Rochtain ar leanaí i gcás tuismitheoirí comhchónaithe

Réamhrá

Má tá ceart rochtana agat ar leanbh, tá ceart agat am a chaitheamh leis an leanbh agus an leanbh á thógáil amach ar feadh tréimhsí ama a luaitear. D’fhéadfadh an ceart a bheith agat freisin go bhfanadh an leanbh leat agus go rachadh an leanbh ar laethanta saoire leat ar feadh cuid de laethanta saoire na scoile agus go mbeadh an leanbh in ann fanacht thar oíche i do theach gach ré deireadh seachtaine.

Rialacha

Nuair a scarann tuismitheoirí linbh, agus murar féidir leo aontú faoi chearta rochtana, déanfaidh an chúirte an cinneadh. Is é leas an linbh an ghné is tábhachtaí. Go ginearálta, bíonn na cúirteanna faoin tuairim go bhfuil sé an-tábhachtach do leas an linbh go mbeadh gaol aige/aici leis an mbeirt tuismitheoirí agus bíonn drogall orthu cearta rochtana a dhiúltú ar thuismitheoir nádúrtha linbh.

De réir an dlí, is í an mháthair neamhphósta an caomhnóir aonair do leanbh a rugadh taobh amuigh de phósadh. Mura n-aontaíonn an mháthair chun dearbhú reachtúil a shíniú, caithfidh an t-athair neamhphósta iarratas a dhéanamh ar an gcúirt chun a bheith ina chaomhnóir dlíthiúil dá leanbh.

Féadfaidh athair iarratas a dhéanamh ar rochtain, cibé acu más caomhnóir é nó mura caomhnóir é. Féadfaidh sé é seo a dhéanamh, fiú mura bhfuil a ainm ar theastas breithe an linbh, agus fiú sa chás gur diúltaíodh a iarratas ar chomhchaomhnóireacht.

Má tá iarratas á dhéanamh ar chaomhnóireacht agus ar rochtain araon, ní mór iarratais ar leith a dhéanamh, ach éisteoidh an chúirt leis an dá iarratas ag an tráth céanna.

Mura bhfuil cúinsí neamhghnácha ann, tugtar caomhnóireacht an linbh don mháthair neamhphósta de ghnáth, agus tugtar cearta rochtana don athair neamhphósta.

Lánúineacha Comhghnéis

Má chliseann ar do chaidreamh comhghnéis, seans gur mhaith leat teagmháil a bheith fós agat le páiste d’iarpháirtí. Tá Alt 55 den Acht um Leanaí agus Cóngais Teaghlaigh, 2015 tar éis an tAcht um Chaomhnóireacht Naíon 1964 a leasú ionas gur féidir le duine a bhfuil leanbh ina chónaí/cónaí leo, nó a raibh ina chónaí/cónaí leo roimhe sin, iarratas a dhéanamh ar an gCúirt Dúiche chun rochtain a fháil ar an leanbh.

Seantuismitheoirí

Rinne Acht 9 d’Acht na Leanaí 1997 an tAcht um Chaomhnóireacht Naíon 1964 a leasú ionas gur féidir le gaol, ar nós seantuismitheora, iarratas ar rochtain a dhéanamh ar an gCúirt Dúiche.

Ordú Forghníomhaithe

Is féidir leis an gcúirt ordú forghníomhaithe a chur i bhfeidhm má diúltaíodh go míréasúnta an rochtain a dheonaigh an chúirt duit. D’fhéadfadh na rudaí seo a leanas a bheith san áireamh san ordú:

  • Am chúiteach le do leanbh
  • Aisíocaíocht maidir le do chostais
  • Duine amháin agaibh, nó an bheirt agaibh, a chur chuig cláir thuismitheoireachta nó chuig comhairleoireacht teaghlaigh, nó eolas a fháil maidir le hidirghabháil

Conas iarratas a dhéanamh

Tá teacht ar eolas maidir le rochtain agus coimeád ar láithreán gréasáin Treoir, an Cónaidhm Náisiúnta Seirbhísí le haghaidh Tuismitheoirí Neamhphósta agus a Leanaí.

eolas maidir le cur isteach ar rochtain ar láithreán gréasáin na Seirbhíse Cúirteanna. Déan teagmháil le do Chúirt Dúiche áitiúil chun tuilleadh eolais a fháil maidir le hiarratas ar rochtain a dhéanamh.

