Riachtanais fógartha don phósadh

Réamhrá

Ó tháinig Cuid 6 den Acht um Chlárú Sibhialta, 2004 i bhfeidhm i Samhain 2007, ní mór d’aon duine atá tabhairt fógra do Chláraitheoir go bhfuil sé i gceist acu pósadh in Éirinn, fógra 3 mhí a thabhairt go pearsanta don Chláraitheoir. Baineann seo le gach pósadh, bíodh siad sollúnta ag Cláraitheoir nó de réir deasghnátha agus searmanais saolta nó reiligiúnacha, mura mbeartaíonn tú do pháirtnéir sibhialta a phósadh agus má bhí do phósadh sibhialta cláraithe in Éirinn. Ní chaithfidh an Cláraitheoir a bheith ina Chláraitheoir don cheantar ina bhfuil cónaí oraibh ná don cheantar ina mbeartaíonn sibh pósadh.

Is gá duit coinne a dhéanamh leis an gCláraitheoir d’fhonn an fógra a thabhairt. Lena chinntiú go dtugtar an fógra ar a laghad 3 mhí roimh an dáta a bheartaíonn tú pósadh, moltar duit an choinne a shocrú i bhfad roimh ré.

Ba cheart do lánúin i bpáirtnéireacht shibhialta ar mian leo pósadh teagmháil a dhéanamh leis an gCláraitheoir a threoróidh iad tríd an bpróiseas.

Má tá sé beartaithe agat pósadh trí shearmanas sibhialta agus má bheidh an pósadh á shollúnú ag Cláraitheoir éagsúil, ní mór duit teagmháil a dhéanamh le hOifig an Chláraitheora don cheantar ina mbeartaíonn tú pósadh.

Rialacha

Ní foláir do lánúin atá ag pósadh fógra pearsanta a thabhairt faoina rún chun pósta chuig Cláraitheoir ar a laghad 3 mhí roimh dháta ceaptha a bpósta. Ní bhíonn feidhm leis an riachtanas chun fógra 3 mhí a thabhairt do pháirtithe sibhialta a cláraíodh an pháirtnéireacht shibhialta in Éirinn – féach 'Páirtithe sibhialta' thíos.

Is féidir fógra a thabhairt chuig Cláraitheoir ar bith. Nuair a cheapann tú coinne leis an gCláraitheoir is amhlaidh a chuirfear ar an eolas tú cad iad an fhaisnéis agus na cáipéisí a chaithfidh tú a thabhairt leat.

Chomh maith le bunchóipeanna nó cóipeanna deimhnithe de na cáipéisí a thabhairt leat, caithfidh tú fótachóipeanna de na cáipéisí úd a thabhairt leat freisin. I gcás pas éigin, teastaíonn fótachóip den scoth, ildaite nó grianghraf de mhéid pas.

Caithfear aistriúchán Béarla deimhnithe a sholáthar ó chomhlacht aistriúcháin neamhspleách, infhíoraithe mura bhfuil cáipéis éigin scríofa sa Bhéarla ná sa Ghaeilge.

Beidh ort agus ar do chéile ceaptha go hiondúil an méid seo a leanas a thabhairt leo:

 • Pas mar aitheantas
 • Teastas Breithe – murab í an tSeirbhís Chlárúcháin Shibhialta in Éirinn a eisíonn é, caithfidh stampa apastaile bheith air ón ambasáid ábhartha (más féidir) nó ba cheart litir a sholáthar ón ambasáid sin mar fhianaise do bharántúlacht an teastais. Ní bhíonn feidhm leis sin do theastais bhreithe arna n-eisiúint ag an Danmhairg, an Iodáil, an Fhrainc, an Bheilg ná an Laitvia
 • Bun-fhoraithní colscartha deiridh i ndáil le gach colscaradh roimhe sin más duine colscartha tú – déan teagmháil leis an gCláraitheoir i gcomhair treoracha dá mba cholscaradh eachtrach a bhí ann
 • Bun-fhoraithní scaoilte i ndáil le gach páirtnéireacht shibhialta roimhe seo má tá scaoileadh páirtnéireachta sibhialta agat
 • Foraithne neamhnithe deiridh agus litir ón gcúirt ábhartha lena ndeimhnítear nár taisceadh achomharc ar bith, má bhí tú i bpáirtnéireacht shibhialta nó i bpósadh ar chuir cúirt Éireannach ar neamhní iad.
 • Teastas báis chéile éagtha agus teastas pósta shibhialta roimhe sin má tá ceachtar agaibh in bhur mbaintreach (fir)
 • Fianaise fhaisnéiseach de stádas inimirce mura saoránach de chuid na hÉireann ná de bhallstát an AE atá ionat
 • Litir Shaoirse chun Pósta nó deimhniú faisnéiseach eile de stádas sibhialta ón tír bhunaidh mura saoránach d’Éirinn tú

