Neamhniú pósta

Réamhrá

Is dearbhú ó chúirt é neamhniú pósta go bhfuil do phósadh a bhí in ainm agus a bheith ann ar neamhní agus gan éifeacht agus nach bhfuil aon phósadh bailí ag feidhmiú idir tú féin agus do pháirtnéir. I bhfriotal eile, is dearbhú atá ann nár tharla an pósadh a bhí in ainm agus a bheith ann riamh.

Ní hionann ‘neamhniú (nó neamhniú pósta’) agus colscaradh. Is ionann colscaradh agus dearbhú a chuireann deireadh le pósadh bailí. Is ionann neamhniú agus dearbhú nárbh ann do phósadh bailí riamh.

Is tábhachtach a bheith ar an airdeall nach mbíonn aon tionchar dlíthiúil ag neamhniú séipéil. Ní chiallaíonn sé gur féidir libh athphósadh go dlíthiúil – cé go mb’fhéidir go bhféadfadh sibh athphósadh de réir na heaglaise.

Sa dlí infheidhme, tá dhá shaghas de phostaí ann ar féidir iad a chur ar neamhní nó a chealú. Tá póstaí ar neamhní agus tá póstaí in-neamhnithe ann.

Má tá do phósadh ar neamhní, meastar nár tharla sé riamh. Go teicniúil, murar thit bhur bpósadh amach riamh, níl aon ghá dul a fhad leis an gcúirt chun foraithne neamhnithe a fháil – féadfaidh tú gníomhú go simplí ar nós nár tharla an pósadh riamh. Moltar duit ordú cúirte a fháil ina ndearbhaíonn tú gur cuireadh do phósadh ar neamhní d’fhonn aon amhras a bhaint.

Má tá bhur bpósadh in-neamhnithe, meastar gurb ionann agus pósadh bailí é go dtí go ndéantar foraithne neamhnithe.

Ní féidir foraithne neamhnithe a dhéanamh ach amháin má dhéanann duine de na páirtithe leis an bpósadh iarratas ar an gcúirt ar neamhniú. Má chineann an chúirt go bhfuil bhur bpósadh in-neamhnithe, dearbhóidh sí go raibh bhur bpósadh ar neamhní ón tús. Níor tharla bhur bpósadh riamh.

Féadfaidh tú teacht ar eolas faoi na himpleachtaí a bhaineann le foraithne neamhnithe inár gcáipéis maidir le hiarmhairtí neamhniú sibhialta bhur bpósta.

Rialacha

Chun neamhniú bhur bpósta líomhnaithe a fháil, ní mór duit iarratas a dhéanamh (ar a dtugtar ‘achainí’) leis an gCúirt Chuarda nó leis an Ard-Chúirt.

Pósadh ar neamhní

Lena chruthú don chúirt go bhfuil bhur bpósadh ar neamhní, ní mór duit ceann amháin de na forais a leanas a thaispeáint:

 • Ag tráth an tsearmanais phósta, bhí easpa cumais ann. I bhfriotal eile, ní raibh ar do chumas féin nó ar chumas do chéile iontráil i gconradh ceangailteach. D’fhéadfadh seo tarlú sna cásanna a leanas:

  - sa chás go raibh duine díobh pósta nó i bpáirtnéireacht shibhialta cheana féin nó

  - sa chás go raibh gaol ró-dhlúth eadraibh nó

  - i gcás searmanas pósta a thit amach roimh 16 an Samhain 2015, má bhí sibh den ghnéas céanna bitheolaíoch.

 • Níor leanadh na ceanglais fhoirmiúla do shearmanas pósta. Mar shampla, níor thug tú fógra cuí don Chláraitheoir Póstaí.
 • Ag tráth an phósta, bhí easpa toilithe ann. I bhfriotal eile, níor thug tú féin nó do chéile toiliú saor agus iomlán feasach don phósadh. B’fhéidir go bhfuil seo i ngeall ar éigeantas (i.e., cuireadh brú ort pósadh), ar bhotún, ar mhífhaisnéis nó ar chalaois. Anuas air sin, b’fhéidir go bhfuil seo i ngeall go raibh tú féin nó do chéile thíos le meabhairghalar nó go raibh sé/sí faoi thionchar an óil ag tráth an phósta.

