Marbh-bhreitheanna a Chlárú

Réamhrá

Ó Eanáir 1995 i leith, tá ar chumas tuismitheoirí le leanbh marbh-bhreithe breith a linbh a chlárú, fiú má rugadh é/í roimh an dáta sin.

Más mian leat an mharbh-bhreith a chlárú, ba cheart duit cuairt a thabhairt ar oifig Chláraitheoir na mBreitheanna, na bPóstaí agus na mBásanna in aon limistéar agus Clár na Marbh-Bhreitheanna a shíniú. (Sular tháinig forálacha ábhartha an Achta um Chlárú Sibhialta, 2004 i bhfeidhm an 5 Nollaig 2005, ní fhéadfaí marbh-bhreith a chlárú ach i Limistéar an Chláraitheora ina thit sí amach.) Caithfidh tú fianaise scríofa a sholáthar i leith na marbh-bhreithe.

Tabharfaidh an cláraitheoir deimhniú marbh-bhreithe duit ag tráth an tsínithe. Más mian leat deimhniú a fháil ag dáta níos déanaí, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh leis an bPríomh-Oifig Chlárúcháin.

Rialacha

Ní go mbíonn gach marbh-bhreith a tharlaíonn in Éirinn ón 1 Eanáir 1998 i leith a bheith cláraithe, má bhíonn an leanbh 500 gram, ar a laghad, ar meáchan, nó má bhíonn aois iompair 24 seachtain, ar a laghad, ag an leanbh.

Féadfaidh tú (na tuismitheoirí) a roghnú chun an mharbh-bhreith a clárú sibh féin, ach mura féidir leat amhlaidh a dhéanamh, féadfaidh tú iarraidh ar ghaol le ceachtar tuismitheoir chun gníomhú mar fhaisnéiseoir cáilithe chun í a chlárú thar do cheann. Mura gcláraítear marbh-bhreith laistigh de 12 mhí, féadtar iarraidh ar an ospidéal, an bhean chabhrach nó an cleachtóir leighis a d’fhreastail ar an mbreith í a chlárú.

Más mian leat an mharbh-bhreith a chlárú sibh féin, ní mór don chleachtóir leighis a d’fhreastail ar an mbreith nó a scrúdaigh an leanbh deimhniú sínithe leighis a thabhairt duit ina luaitear meáchan agus aois iompair an linbh, agus ainm agus seoladh an ospidéil nó na hinstitiúide eile inar thit an mharbh-bhreith amach.

Más mian leat marbh-bhreith a chlárú a tharla roimh an 1 Eanáir 1995, féadfaidh tú amhlaidh a dhéanamh ag aon tráth. Teastóidh fianaise shonrach uait lena chruthú gur thit marbh-bhreith amach. D’fhéadfadh ráiteas scríofa údarásach ó d’ospidéal, teach altranais, cleachtóir leighis nó bean chabhrach a bheith i gceist leis seo, ach féadfaidh an cláraitheoir glacadh le foirmeacha fianaise eile.

Arís eile, ní féidir an mharbh-bhreith a chlárú má bhí an leanbh 500 gram, ar a laghad, ar meáchan nó má bhí aois iompair 24 seachtain, ar a laghad, ag an leanbh.

Má rugadh do leanbh marbh in ospidéal, is gnách go gcabhróidh foireann an ospidéil leat chun Foirm um Fhógra Breithe (Foirm BNF/01) a chomhlánú. I gcás breithe sa bhaile, déanfaidh an bhean chabhrach nó an dochtúir é seo. Tugtar cuntas san fhoirm ar an bhfaisnéis atá le cur i dtaifead ar Chlár na mBreitheanna. Seolfar an fhoirm seo ar aghaidh go dtí oifig chlárúcháin chun an cláraitheoir a chur ar an eolas gur tharla an mharbh-bhreith. Ní bheidh an próiseas clárúcháin críochnaithe ach i ndiaidh go bhfreastalaíonn an tuismitheoir/na tuismitheoirí nó faisnéiseoir cáilithe eile ar oifig an chláraitheora i bpearsan agus i ndiaidh dóibh Clár na Marbh-Bhreitheanna a shíniú.

Cuirtear an fhaisnéis a leanas i dtaifead ar Chlár na Marbh-Bhreitheanna:

 • Am, dáta agus áit bhreithe an linbh
 • Inscne an linbh
 • Meáchan agus aois iompair an linbh
 • Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP) an linbh (leithdháilfear seo ar chlárú)
 • Céadainm(neacha) agus sloinne an linbh
 • Céadainm(neacha) agus sloinne na máthar
 • Sloinne breithe na máthar
 • Sloinne breithe mháthair na máthar
 • Gach sloinne na máthar a úsáideadh roimhe seo (más ann dóibh)
 • Gnáthghairm na máthar
 • Gnáthsheoladh na máthar ag dáta na breithe
 • Dáta breithe na máthar
 • Stádas pósta na máthar
 • Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí na máthar (UPSP)
 • Iontráiltear a mhacasamhail d’fhaisnéis don athair.

Rátaí

Tá deimhniú leighis i leith meáchain agus aois iompair saor in aisce.

Ón 4 Iúil 2016 i leith, tá deimhniú marbh-bhreithe saor in aisce (bhíodh costas €20 air).

Conas iarratas a dhéanamh

Téigh go dtí oifig Chláraitheoir na mBreitheanna, na bPóstaí agus na mBásanna in aon limistéar agus sínigh Clár na Marbh-Bhreitheanna. Caithfidh tú fianaise scríofa a thabhairt leat i leith na marbh-bhreithe. Féach ar shonraí teagmhála cláraitheoirí breitheanna, póstaí agus básanna áitiúla Tá fáil ar liosta de chláraitheoirí áitiúla ón bPríomh-Oifig Chlárúcháin.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

An tSeirbhís um Chlárú Sibhialta

Oifigí an Rialtais
Bóthar an Chlochair
Ros Comáin
Roscommon
Ireland

Teil:+353 90 663 2900
Lóghlao:1890 25 20 76
Facs:+353 90 663 2999
Láithreán Gréasáin: http://www.welfare.ie/en/Pages/General-Register-Office.aspx
R-phost: gro@groireland.ie

A Little Lifetime Foundation

18 Orion Campas Gnó,
Páirc Ghnó Chnocán na Rós,
Baile Cúlann,
Baile Bhlainséir,
Baile Átha Cliath 15
Éire

Teil:+353 (0)1 882 9030
Láithreán Gréasáin: http://www.alittlelifetime.ie/
R-phost: info@alittlelifetime.ie

Page edited: 15 November 2016