Beidh ort freisin eolas a sholáthar i leith an phósta cheaptha ar nós:

 • An mbeidh sé ina shearmanas sibhialta, dí-eaglasta nó reiligiúnach
 • Dáta agus suíomh ceaptha an phósta
 • Mionsonraí shollúnóir molta an phósta
 • Ainmneacha agus dátaí breithe na beirte finnéithe molta
 • Teastaíonn uimhir PSP i gcomhair gach páirtí a sheirbheálann fógra de rún chun pósta, ag a mbíonn seoladh reatha nó amach anseo sa Stát acu

Ba cheart duit an Fhoirm Ghabhála Sonraí (pdf) a íoslódáil agus a chomhlánú, agus í a thabhairt leat.

Caithfidh tú táille fhógraithe a íoc freisin.

Teastaíonn seirbhísí ateangaire má tá cur amach teoranta agatsa, ag do chéilese ceaptha, ag an bhfinné ná ag an sollúnóir ar an mBéarla. Caitheann an t-ateangaire teacht ó chomhlacht aistriúcháin neamhspleách infhíoraithe agus bheith i láthair don fhógra agus don phósadh araon.

Beidh ort dearbhú a shíniú i bhfianaise an Chláraitheora nuair a bhuailfidh tú leis an gCláraitheoir féin, nach eol duit aon chol dlíthiúil do do phósadh molta.

Eiseoidh an Cláraitheoir aitheantas daoibh beirt agus do shollúnóir molta an phósta ina ndeimhneofar dáta fála an fhógra. Ní thugtar cead chun pósta daoibh leis sin.

Tá an ceart ag an gCláraitheoir faoin Acht um Chlárú Sibhialta 2004 (arna leasú ag an Acht um Chlárú Sibhialta (Leasú) 2014), chun imscrúdú agus cinneadh a dhéanamh ar phósadh áisiúlachta chun cuspóirí inimirce é.

Má soláthraíodh gach eolas riachtanach agus nach ann d’aon chol don phósadh, is amhlaidh a eiseoidh an Cláraitheoir Foirm Chlárúcháin Phósta duit (féach thíos).

Is féidir leat níos mó eolais i leith na riachtanas fógraithe a fháil ar láithreán gréasáin Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS).

Páirtnéirí sibhialta

Má thit searmanas bhur bpáirtnéireachta sibhialta amach sa Stát agus más mian leat do pháirtnéir sibhialta a phósadh, ní mór duit, trí choinne, cuairt a thabhairt ar an gCláraitheoir ar a laghad 5 lá (nó faoi mar a chinneann an Cláraitheoir) roimh dháta beartaithe an tsearmanais chun dearbhú a shíniú ina láthair nach bhfuil aon bhac ar an bpósadh. Íocann tú táille laghdaithe.

Má thit searmanas bhur bpáirtnéireachta sibhialta amach thar lear, beidh ort fógra 3 mhí a thabhairt don Chláraitheoir go bhfuil sé ar intinn agaibh pósadh agus na réamhriachtanais chaighdeánacha le haghaidh pósadh bailí a chomhlánú.