Pósadh in-neamhnithe

Lena chruthú don chúirt go bhfuil bhur bpósadh in-neamhnithe, ní mór duit ceann amháin de na forais a leanas a thaispeáint:

 • Ag tráth an tsearmanais phósta, bhí ceachtar páirtí éagumasach. Ní mór duit a thaispeáint nach raibh ar chumas tú féin nó do chéile an pósadh a chur i gcrích. Ní mór duit dearbhú neamhnithe a fháil mar gheall go bhfuil duine díobh neamhthorthúil nó mar gheall go bhfuil duine díobh ag diúltú chun an pósadh a neamhniú Ní mór gurb éard atá i gceist ná nach bhfuil ar chumas duine díobh tabhairt faoi chaidreamh collaí.
 • Ag tráth an tsearmanais phósta, ní raibh ar chumas ceachtar páirtí iontráil i gcaidreamh ceart pósta nó i ngnáthchaidreamh pósta a iontráil nó a chothabháil. D’fhéadfadh galar síciatrach nó neamhord pearsantachta a bheith i gceist leis seo. Chomh maith leis sin, mar gheall ar ghnéaschlaonadh duine de na páirtithe.

Conas iarratas a dhéanfaidh mé iarratas

Moltar i gcónaí duit comhairle agus ionadaíocht dhlíthiúil a fháil. Níor cheart duit féin nó do chéile an t-aturnae céanna a úsáid.

Lena fhiosrú cé acu an bhfuil nó nach bhfuil tú i dteideal Cúnamh Dlíthiúil a fháil, féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh leis an ionad dlí is gaire duit. Níl Cúnamh Dlíthiúil saor in aisce agus ní mór do gach duine ranníocaíocht a íoc i dtreo costas.

Eagraíocht neamhspleách dheonach iad ICDSanna (Ionaid Chomhairle Dlí Saor in Aisce) a oibríonn gréasáin de chlinicí comhairle dlíthiúla ar fud na tíre. Tá na clinicí seo rúnda, saor in aisce agus oscailte do chách. Déan teagmháil leis an Ionad um Fhaisnéis do Shaoránaigh chun teacht ar fhaisnéis faoi sheirbhísí ICDSanna i do cheantar. Tá seirbhís faisnéise agus líne atreoraithe á reáchtáil i rith uaireanta oifige le haghaidh faisnéis dhlíthiúil bhunúsach.

Má roghnaíonn tú chun aturnae príobháideach a fhostú, ba cheart duit a bheith ar an eolas nach bhfuil aon ráta seasta de mhuirir ann le haghaidh muirir dhlíthiúla. Moltar duit roinnt cuótaí a fháil a fháil sula ndéanann tú cinneadh ar ghnóthas dlíthiúil. Tá faisnéis teagmhála le haghaidh gnóthais aturnaetha ar fáil ar fud na hÉireann ar láithreán gréasáin Dhlí-Chumann na hÉireann.

breis faisnéise ar fáil ar iarratas a dhéanamh ar láithreán gréasáin na Seirbhíse Cúirteanna.

Teagmháil

An Bord um Chúnamh Dlíthiúil

Sráid an Chalaidh
Cathair Saidhbhín
Ciarraí
Éire

Teil:066 947 1000
Lóghlao:1890 615 200
Láithreán Gréasáin: http://www.legalaidboard.ie
R-phost: info@legalaidboard.ie

Ionaid Saorchomhairle Dhleathach

85/86 Sráid Dorset Uachtarach
Dublin 1
D01 P9Y3

Teil:+353 (0)1 874 5690
Lóghlao:1890 350 250
Láithreán Gréasáin: http://www.flac.ie
R-phost: info@flac.ie

Page edited: 10 August 2016