Comhaontuithe idirscartha

Eolas

Más féidir le lánúin phósta nó le páirtnéirí sibhialta comhaontú a dhéanamh ar na téarmaí ar a mairfidh siad uathu féin, is féidir leo iontráil i gcomhaontú idirscartha. Is éard is comhaontú idirscartha ann, go bunúsach, ná comhaontú. Ní mór don bheirt pháirtithe toiliú a thabhairt do théarmaí an chomhaontaithe.

Bíonn an comhaontú ina chonradh atá ina cheanglas dlíthiúil ina leagtar amach cearta agus dualgais gach páirtí i leith an pháirtí eile. Baintear amach téarmaí an chomhaontaithe, de ghnáth, trí idirghabháil nó idirbheartaíocht le haturnaetha. Más féidir comhaontú a bhaint amach tapa a dhóthain idir na páirtithe agus má chuirtear comhaontú idirscartha i dtoll a chéile, bíonn costas níos saoire air seo agus baineann níos lú struis leis ná mar a bhíonn i gceist nuair a ghlactar cás cúirte. Déanann go leor lánúineacha a n-idirscaradh foirmeálta ar an mbealach seo.

Idirghabháil

Ní hionann idirghabháil agus comhairleoireacht pósta. Ní hé cuspóir na hidirghabhála cabhrú le lánúin athmhuintearas a dhéanamh le chéile. Is é an cuspóirí atá aici chun cabhrú le lánúineacha a rinne an cinneadh chun idirscaradh óna chéile chun aon díospóidí a réiteach a d’fhéadfadh bheith acu i dtaca le saincheisteanna lárnacha, ar nós caomhnóireacht leanaí agus rochtana ar leanaí agus cearta cothabhála agus maoine. Bíonn an t-idirghabhálaí neodrach agus spreagann sé/sí an lánúin idirscartha chun comhoibriú lena chéile chun socruithe a dheimhniú atá inghlactha dóibh beirt agus a gcloífidh siad leo. Féadfaidh aon lánúin idirscartha idirghabháil a fháil, má bhíonn siad pósta nó a mhalairt. Áirítear lánúineacha comhghnéis leis seo.

Is gnách go nglacann idirghabháil a mhéid le sé nó seacht seisiún, ach braitheann seo ar chastacht an cháis. Má bhaintear comhaontú amach, cuirfidh an t-idirghabhálaí téarmaí an chomhaontaithe i dtoll a chéile. Moltar go lorgaíonn daoine comhairle neamhspleách dlí sula síníonn siad an comhaontú.

Bíonn idirghabháil faoi rún agus ní cheadaítear aon chumarsáid a dhéanamh le hidirghabhálaí mura mbaintear comhaontú amach agus má leanann imeachtaí cúirte ina dhiaidh sin.

Moltar do lánúineacha a roghnaíonn dul i mbun idirghabhála a chinntiú go bhfaigheann siad comhairle dlí agus airgeadais sula bhfreastalaíonn siad ar idirghabháil ionas gur fios dóibh a gcearta agus gur féidir leo cinntí feasacha a dhéanamh.

Idirghabháil trí aturnaetha

Sa chás go ndéantar idirghabháil trí aturnaetha, ní mór go mbeidh ag gach páirtí a n-aturnae féin lena chinntiú go bhfaigheann siad comhairle neamhspleách dlí.

Cleachtas comhoibritheach

Is bealach atá i gcleachtas comhoibritheach chun ábhair dhlí teaghlaigh a réiteach, lena n-áirítear idirscaradh agus colscaradh. Oibríonn tú féin agus do chéile/pháirtnéir le dlíodóirí comhoibritheacha. Síníonn gach aon duine comhaontú a dhícháilíonn do dhlíodóirí comhoibritheacha ó ionadaíocht a dhéanamh duit sa chúirt má chliseann ar an bpróiseas. Ní féidir le ceachtar dlíodóir gníomhú i do leith in aon imeachtaí cúirte a chonspóidtear.

Trí chruinnithe duine ar dhuine, déanfaidh tú féin agus do chéile/pháirtnéir plé agus réiteach ar shaincheisteanna ar nós caomhnóireacht leanaí agus rochtana ar leanaí mar aon le cearta cothabhála agus maoine. Braitheann an próiseas ar an mbeirt pháirtithe agus go ndéanann siad nochtadh iomlán agus fírinneach dá gcuid sócmhainní uile ionas gur féidir leis na hidirbheartaíochtaí bheith oscailte agus iontaofa.

Má éiríonn leis an bpróiseas, beidh comhaontú agat le do chéile/pháirtnéir as a mbeidh sibh beirt freagrach as.

Níl oiliúint curtha ar gach dlíodóir i ndlí comhoibritheach, agus is dóchúil go mbeidh sé níos deacra tabhairt faoin bpróiseas murar cuireadh an oiliúint sin ar dhuine de na dlíodóirí.

