Comhaontuithe réamhphósta

Eolas

Comhaontú ina n-iontrálann lánúin sula bpóstar iad is ea comhaontú réamhphósta. I roinnt cásanna, féadfaidh lánúin iontráil i gcomhaontú réamhphósta tar éis go bpóstar iad.

Is éagsúil do chomhaontuithe réamhphósta de réir cúinsí áirithe gach lánúine ach, go ginearálta, déanann siad foráil le haghaidh ábhair airgeadais agus mhaoine, agus saincheisteanna eile, tar éis go dteipeann ar an bpósadh. Féadfaidh siad saincheisteanna a chuimsiú, ar nós íocaíochtaí cnapshuime, pinsean, cothabhála agus caomhnóireachta. Iontrálann lánúin isteach i gcomhaontú d’fhonn iarracht a dhéanamh chun díospóid a sheachaint má fhaigheann siad idirscaradh óna chéile. Cuimsíonn roinnt comhaontuithe réamhphósta saincheisteanna a eascraíonn le linn an phósta. Faoi Alt 113 den Acht Comharbais, 1965, féadfaidh céile a c(h)uid cearta dlíthiúla a thréigean i gcomhaontú réamhphósta.

Comhaontú réamhphósta a fhorfheidhmiú

Níl aon rud i ndlí na hÉireann a chuireann stop ar lánúin, a bhfuil sé beartaithe acu iad féin a phósadh, ó chomhaontú réamhphósta a shíniú. Feidhmíonn na comhaontuithe seo mar threoracha do na cúirteanna i gcásanna idirscartha bhreithiúnaigh agus colscartha, ach níl aon dualgas ar na cúirteanna iad a chur i bhfeidhm.

Ní dócha go gcuirfear san áireamh ach comhaontuithe réamhphósta inar iontráladh tar éis comhairle neamhspleách dlí a chur ar an mbeirt pháirtithe. Bheadh ar an gcúirt bheith sásta go ndearnadh na sócmhainní a nochtadh ina n-iomláine sular síníodh an comhaontú. Ina theannta sin, moltar go soláthraíonn an comhaontú athbhreithnithe sna cásanna a leanas:

  • Go tréimhsiúil
  • Má shaolaítear leanaí
  • Má tháinig mórathrú ar chúinsí

An Grúpa Staidéir ar Chomhaontuithe Réamhphósta

I Nollaig 2006, bhunaigh an Rialtas grúpa chun staidéar agus tuairisciú a dhéanamh ar fheidhmiú an dlí maidir le comhaontuithe réamhphósta ó tugadh colscaradh isteach i 1996, agus na ceanglais bhunreachta á gcur san áireamh. In Aibreán 2007, foilsíodh Tuarascáil an Ghrúpa Staidéir ar Chomhaontuithe Réamhphósta (pdf). Mhaígh an Grúpa Staidéir go raibh comhaontuithe réamhphósta infhorfheidhmithe agus go bhféadfaidís bheith éagsúil óna chéile faoi reachtaíocht reatha na hÉireann. Deimhníonn na cúirteanna an tábhacht a bhaineann le comhaontú i bhfianaise an cheanglais le haghaidh foráil cheart agus na gcritéar ábhartha reachtúil, mar shampla, Alt 20(2) den Acht um an Dlí Teaghlaigh, (Colscaradh), 1996.

Mhol an tuarascáil go reachtófaí na comhaontuithe réamhphósta trí Alt 16(2)A nua den Acht um an Dlí Teaghlaigh, 1995 a thabhairt isteach, mar aon le hAlt 20(3)A den Acht um an Dlí Teaghlaigh (Colscaradh), 1996 ionas go gceanglófaí ar na cúirteanna aird a bheith ar na comhaontuithe reatha réamhphósta agus orduithe coimhdeacha faoisimh á ndéanamh acu in imeachtaí idirscartha bhreithiúnaigh agus colscartha. Anuas air sin, moladh sa tuarascáil gur cheart don reachtaíocht treoirlínte maidir le nós imeachta a chuimsiú. Bheadh ar chomhaontú réamhphósta na prionsabail ghinearálta chonarthacha a chomhlíonadh agus moladh nach mór do chomhaontú infhorfheidhmithe bheith:

  • I scríbhinn, sínithe agus duine bheith mar fhinné air
  • A bheith déanta tar éis go bhfuair gach páirtí comhairle dlí ar leith
  • Déanta agus an fhaisnéis airgeadais a nochtadh go hiomlán
  • Déanta tráth nach lú ná 28 lá roimh an bpósadh

Ina theannta sin, moladh sa tuarascáil gur féidir athbhreithniú a dhéanamh ar chomhaontuithe réamhphósta ar bás duine. Is amhlaidh a socraíodh seo gur féidir le cúirt foráil airgeadais a dhéanamh le haghaidh céile marthanach a bhféadfadh difear a dhéanamh dó/di ag an gcomhaontú réamhphósta ar bás an chéile eile faoi chúinsí áirithe.

Níor cuireadh i bhfeidhm moltaí na tuarascála go fóill.

Page edited: 20 September 2013