 820) chun tú féin a chosaint ó obair faoi bhun an chaighdeáin, rud a d’fhéadfadh a bheith marfach i gcás shuiteáil nó deisiúchán trealaimh gáis. Is féidir leat Suiteálaí Gáis Cláraithe i do cheantar a aimsiú anseo.

Page edited: 21 November 2017