Moltar i gcónaí chun comhairle agus ionadaíocht dlí a fháil, ach tá tú i dteideal ionadaíocht a dhéanamh duit féin, áfach. Tá ag an Dlí-Chumann eolaire de ghnóthais aturnaetha inar féidir leat cuardach a dhéanamh le haghaidh aturnae i do cheantar.

Lena fhiosrú an bhfuil tú i dteideal Cúnamh Dlí a fháil, téigh i dteagmháil leis an ionad dlí is gaire duit. Déanfaidh foireann an ionaid dlí measúnú ar do mhaoin agus tabharfaidh moladh duit faoi theidlíocht airgeadais. Níl Cúnamh Dlí saor in aisce agus ní mór do gach duine ranníocaíocht a íoc i dtreo na gcostas.

Íoslódáil foirm iarratais le haghaidh Seirbhísí Dlí (pdf) agus tabhair seo leat chuig an ionad dlí is gaire duit.

Is eagraíocht neamhspleách, dheonach iad FLAC (Ionaid Comhairle Dlí Saor in Aisce) a fheidhmíonn gréasáin de chlinicí comhairle dlí ar fud na tíre. Tá na clinicí seo rúnda, saor in aisce agus oscailte do gach duine. Déan teagmháil le d’Ionad Faisnéise do Shaoránaigh áitiúil chun faisnéis a fháil faoi sheirbhísí FLAC i do cheantar áitiúil. Ina theannta sin, tá líne ghutháin faisnéise agus atreoraithe á reáchtáil ag FLAC le linn uaireanta oifige le haghaidh faisnéis bhunúsach dlí.

Chuir FLAC sraith leabhráin bhunúsacha i dtoll a chéile maidir le limistéir éagsúla dlí a d’fhéadfadh bheith áisiúil. Tá fáil orthu seo ó d'Ionad Faisnéise do Shaoránaigh áitiúil agus ó FLAC nó is féidir iad a íoslódáil ó láithreán gréasáin FLAC.

Is féidir leis an tSeirbhís Idirghabhála Teaghlaigh cabhrú le lánúineacha a rinne a cinneadh chun scaradh óna chéile idirghabháil a dhéanamh ar a dtéarmaí féin aontaithe, agus dul i ngleic le riachtanais agus leas gach duine atá i gceist chomh maith. Seirbhís saor in aisce atá inti. Is féidir níos mó a léamh faoin tSeirbhís Idirghabhála Teaghlaigh anseo.

Teagmháil

An Bord um Chúnamh Dlíthiúil

Sráid an Chalaidh
Cathair Saidhbhín
Ciarraí
Éire

Teil:066 947 1000
Lóghlao:1890 615 200
Láithreán Gréasáin: http://www.legalaidboard.ie
R-phost: info@legalaidboard.ie

Ionaid Saorchomhairle Dhleathach

85/86 Sráid Dorset Uachtarach
Dublin 1
D01 P9Y3

Teil:+353 (0)1 874 5690
Lóghlao:1890 350 250
Láithreán Gréasáin: http://www.flac.ie
R-phost: info@flac.ie

An Ghníomhaireacht um Thacaíocht Teaghlaigh

Teach Fhaiche Stiabhna
Ardán Phort an Iarla
Baile Átha Cliath 2
Éire

Teil:+353 1 611 4100
Facs:+353 1 676 0824
Láithreán Gréasáin: http://www.fsa.ie
R-phost: info@fsa.ie

Treoir (Comhdháil Seirbhísí do Thuismitheoirí nach bhfuil Pósta agus dá gClann)

28 North Great Georges Street
Dublin 1
Ireland

Teil:+353 (0)1 670 0120
Lóghlao:1890 252 084
Láithreán Gréasáin: http://www.treoir.ie
Contact Form: http://www.treoir.ie/contact-contact.php
R-phost: info@treoir.ie

Page edited: 27 September 2016