Gearáin Úsáideoirí

Eolas

In Éirinn, cosnaítear cearta tomhaltóirí i dtaca le hearraí agus seirbhísí ag an dlí. Oifig neamhspleách iad an Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí (CCPC) atá freagrach as comhairle agus faisnéis a chur ar fáil do thomhaltóirí. Sa mhullach air sin, tá an CCPC freagrach as réimse fairsing dlíthe um chosaint tomhaltóirí a fhorfheidhmiú. I measc cuid de na dlíthe um chosaint tomhaltóirí tá:

Níl feidhm mhaoirseachta ag an CCPC maidir le seirbhísí airgeadais; cuimsíonn Banc Ceannais na hÉireann an limistéar seo.

Féadfaidh tú gearán a dhéanamh leis an CCPC faoi éilimh bhréagacha nó mhíthreoracha faoi earraí, seirbhísí agus praghsanna agus féadfaidh an CCPC na trádálaithe lena mbaineann a ionchúiseamh nó iarratas a dhéanamh ar ordú cúirte go mbainfear nó go leasófar fógraí míthreoracha. Níl sé d’fheidhm ag an CCPC chun sásamh a bhaint amach duit, ach corruair, má ghearrtar fíneáil ar thrádálaí, d’fhéadfaí an fhíneáil a bhronnadh ort.

Má bhíonn tú thíos le caillteanas nó damáiste mar thoradh ar éileamh bréagach nó míthreorach faoi earraí nó seirbhísí, ba cheart duit sásamh a lorg ón trádálaí agus, más gá, féadfaidh tú agair a dhéanamh le haghaidh damáistí ar an ngnáthbhealach trí na cúirteanna.

Déanann an CCPC monatóireacht ar an Acht um Dhíol Earraí agus Soláthar Seirbhísí, 1980 agus féadfaidh siad trádálaithe a ionchúiseamh mar gheall ar shárú an dlí. Tugann an tAcht seo cearta éagsúla maidir le hearraí nó seirbhísí a cheannaíonn tú nó a fhaigheann tú ar cíos lena n-úsáid ar bhonn príobháideach, e.g. tá sé de cheart agat bheith ag súil leis go mbaineann na hearraí caighdeáin indíolta amach, agus go n-oireann siad dá gcuspóir, etc.

Mura gcomhlíonann na hearraí na riachtanais seo, is faoin díoltóir atá sé na hábhair a chur ina gceart. Féadfaidh an díoltóir, ansin, dul sa tóir ar an déantúsóir, ach is ábhar é sin a bheidh idir an díoltóir agus an déantúsóir. Tá cearta agat, mar an tomhaltóir, i leith an díoltóra agus tá ar an díoltóir an dualgas chun an t-ábhar a chur ina cheart. Ní mór duit tabhairt faoi seo tú féin, agus más gá, trí na cúirteanna.

An Lárionad Eorpach do Thomhaltóirí (ECC)

Cuireann an ECC Éire seirbhís faisnéise agus comhairle saor in aisce ar fáil ar chearta tomhaltóirí faoi dhlí an AE. Féadfaidh an ECC Éire cabhrú chun díospóidí trasteorann a réiteach i dtaca le hearraí agus seirbhísí chomh maith. Tá siad mar chuid den líonra atá ar fud an AE agus déanann an Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí agus an Coimisiún Eorpach iad a chomh-mhaoiniú. Is féidir leat níos mó a léamh faoi chearta tomhaltóirí agus faoi shiopadóireacht trasteorann san AE anseo.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

An Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí

Teach Bloom
Sráid an Iarnróid
Baile Átha Cliath 1
D01 C576

Uaireanta Oscailte:- Línte oscailte Luan - Aoine 9rn - 6in
Teil:(01) 402 5500
Lóghlao:1890 432 432
Láithreán Gréasáin: http://www.ccpc.ie

ECC Éire

Ionad Macra
1 Sráid na Faiche
Baile Átha Cliath 7
Éire

Teil:(01) 879 7620
Facs:(01) 873 4328
Láithreán Gréasáin: http://www.eccireland.ie/
R-phost: info@eccireland.ie


Page edited: 7 November 2014