An tOmbudsman do Leanaí

Eolas

Is oifig reachtúil í an tOmbudsman do Leanaí in Éireann arna bhunú faoin Acht umOmbudsman do Leanaí 2002. Is iad príomhfheidhmeanna na hOifige ná:

  • Cearta agus leas leanaí agus daoine óga suas go 18 mbliana d'aois a chur chun cinn
  • Chun gearáin a dhéanann leanaí a fhiosrú nó a dhéantar ar son leanaí i leith comhlachtaí poiblí, scoileanna agus ospidéal

Tá Ombudsman do Leanaí ag cuid mhaith tíortha. Bunaíodh roinnt de na hoifigí neamhspleácha seo ó glacadh leis An Coinbhinsiún um Chearta an Linbh.

Ó 3 Aibreáin 2017 i leith féadann an tOmbudsman glacadh le gearáin maidir le leanaí atá i soláthar díreach.

Cé a ndéanann an tOmbudsman do Leanaí ionadaíocht orthu?

Go ginearálta, faoin Acht, is ionann leanbh agus duine atá faoi ocht mbliana déag d’aois ach nach n-áirítear comhaltaí d’Óglaigh na hÉireann atá faoi ocht mbliana déag leis.

Cé hiad na comhlachtaí ar féidir leis an Ombudsman do Leanaí iad a imscrúdú?

Is féidir leis an Ombudsman do Leanaí imscrúdú a dhéanamh ar ghearáin faoi chomhlachtaí poiblí a sholáthraíonn seirbhísí nó cinntí a dhéanamh faoi leanaí agus do theaghlaigh, nó eagraíochtaí a sholáthraíonn seirbhísí ar son an Stáit. D'fhorbair Oifig an Ombudsman do Leanaí do liosta neamhoifigiúil de na comhlachtaí atá clúdaithe (pdf) mar threoir.

Cén chaoi ar féidir leis an Ombudsman do Leanaí cearta agus leas leanaí a chur chun cinn?

Féadfaidh an tOmbudsman do Leanaí comhairle a chur ar an Rialtas, forbairt ar bheartais, ar chleachtais agus ar nósanna imeachta a spreagadh chun cearta agus leas leanaí a chur chun cinn, béim a leagan ar shaincheisteanna a bhaineann le leanaí agus athbhreithniú agus faireachán a dhéanamh ar oibriú na reachtaíochta chomh fada is a bhaineann sé le leanaí. Chomh maith leis sin Féadfaidh an tOmbudsman do Leanaí tacú le leanaí agus le daoine óga chun teacht ar eolas maidir lena gcearta agus conas na cearta seo a chosaint agus iad a bhaint amach.

Rialacha

Féadfaidh an tOmbudsman do Leanaí imscrúdú a dhéanamh as a stuaim féin nó de thoradh gearáin ó leanbh, ó dhuine den teaghlach nó ó dhuine gairmiúil a mbíonn baint acu leis an leanbh. Muna mbíonn tuismitheoir ag déanamh an gearáin, caithfear a chur in iúl do thuismitheoir amháin go bhfuil gearán á dhéanamh.

Roimh duit gearán a dhéanamh don Ombudsman caithfidh tú sásra achomhairc agus gearán an chomhlachta a bhfuil an gearán agat ina choinne a úsáid ar dtús. Muna mbíonn tú sásta leis an toradh féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh leis an Ombudsman chun do ghearán a dhéanamh. Ní fhéadfaidh an tOmbudsman gearán a imscrúdú a bhfuil tús curtha le imeachtaí dlíthiúla ina taobh.

Conas iarratas a dhéanamh

Chun gearán a dhéanamh ba chóir duit scríobh chuig an Ombudsman do Leanaí. Ba cheart duit cóip den litir(reacha) a chuir tú chuig an gcomhlacht a bheith iniata agus luaigh na cúiseanna nach bhfuil tú sásta le toradh do ghearán. Déanfaidh Oifig an Ombudsman teagmháil leat agus déanfar do ghearán a phlé leat.

Ina theannta sin‚ féadfaidh tú gearán a dhéanamh ar líne nó foirm ghearáin a íoslódáil.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

An tOmbudsman do Leanaí

Teach na Mílaoise
52-56 Sráid Mhór na Trá
Baile Átha Cliath 1
Éire

Teil:+353 1 865 6800
Lóghlao:Freefone 1800 20 20 40
Láithreán Gréasáin: http://www.oco.ie/
R-phost: oco@oco.ie

Page edited: 9 November 2017