Gearán a dhéanamh faoi soláthróirí seirbhíse airgeadais

Information

Is cuideachta í soláthraí seirbhíse airgeadais in Éirinn a phléann le coigilt airgid, le hárachas, le baincéireacht, le stocbhróicéireacht nó le seirbhís airgeadais éigin eile. Má tá gearán agat faoi sholáthraí seirbhíse airgeadais, ba cheart duit tosú le gearán a thabhairt go díreach chuig an té ar gnách leat plé leo sa chuideachta féin. Mura bhfuil tú sásta leis an gcaoi a gcaitear le do ghearán, féadfaidh tú gearán níos foirmiúla a thabhairt chuig lucht bainistíochta sinsearach an tsoláthraí seirbhíse airgeadais. Cuir an Ghníomhaireacht Náisiúnta Tomhaltóirí eolas ar fáil ar conas gearán a thabhairt faoi sholáthraithe seirbhíse airgeadais. Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi bhealaí éifeachtacha le gearán a dhéanamh anseo. Mura bhfuil tú sásta fós go bhfuil an chuideachta ag plé go cothrom le do ghearán, féadfaidh tú do ghearán a thabhairt chuig Ombudsman na Seirbhísí Airgeadais.

Bunaíodh Biúró Ombudsman na Seirbhísí Airgeadais faoin Acht um Údarás an Bhainc Cheannais agus na Seirbhísí Airgeadais 2004 . Chuaigh an Biúró i mbun oibre den chéad uair ar 1 Aibreán 2005. Is oifigeach neamhspleách é Ombudsman na Seirbhísí Airgeadais arb é a shainchúram ná chun gearáin neamhréitithe na dtomhaltóirí i leith soláthraithe airgeadais a fhiosrú, a idirghabháil agus a bhreithniú.

Tá scéimeanna an Ombudsman do na hInstitiúidí Creidmheasa agus Ombudsman Árachais na hÉireann mar chuid de Bhiúró Ombudsman na Seirbhísí Airgeadais anois. Tabharfar ar aghaidh aon ghearán a rinneadh do cheachtar den dá oifig sin sular bunaíodh an Biúró.

Leanfaidh Oifig Ombudsman na bPinsean ag plé le haon ghearáin faoi scéimeanna pinsin ghairmiúlaCuntais Choigiltis Phearsanta Scoir (PRSA). Ba chóir duit gearán a chur isteach a fhéadann a bheith agat faoin gcaoi a bhfuiltear ag riaradh scéim éigin don Ombudsman Pinsin. Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi Ombudsman Pinsean na hÉireann anseo.

Rules

Cé hiad na dreamanna ar féidir leo gearán a thabhairt chuig Biúró Ombudsman na Seirbhísí Airgeadaisω

Is féidir le gach custaiméir pearsanta de chuid na n-institiúidí airgeadais rialaithe gearáin a thabhairt chuig Biúró Ombudsman na Seirbhísí Airgeadais. Is féidir leis na daoine ar tairgeadh seirbhísí dóibh nó a lorg soláthar seirbhíse ón institiúid airgeadais gearáin a thabhairt chuig an mBiúró freisin. Glacfaidh Biúró Ombudsman na Seirbhísí Airgeadais le gearáin ó ghnólachtaí beaga freisin (.i. comhlachtaí le láimhdeachas bliantúil níos lú ná €3 milliún).

Cé hiad na comhlachtaí ar féidir le Biúró Ombudsman na Seirbhísí Airgeadais a fhiosrúω

Fiosróidh an Biúró gearáin i gcoinne na mbanc, na gcumann foirgníochta, na gcomhar creidmheasa, stocbhróicéirí, comhlachtaí árachais (beatha agus neamhbheatha), bureaux de change, idirghabhálaithe táirge infheistíochta, iasachtóirí airgid agus comhlachtaí infheistíochta ainmnithe, idirghabhálaithe creidmheasa (mar shampla, garáistí a thairgeann airgeadas ar charranna úra nó úsáidte), geallbhróicéirí agus comhlachtaí fruilcheannaigh. Is féidir leis an mBiúró iasachtóirí morgáiste áirithe agus an VHI a fhiosrú freisin má dhéantar gearán ina gcoinne. Ó 7 Feabhra 2013, ní féidir leis gearáin a shaothrú i gcoinne Chorparáid na hÉireann um Réiteach Bainc (IBRC) gan toiliú na hArd-Chúirte.

