Conas a mheasúnaítear pinsin le linn idirscartha/colscartha/scaoilte

Eolas

I ndiaidh theach an teaghlaigh nó teach roinnt, is minic gurb í an tsócmhainn is luachmhaire a bhíonn ag lánúin/páirtnéirí sibhialta atá ag scaradh óna chéile, pinsean. Faoin Acht um an Dlí Teaghlaigh, 1995, an tAcht um an Dlí Teaghlaigh (Colscaradh), 1996 agus an tAcht um Páirtnéireacht Shibhialta agus um Chearta agus Oibleagáidí Áirithe de chuid Chomhchónaitheoirí, 2010 tá an chumhacht ag cúirt anois chun caitheamh le pinsean mar shócmhainn den lánúin/na páirtnéirí sibhialta atá i mbun scartha agus a ordú go ndéantar é a roinnt in pé sciartha a mheasann sé is cuí. Tugtar ordú coigeartaithe pinsin ar an ordú sin. Mar shampla, má tá pinsean substainteach ag céile amháin agus mura bhfuil pinsean ar bith ag an gcéile eile a d’oibrigh sa bhaile, féadfaidh an chúirt a ordú go n-íocfar cuid de phinsean an chéile leis na céilí eile nó le leanbh cleithiúnach.

Féadfaidh an chúirt, chomh maith leis sin, a ordú go ndéantar cuid den chiste pinsin a dheighilt agus a chur isteach i gciste pinsin eile in ainm an chéile/an pháirtnéara shibhialta eile.

Déanfaidh an chúirt breithniú ar gach ceann de na hacmhainní airgeadais atá ar fáil sula ndéanann sí ordú coigeartaithe pinsin. Sa chás nach ndéanann an chúirt ordú coigeartaithe pinsin, féadfaidh sí luach an phinsin a chur i gcuntas agus é seo a léiriú nuair a dhéanann sí orduithe airgeadais eile. Féadfaidh an chúirt an t-ordú sin a dhéanamh nuair a dheonaítear foraithne idirscartha bhreithiúnaigh, cholscartha nó scaoilte, nó féadfaidh ceachtar céile iarratas a dhéanamh ar an ordú sin a luaithe a deonaíodh foraithne.

Nuair a dheonaíonn cúirt ordú coigeartaithe pinsin, déantar é a sheirbheáil ar iontaobhaithe scéim pinsin an chéile/an pháirtnéara shibhialta a dhéanann na coigeartuithe riachtanacha ar fhorálacha na scéime maidir leis an gcomhalta ar leith sin. Riarann iontaobhaithe scéimeanna pinsin atá faoi cheanglas chun an scéim a riar de réir na dtéarmaí a leagtar amach sa ghníomhas iontaobhais agus sna rialacha. Níl iontaobhaithe i dteideal téarmaí an iontaobhais a athrú agus foráil a dhéanamh do dhuine atá lasmuigh de scóip na scéime, fiú má iarrann an comhalta orthu amhlaidh a dhéanamh. Mar shampla, d’fhéadfadh téarmaí iontaobhais foráil a dhéanamh do chéile comhalta, ar nós pinsean marthanóra agus beidh seo iníoctha le céile dlíthiúil an chomhalta, fiú cé go bhféadfadh go raibh an comhalta idirscartha ar feadh go leor blianta agus go bhféadfadh go bhfuil páirtnéir nua aige/aici. D’fhéadfadh nach bhfuil téarmaí atá i gcomhaontú idirscartha maidir le pinsin infheidhmithe i gcoinne na n-iontaobhaithe nó nach bhfuil siad ina gceanglas dlíthiúil.

Tá pinsin sách casta agus ní mór comhairle speisialaithe a lorg i gcónaí maidir le luach pinsin. Féadfaidh tú teacht ar fhaisnéis ar phinsin anseo.

Sula ndeonaíonn cúirt foraithne idirscartha bhreithiúnaigh, cholscartha nó scaoilte, ba cheart go ndearna gach céile/páirtnéir sibhialta gach ceann de na hacmhainní airgeadais a nochtadh go hiomlán don chéile/pháirtnéir sibhialta eile. Áirítear leis seo sonraí iomlána faoi aon phinsean a d’fhéadfadh bheith ag céile/páirtnéir sibhialta. Má dhiúltaíonn céile/páirtnéir sibhialta chun na sonraí faoina bpinsean a nochtadh, féadfaidh an céile/páirtnéir sibhialta eile an fhaisnéis seo a lorg go díreach ó iontaobhaithe na scéime pinsin faoi fhorálacha Acht na bPinsean, 1990.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Is é an tÚdarás Pinsean an comhlacht reachtúil atá freagrach as scéimeanna pinsin a rialáil in Éirinn. soláthraíonn sé eolas ar scaradh, colscaradh agus pinsin ar a shuíomh gréasáin. Má bhíonn aon fhiosrúcháin agat maidir le pinsean, déan teagmháil le hAonad Faisnéise an Bhoird;

An tÚdarás Pinsean

Teach Verschoyle
28/30 Sráid an Mhóta Íocht
Baile Átha Cliath 2
Éire

Teil:+353 (0)1 613 1900
Lóghlao:1890 656 565
Facs:+353 (0)1 631 8602
Láithreán Gréasáin: http://www.pensionsauthority.ie/
R-phost: info@pensionsauthority.ie

Page edited: 28 October 2016