Fógra sa Phost

Má tá ceachtar agaibh ag maireachtáil thar lear, nó mura bhfuil duine agaibh in ann freastal ar Oifig Chláraithe mar gheall ar dhroch-thinneas, ba chóir daoibh teagmháil a dhéanamh le Cláraitheoir chun cead a fháil an fógra 3 mhí a thabhairt sa phost. Má thugtar cead daoibh, seolfaidh an Cláraitheoir foirm chugaibh nach mór daoibh a chomhlánú agus a sheoladh ar ais.

Beidh oraibh fós socruithe a dhéanamh chun bualadh leis an gCláraitheoir ar a laghad 5 lá roimh an bpósadh chun an dearbhú a thabhairt. Teastaíonn sé seo sular féidir Foirm Chláraithe Pósta a eisiúint.

Ordú Díolúine Cúirte

I gcúinsí speisialta ar leith, mar shampla, i gcás tinneas an-tromchúiseach, b'fhéidir go mbeadh ar bhur gcumas Ordú Díolúine Cúirte a fháil a thugann cead don phósadh dul chun cinn gan an fógra trí mhí. Ba chóir daoibh dul i dteagmháil leis an Cúirt Chuarda Teaghlaigh nó leis an Ard-Chúirt sa cheantar ina bhfuil cónaí ar dhuine agaibh chun sonraí a fháil maidir le conas dul ar aghaidh leis seo.

Is nós imeachta neamhfhoirmiúil é seo. Is féidir libh iarratas a sheoladh isteach (gan aturnae a fháil). Níl aon táille cúirte i gceist ar iarratas ar Ordú Díolúine Cúirte. Má fhaigheann tú aturnae chun ionadaíocht a dhéanamh ort, beidh ort é/í a íoc. Ní mór duit na nithe seo a leanas a léiriú don chúirt:

 • Go bhfuil cúiseanna maithe le d'iarratas
 • Go bhfuil deonú Ordú Díolúine den sórt seo ar son dea-leasa na bpáirtithe sa phósadh atá beartaithe.

Má thugtar Ordú Díolúine Cúirte duit, beidh oraibh fós socruithe a dhéanamh chun bualadh leis an gCláraitheoir ar a laghad 5 lá sula bpósann sibh chun an dearbhú a dhéanamh. Teastaíonn sé seo sular féidir Foirm Chláraithe Pósta a eisiúint.

Foirm Chláraithe Pósta

Tá Foirm Chláraithe Pósta (FCP) cosúil le teastas pósta. Tugann sé údarú do bheirt pósadh agus teastaíonn ceann acu uaibh chun pósadh in Éirinn. Chomh fada is nach bhfuil aon bhac ar an bpósadh, eiseoidh an Cláraitheoir FCP daoibh. Má thugann sibh an cháipéisíocht agus an t-eolas riachtanach ar fad libh chuig an gcruinniú leis an gCláraitheoir, b'fhéidir go mbeadh an Cláraitheoir ábalta an FCP a eisiúint láithreach.

Mura dtarlaíonn an pósadh taobh istigh de 6 mhí ón dáta atá ar an FCP, beidh gá le FCP nua má tá sé fós i gceist agaibh pósadh. Beidh oraibh dul tríd an bpróiseas fógartha arís.

Costas

Is é an táille caighdeánach € 200. Is ionann an táille laghdaithe le haghaidh páirtnéirí sibhialta ar cláraíodh a bpáirtnéireacht shibhialta in Éirinn agus €50.

Conas iarratas a dhéanamh

Is féidir fógra trí mhí a thabhairt do Chláraitheoir ar bith, ach ní mór é a thabhairt go pearsanta. Ní mór do pháirtnéirí sibhialta nach bhfuil orthu fógra 3 mhí a thabhairt cuairt a thabhairt ar an gCláraitheoir ar a laghad 5 lá (nó faoi mar a chinneann an Cláraitheoir) roimh dháta beartaithe an tsearmanais.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Tá fáil ar liosta Cláraitheoirí ar láithreán gréasáin Oifig an Ard-Chláraitheora. Is féidir leat leabhar coinne a dhéanamh le Cláraitheoir ar líne ag crsappointments.ie. Tá fáil ar shonraí teagmhála i gcomhair do Chláraitheoir áitiúil ó d'Oifig Sláinte Áitiúil i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS)

Page edited: 8 March 2017