Teorainneacha ama chun ghearán a thabhairt do Ombudsman na Seirbhísí Airgeadais

Feidhmíonn teorainn 6 bliana do gach cás, ionas nach bhfiosróidh an tOmbudsman aon chás a eascraíonn as eachtraí a tharla ní ba mhó ná 6 bliana ó shin.

Comhairle Ombudsman na Seirbhísí Airgeadais

Oibríonn an tOmbudsman faoi Rialacháin a rinne Comhairle Ombudsman na Seirbhísí Airgeadais le ceadú roimhré an Aire Airgeadais. Ceapann an Chomhairle an tOmbudsman agus is inti atá baill de thionscal na seirbhísí airgeadais agus ionadaithe tomhaltóirí. Is í an Chomhairle a fhorordaíonn teorainneacha um méid na dámhachtainí ar féidir a bhronnadh.

Dámhachtainí

Is féidir leis an Ombudsman dámhachtainí a dhéanamh suas go dtí teorainneacha áirithe (€250,000). Bíonn na dámhachtainí ceangailteach ar an dá pháirtí. Is féidir leis an institiúid airgeadais nó an tomhaltóir a rinne an gearán achomharc a thabhairt chuig an Ard-Chúirt in aghaidh na ndámhachtainí seo.

Rataí

Tá na seirbhísí ó Bhiúró Ombudsman na Seirbhísí Airgeadais saor in aisce.

Má chailleann tú do chás, ní bheidh ort aon mhuirir a íoc leis an mBiúró ná le soláthraí na seirbhísí airgeadais ar thug tú d'éileamh ina choinne

Féadfaidh tú aturnae nó gairmí éigin eile a fhostú chun cuidiú leat le d'iarratas chuig an mBiúró. Is é do chúram féin iad na costais a bhaineann le gairmí a fhostú faoi na cúinsí seo.

Conas Iarratas a dhéanamh

Má bhíonn gearán agat faoi sholáthraí seirbhíse airgeadais, moltar duit na céimeanna seo a leanas a ghlacadh:

  • Déan do ghearán sa chéad dul síos chuig an té a bpléann tú go hiondúil leo ag an mbanc, an cumann foirgníochta, an comhlacht árachais nó soláthraí seirbhíse airgeadais.
  • Mura bhfuil tú sásta leis an bhfreagra ón soláthraí seirbhíse airgeadais, ba cheart duit do ghearán a chur i bhfoirm scríbhinne, leis an litir seolta chuig an lucht bainistíochta sinsearach. (Ba chóir go mbeadh sonraí teagmhála ar fáil ón mbanc nó trí fhéachaint ar a suíomh gréasáin).
  • Má tá tú míshásta go fóill, féadfaidh tú do ghearán a thabhairt chuig Biúró Ombudsman na Seirbhísí Airgeadais.

Ombudsman na Seirbhísí Airgeadais tar éis treoir a fhorbairt do ghearánaithe.

Féadfaidh tú foirm iarratais a íoslódáil chun imeachtaí a thionscnamh leis an mBiúró.

Cuimhnigh nach nglacfaidh Ombudsman na Seirbhísí Airgeadais le cás ach amháin tar éis d'ídiú mheicníocht na ngearán foirmiúil de chuid na hinstitiúide airgeadais.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

An tOmbudsman Seirbhísí Airgeadais agus Pinsean

3ú Úrlár
Teach Lincoln
Plás Lincoln
Baile Átha Cliath 2
D02 VH29
Éire

Teil:(01) 567 7000
Láithreán Gréasáin: http://www.fspo.ie/
R-phost: info@fspo.ie

Page edited: 16 May 2013