Ag déanamh gearáin faoi sheirbhísí teileachumarsáide nó seirbhísí poist

Réamhrá

Is iad an Coimisiún um Rialáil Cumarsáide (ComReg) an comhlacht reachtúil atá freagrach as rialáil a dhéanamh ar chumarsáid leictreonach agus an earnáil phoist, lena n-áirítear seirbhísí gutháin ardráta. Déileálann siad freisin le gearáin neamh-réitithe faoi sheirbhísí teileachumarsáide agus seirbhísí poist. Tá treoir do na chearta atá agat maidir le gearán a dhéanamh faoi sholáthraí de sheirbhísí curtha amach ag ComReg.

Rialacha

Cén áit ar cheart dom an gearán a dhéanamh?

Más fadhb atá agat le soláthraí do sheirbhíse ba cheart duit teagmháil a dhéanamh leo siúd ar dtúis, déan cur síos gairid ar ábhar do ghearáin agus iarr orthu réiteach a sholáthar. Is tábhachtach gníomhú go tapa agus a bheith feasach ar aon teorainneacha ama a d’fhéadfadh baint le gearán a dhéanamh. Ba chóir go mbeadh cód cleachtais ag an soláthraí chun gearáin a láimhseáil.

Bí chomh soiléir agus is féidir leat faoi gceist agus tabhair oiread sonraí agus is gá le linn duit a bheith ag déanamh an ghearáin. Cur síos an t-am agus an dáta a rinne tú an gearán agus iarr uimhir thagartha don ghearán. Cur síos ainm an duine a ghlac an gearán uait.

Tabhair caoi agus am don soláthraí chun an cheist a réiteach. Déan nóta d’aon ghealltanais a thugann an soláthraí duit.

Soláthraíonn ComReg breis faisnéise chun cabhrú leat nuair a bhíonn gearán á dhéanamh agat le do sholáthraí seirbhísí teileachumarsáide nó poist ar a láithreán gréasáin do thomhaltóirí, www.askcomreg.ie.

Tá fáil ar chomhairle ar ghearán a dhéanamh faoi sheirbhísí gutháin ardráta chomh maith ar láithreán gréasáin ComReg.

Cé tá i dteideal gearán a dhéanamh le ComReg?

Má d’úsáid tú nós imeachta gearáin do sholáthraí agus mura bhfuil tú sásta leis an toradh, féadfaidh tú gearán a dhéanamh le ComReg. Ní féidir le ComReg gníomhú ar ghearán tomhaltóra go dtí go gcríochnaítear próiseas láimhseála gearáin sholáthar na seirbhíse.

Ní mór d’aon ghearán le ComReg a bhaineann le cúrsaí teileachumarsáide a bheith déanta laistigh de 9 mí ón uair a tharla an eachtra is ábhar don ghearán. Ní mór gearáin a dhéanamh taobh istigh de 3 mhí ón am a úsáideann tú seirbhís gutháin ag ardráta.

Rataí

Níl táille ar bith ar ghearán a dhéanamh le ComReg.

Conas iarratas a dhéanamh

Má tá saincheist agat maidir le do sholáthraí seirbhíse, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le do sholáthraí ar dtús, cuntas a thabhairt ar do ghearán agus iarraidh go réitítear é.

Más maith leat gearán a dhéanamh le ComReg, tig leat é a dhéanamh ar teileafón, ar facs, ar ríomhphost nó tríd an ghnáthphost. Tig leat freisin foirm ghearáin ar líne a chur isteach.

Cad iad na sonraí ba cheart dom a thabhairt sa ghearán?

Nuair a theagmhaíonn tú le ComReg ba cheart duit an t-eolas seo a thabhairt:

  • Sonraí teagmhála, cur i gcás uimhir fóin phóca, más féidir, i gcomhair gearán teileachumarsáide, agus seoladh iomlán poist i gcomhair gearán poist.
  • Ainm agus uimhir an chuntais (más ábhartha)
  • Sonraí an ghearáin, uimhir thagartha san áireamh
  • Sonraí faoi dhéileálacha leis an soláthraí céanna roimhe sin
  • Ráiteas soiléir faoin dtoradh a bheadh súil agat leis as an ngearán a dhéanamh

Le linn duit a bheith ag tabhairt an eolais, má tá sonraí ar bith nach mian leat a thabhairt don soláthraí seirbhíse, ba cheart duit é sin a rá le ComReg.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Má tá saincheist agat maidir le do sholáthraí seirbhíse, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le do sholáthraí ar dtús, cuntas a thabhairt ar do ghearán agus iarraidh go réitítear é.

Má tá an nós imeachta gearáin do sholáthraí seirbhíse úsáidte agat agus mura bhfuil tú sásta leis an toradh nó an freagra, ansin is féidir leat gearán a dhéanamh le ComReg.

An Coimisiún um Rialáil Cumarsáide

1 Lárcheantar na nDugaí
Sráid na nGildeanna
BÁC 1
Éire
D01 E4XO

Teil:(01) 804 9668
Facs:(01) 804 9680
Láithreán Gréasáin: http://www.comreg.ie/

Page edited: 27 July 2015