Cláraitheoirí Breitheanna, Póstaí agus Básanna

Eolas

Tá riachtanas dlíthiúil in Éirinn go gcoimeádtar taifead ar gach breith, pósadh agus bás a tharlaíonn sa Stát. Bhíodh na nithe seo á dtaifead go háitiúil sa cheantar inar tharla siad go dtí 5 Nollaig 2005. Ón dáta sin i leith is féidir iad a thaifeadadh i gceantar aon Chláraitheora. Tá taifid ar gach breith, pósadh agus bás á gcoinneáil ar bhonn náisiúnta in Oifig An Ard-Chláraitheora chomh maith. Is ionad lárnach sibhialta é an oifig sin chun taifid maidir le Breitheanna, Básanna agus Póstaí in Éirinn a stóráil.

Athraíonn An tAcht um Chlárú Sibhialta 2004 cuid de na rialacha maidir le breith agus bás a chlárú. Tháinig na hathruithe seo i bhfeidhm an 5 Nollaig 2005 agus le daoine pósta i bhfeidhm an 5 Samhain 2007.

Nuair a dhéantar breith, pósadh nó bás a thaifeadadh in Éirinn eisítear teastas don duine, nó do na daoine, lena mbaineann (.i. na tuismitheoirí i gcás breithe, an lánúin i gcás pósta, agus na neasghaolta i gcás báis). Is cáipéis dlí thábhachtach é an taifead seo ar bhreith, bás nó pósadh agus ba chóir é a choinneáil in áit shábháilte. Beidh teastas breithe ag teastáil más mian leat do leanbh a chlárú i scoil, má tá tú ag cur isteach ar phas Éireannach, srl. Bíonn teastas báis ag teastáil má bhíonn tú ag plé le heastáit duine mhairbh.

Más gá duit iarratas a dhéanamh ar theastas breithe, pósta nó báis, nó ar chóip de cheann de na teastais sin, ní mór duit dul i dteagmháil leis an gCláraitheoir sa cheantar ina tharla an tarlúint (nó i gCeantar aon Chláraitheora, ó 5 Nollaig 2005 i leith). Ina ionad sin, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh chuig Oifig an Ard-Chláraitheora i Ros Comáin. Ní féidir leat teastas breithe a fháil do leanbh uchtaithe ach ó Oifig an Ard-Chláraitheora.

Beidh ort táille íseal a íoc má tá cóip de cheann de na teastais sin uait.

Téann taifid phóstaí (seachas póstaí Caitliceacha Rómhánacha) a choimeádtar in Oifig an Ard-Chláraitheora i Ros Comáin siar chomh fada le 1 Aibreán 1845. Téann taifid bhreithe, bhásanna agus na bpóstaí Caitliceacha Rómhánacha siar go 1 Eanáir 1864. Ní dhéanann Oifig an Ard-Chláraitheora taighde ar stair chlainne.

Clárú breitheanna, póstaí agus básanna.

Is féidir breis eolais maidir le breith do linbh a chlárú a fháil anseo. Is féidir breis eolais maidir le clárú pósta in Éirinn (agus aitheantas in Éirinn do phóstaí thar lear) le fáil anseo. Tá eolas faoi conas bás a chlárú in Éirinn le fáil anseo.

Rialacha

Bhíodh ort dul i dteagmháil leis an gCláraitheoir san áit inar tharla an tarlúint - agus ní san áit a raibh tú i do chónaí ann ag an am, nó an áit a bhfuil cónaí ort ann anois. (Ón 5 Nollaig 2005 ar aghaidh féadfaidh tú dul i dteagmháil le Cláraitheoir ar bith.) Is féidir teastas breithe a fháil go díreach ón gCláraitheoir a luaithe is a chláraítear an bhreith. Is féidir teastais a fháil ó Oifig an Phríomh-Chláraitheora, i gceann tuairim is trí mhí ó am an chláraithe. Tá sonraí ar fáil thíos. Má tá deacracht agat a fháil amach cé hé an Cláraitheoir ba chóir duit dul i dteagmháil le hOifig an Phríomh-Chláraitheora áitiúil chun an fhaisnéis chuí a fháil. Tá sonraí ar fáil thíos.

Rataí

Ní ghearrtar aon táillí ar chlárú breithe, pósta ná báis, nó d’athchlárú breithe chun sonraí tuismitheora a chur san áireamh. Gearrtar táillí ar chóipeanna teastais.

Eisítear teatas do chuspóirí leasa shóisialaigh ar chostas laghdaithe. Teastaíonn fianaise gur mar gheall ar chuspóirí leasa shóisialaigh atá se ag teastáil, cosúil le nóta ón Roinn Coimirce Sóisialaigh.

Is iad na táillí a ghearrtar ar theastas ná:

  • €20 do lántheastas caighdeánach
  • €1 do chóip chun críocha leasa shóisialaigh, lena n-áirítear clárú do Chárta Seirbhísí Poiblí (litir ón Roinn Coimirce Sóisialaí ag teastáil)
  • €4 do chóip neamhdheimhnithe d’iontráil isteach sa Clár
  • €10 go bhfuil deimhniú fíordheimhnithe (ar fáil ón Oifig Chlár Ghinearálta amháin)
  • €10 ar chóip dheimhnithe de thaifead sa Chlár d'Uchtleanaí (is féidir a úsáid chun críocha dlí agus riaracháin)

Conas iarratas a dhéanamh

Is féidir cóipeanna de theastais bhreithe, phósta agus bháis a fháil ó aon Chláraitheoir (féach thíos) agus is fédir iad a fháil freisin ón Oifig Chlár Ghinearálta. Mar gheall gur taifid phoiblí atá iontu seo, is féidir le haon duine cur isteach orthu.

Is féidir leat an fhoirm iarratais chuí a íoslódáil anseo.

Is féidir leat cur isteach ar-líne ar chóipeanna de theastais, ina n-áirítear aon uchtaithe intíre agus marbh-bhreitheanna atá cláraithe.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

eolas teagmhála le haghaidh Cláraitheoirí Breitheanna, Póstaí agus Básanna ar fáil anseo, lena n-áirítear seoltaí, uaireanta oscailte, srl.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ó:

An tSeirbhís um Chlárú Sibhialta

Oifigí an Rialtais
Bóthar an Chlochair
Ros Comáin
Roscommon
Ireland

Teil:+353 90 663 2900
Lóghlao:1890 25 20 76
Facs:+353 90 663 2999
Láithreán Gréasáin: http://www.welfare.ie/en/Pages/General-Register-Office.aspx
R-phost: gro@groireland.ie

Page edited: 23 January 2014