Brón Báis agus Breith Linbh

Eolas

Is ábhar tubaisteach bróin é bás naíonáin, ag aon staid, agus is brónaí fós é mar go dtarlaíonn bás naíonáin go minic an-tobann. Má fhulaingíonn an mháthair ó bhreith anabaí, marbh-bhreith naíonáin a rabhthas ag tnúth go mór leis, nó má fhaigheann naíonán bás go tobann, fágtar an mháthair agus a páirtnéir le mothúcháin dhoimhne bróin agus uaireanta mothaíonn siad ciontach.

Anseo caithfimid súil ar na seirbhísí atá ar fáil duit má bhíonn breith anabaí agat, marbhghin nó má cailleadh do naíonán trí Shiondróm Bhás Tobann Naíonán (SIDS).

Breitheanna Anabaí, Marbh-bhreitheanna agus Bás Nuabheirthe

Is féidir le breith anabaí tarlú ag aon staid den toircheas, suas go dtí thart ar 24 seachtaine. Tagraítear do chailliúint linbh tar éis 24 seachtaine sa tréimhse iompair mar mharbh-bhreith. Nuair nach maireann naíonán ach ar feadh cúpa uair an chloig nó cúpla lá tar éis a bhreithe/breithe tagraítear don bhás mar bhás nuabheirthe.

Tarlaíonn breith anabaí go minic gan aon rabhadh agus is minic nach féidir aon chúis mhíochaine a fháil faoin gcúis ar tharla sí. Is féidir leis sin a bheith ina chrá - is cosúil nach mbíonn aon chúis le do bhris agus is minic go mbítear ag súl go rachaidh tú "ar ais ar do shainléim" go luath ina dhiaidh. Cé gur féidir leat teacht chugat féin go fisiciúil sách tapa ó bhreith anabaí, tógann sé i bhfad níos faide go mothaíoch.

Is iomaí cúis a d'fhéadfadh a bheith le marbh-bhreith nó bás nuabheirthe ach ó am go chéile ní bhíonn an chúis ar eolas. Bíonn tuismitheoirí a chaith sé mhí agus níos mó ag tnúth le breith a naíonáin croíbhriste agus d'fhéadfadh imní a bheith orthu an iad féin ar bhealach éigin ba chúis le bás an naíonáin. D'fhéadfadh an scrúdú iarbháis a n-iarrtar orthu ceadú dó a bheith ina ábhar mór crá dóibh.

B'fhéidir go mbeadh cuid den eolas seo a leanas ina chabhair duit:

  • Ag an ospidéal: tabharfaidh foireann an ospidéil cabhair duit le haon mianta a d'fhéadfadh a bheith agat do naíonán a thógáil i do ghabháil, nó grianghraif a ghlacadh; is féidir le séiplíneach an ospidéil seirbhís reiligiúnda a phlé leat más mian leat sin; is féidir le hoibrí sóisialta an ospidéil tú a chur chuig comhairliú bhrón báis.
  • Lasmuigh den ospidéal, cuirfidh do dhochtúir teaghlaigh chuig cabhair chomhairlithe speisialta tú má bhíonn deacracht agat déileáil lenar tharla.
  • Is eagraíocht dheonach é an Miscarriage Association of Ireland a chuireann eolas agus tacaíocht ar fáil do mhná a d'fhulaing ó bhreith anabaí agus dá bpáirtnéirí. Cuireann siad tacaíocht teileafóin ar fáil agus bíonn cruinnithe míosúla acu. Soláthraíonn siad bileoga fíricí agus ábhair a bhaineann le breitheanna anabaí.
  • Is eagraíocht dheonach é an Little Lifetime Foundation (roimhe Irish Stillbirth and Neonatal Death Society) a chuireann eolas agus tacaíocht a thabhairt do thuismitheoirí agus do theaghlaigh a chaill a leanbh tar éis bháis nó a bhfuiltear ag súil go bás.
  • Ag Oifig an Ard-Chláraitheora, is féidir le tuismitheoirí cur isteach ar theastas marbh-bhreithe dá naíonán. Chun mionsonraí a fháil, féach le do thoil Breith do Naíonáin a Chlárú.
  • Tá máithreacha naíonáin a rugadh marbh tar éis 24 seachtaine toirchis i dteideal 18 seachtaine saoire máithreachais agus sochar máithreachais. I gcomhair mionsonraí, déan teagmháil le do thoil le rannóg Shochar Máithreachais na Roinne Coimirce Sóisialaí.

Siondróm Bás Tobann Naíonáin (SIDS)

Thugtaí "bás cliabháin" ar SIDS roimhe seo agus tagraíonn sé do bhás tobann naíonáin faoi bhliain d'aois a bhí i mbarr a shláinte/sláinte roimhe sin. Méadaítear an bhuairt a ghabhann le bás naíonáin go minic de bharr go mothaítear ciontach, agus é ag déanamh imní do thuismitheoirí an amhlaigh gur chuir siad le bás a naíonáin ar aon bhealach. Léiríonn taighde nach bhfuil a fhios cad a chúisíonn SIDS - bíonn cuma shláintiúil ar na naíonáin sula bhfaigheann siad bás, agus ní féidir SIDS a chosc.

Cuireann an Irish Sudden Infant Death Assocaiation (ISIDA) raon seirbhísí tacaíochta agus eolais ar fáil, lena n-áirítear líne cabhrach tacaíochta ar fud na tíre, lámhleabhar eolais ar SIDS, seirbhís chairde agus seirbhísí cuimhneacháin bhliantúla do naíonáin SIDS.

Cá háit a dhéanfaidh mé iarratas

A Little Lifetime Foundation

18 Orion Campas Gnó,
Páirc Ghnó Chnocán na Rós,
Baile Cúlann,
Baile Bhlainséir,
Baile Átha Cliath 15
Éire

Teil:+353 (0)1 882 9030
Láithreán Gréasáin: http://www.alittlelifetime.ie/
R-phost: info@alittlelifetime.ie

An Chéad Solas

Teach Carmichael
Sráid Brunswick Thuaidh
Baile Átha Cliath 7
Éire

Teil:+353 (0)1 873 2711
Lóghlao:1850 391 391
Facs:+353 (0)1 872 6056
Láithreán Gréasáin: http://firstlight.ie/
R-phost: support@firstlight.ie

Cumann Anabíochta na hÉireann

Teach Carmichael
Sráid Brunswick Thuaidh
Dublin 7
Ireland

Teil:+353 (0)1 8735702
Láithreán Gréasáin: http://www.miscarriage.ie/
R-phost: info@miscarriage.ie

Rannóg an tSochair Mháithreachais

Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí
Bóthar Mhic Artúir
Bun Crannacha
Dún na nGall
Éire
F93 CH79

Teil:(01) 471 5898 (If calling from outside the Republic of Ireland please call +353 1 471 5898)
Lóghlao:1890 690 690 (Note: the rates charged for using 1890 (Lo-call) numbers may vary)
Láithreán Gréasáin: http://www.welfare.ie

Page edited: 28 January 2014