Gníomhas Idirscartha

Is minic a thugtar Gníomhas Idirscartha ar an gcáipéis féin a chuirtear i dtoll a chéile agus a shíníonn an bheirt pháirtithe, nuair a bhaineann siad comhaontú amach, agus is conradh scríofa atá ina cheanglas dlíthiúil é. Seo a leanas na príomh-shaincheisteanna lena ndéileáiltear i gcomhaontú idirscartha:

Féadtar riail chúirte a dhéanamh den Ghníomhas Idirscartha, ach iarratas a dhéanamh ar an gcúirt. Cinntíonn seo gur féidir na téarmaí go léir lenar comhaontaíodh a fhorfheidhmiú go dlíthiúil nuair a bhíonn siad cumhdaithe ag an reachtaíocht chuí. Tá fáil ar fhaisnéis ar riail chúirte a dhéanamh de chomhaontú idirscartha ar láithreán gréasáin na Seirbhíse Cúirteanna.

Rátaí

an tSeirbhís Idirghabhála Teaghlaigh saor in aisce. Mar mhalairt air sin, féadfaidh tú a roghnú chun idirghabhálaí príobháideacha a íoc.

Má tá tú incháilithe do chúnamh agus do chomhairle dhlíthiúil a fháil ón mBord um Chúnamh Dlíthiúil, ní mór duit ranníocaíocht a íoc i dtreo na gcostas. Féadfaidh an Bord um Chúnamh Dlíthiúil dlíodóir a sholáthar duit ar ar cuireadh oiliúint i gcleachtas comhoibritheach. Gearrann cleachtóirí comhoibritheacha príobháideacha ráta san uair ar féidir leat comhaontú a dhéanamh air roimh ré.

Ma roghnaíonn tú chun aturnae príobháideach a fháil, ba cheart duit a bheith feasach nach ann d’aon ráta seasta muirear le haghaidh táillí dlí. Moltar duit roinnt meastacháin luacha a fháil sula ndéanann tú cinneadh ar ghnóthas dlíthiúil.

Conas iarratas a dhéanamh

Chun fiosrúchán a dhéanamh faoi cibé acu an bhfuil tú incháilithe do Chúnamh Dlíthiúil, déan teagmháil leis an ionad dlí is gaire duit. Déanfaidh foireann an ionaid dlí measúnú ar do mhaoin agus comhairle a chur ort faoi theidlíocht airgeadais. Ina theannta sin, féadfaidh tú seiceáil an mbeifeá nó nach mbeifeá incháilithe i dtaobh cúrsaí airgeadais de, ar líne.

Más mian leat seirbhísí dlíodóra a fhostú go príobháideach, coimeádann Dlí-Chumann na hÉireann liosta de dhlíodóirí cláraithe ar fud na tíre. Cuardaigh an t-eolaire de ghnóthais aturnaetha anseo.

Déan teagmháil leis an tSeirbhís Idirghabhála Teaghlaigh chun teacht ar thuilleadh faisnéise faoin tseirbhís agus ar liosta dá n-ionaid ar fud na tíre. Chun teagmháil a dhéanamh le hidirghabhálaí, déan teagmháil le hInstitiúid idirghabhálaithe Éireann agus cuirfidh siad liosta d’idirghabhálaithe creidiúnaithe ar fáil duit.

Cuireann Cumann Ghairmithe Comhoibritheacha na hÉireann úsáid an dlí chomhoibrithigh chun cinn. Tiocfaidh tú ar bhreis faisnéise agus ar liostaí de chleachtóirí ar a láithreán gréasáin.

Is eagraíocht neamhspleách dheonach iad FLAC (Ionaid Chomhairle Dlí Saor in Aisce) a oibríonn líonra de chlinicí um chomhairle dhlíthiúil ar fud na tíre. Tá na clinicí seo faoi rún agus saor in aisce do chách. Déan teagmháil le d’Ionad áitiúil um Fhaisnéis do Shaoránaigh chun teacht ar fhaisnéis ar sheirbhísí FLAC i do cheantar. Ina theannta sin, tá líne faisnéise agus atreoraithe á reáchtáil ag an FLAC le linn uaireanta oifige le haghaidh faisnéis bhunúsach dhlíthiúil.

Teagmháil

An Bord um Chúnamh Dlíthiúil

Sráid an Chalaidh
Cathair Saidhbhín
Ciarraí
Éire

Teil:066 947 1000
Lóghlao:1890 615 200
Láithreán Gréasáin: http://www.legalaidboard.ie
R-phost: info@legalaidboard.ie

Ionaid Saorchomhairle Dhleathach

85/86 Sráid Dorset Uachtarach
Dublin 1
D01 P9Y3

Teil:+353 (0)1 874 5690
Lóghlao:1890 350 250
Láithreán Gréasáin: http://www.flac.ie
R-phost: info@flac.ie

Page edited: 12 March 2014