Seirbhísí agus tacaíocht do leanaí

Seirbhísí Sláinte Leanaí
Mínitear sa cháipéis seo faoi na seirbhísí sláinte ginearálta agus sonracha a bhfuil páistí ina dteideal.
This document is in: Sláinte > Seirbhísí sláinte > Sláinte Leanaí

Luathoideachais don óige
Eolas ar luathoideachais an pháiste, an ról atá ag an Roinn Oideachais agus Scileanna, polasaí an rialtais agus rialacháin cúram leanaí
This document is in: Oideachas agus Oiliúint > Oideachas Réamhscoile agus Cúram Leanaí

Leanaí i gcúram
Is é an tAcht um Chúram Leanaí 1991 an phríomhreachtaíocht chun beartas chúram leanaí a rialú, rud a thug athruithe ollmhóra isteach maidir le leanaí i gcúram. Cúram leanaí Leas leanaí Cúram altrama

Mí-Úsáid Leanaí
Céard is mí-úsáid leanaí ann? Cé dó a dtuairiscím amhras maidir le mí-úsáid leanaí? Faigh amach anseo.

Fuadach idirnáisiúnta leanaí
Tarlaíonn fuadach idirnáisiúnta leanaí nuair a thógtar leanbh amach as tír go neamhdhleathach nó nuair a choinnítear iad i dtír go neamhdhleathach. Rialaíonn an dlí idirnáisiúnta an cheist maidir leis an leanbh a ndearnadh fuadach idirnáisiúnta air/uirthi a thabhairt ar ais abhaile.

Ionaid Eolais don Óige
Cuireann Ionaid Eolais don Óige eolas saor in aisce, faoi rún ar fáil do dhaoine óga agus do dhaoine atá ag obair leis an óige. Tá eolas ar fáil uathu ar ábhair éagsúla.

Gníomhaíochtaí caitheamh aimsire do dhaoine óga
Is é cuspóir foriomlán an Bheartais Náisiúnta Caitheamh Aimsire do Dhaoine Óga creatlach a sholáthar chun na deiseanna oiriúnacha caitheamh aimsire do dhaoine óga idir 12 agus 18 mbliana a chur chun cinn.
This document is in: Taisteal agus Áineas > Caitheamh Aimsire in Éirinn